2021.gada 01. jūnija redakcija

Līgumā lietotie termini un skaidrojumi

ALTUM – akciju sabiedrība „Attīstības finanšu institūcija Altum”, registrācijas numurs: 50103744891.

ALTUM garantijas prēmijas samaksas pieprasījums – Bankas pieprasījums ALTUM garantijas prēmijas samaksai ALTUM noteiktā apmērā, ko Banka izsniedz vai nosūta Klientam ikreiz pēc tam, kad saņēmusi attiecīgu rēķinu no ALTUM garantijas prēmijas apmaksai par ALTUM izsniegto garantiju Līgumā noteikto Klienta saistību izpildes pastiprinājumam.

Atskaite – Būveksperta sagatavota un parakstīta atskaite par faktiski veikto būvdarbu apjomu Objektā un to atbilstību Objekta tāmei.

Banka - Akciju sabiedrība “Citadele banka”, vienotais reģistrācijas numurs 40103303559, juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010

Bankas Grupa – Banka, visas Bankas ārvalstu filiāles, Bankas meitas sabiedrības un Bankas meitu meitas sabiedrības. Bankas prasības – Bankas noteiktās prasības attiecībā uz dokumentu formu un saturu (būtiskie noteikumi). Ja Bankā ir jābūt saņemtai dokumenta kopijai, tad vienlaicīgi ar dokumenta kopijas iesniegšanu ir jāuzrāda tā oriģināls.

Bāzes likme – Līgumā minētā perioda EURIBOR likme, kas ir Procentu likmes par Kredīta lietošanu daļa. EURIBOR ir starpbanku vidējā EUR aizdošanas likme laika posmam, kas atbilst Līgumā noteiktajam Bāzes likmes periodam. EURIBOR likmes noteikšanu pārvalda EMMI (Eiropas Naudas Tirgus Institūts) vai cita starptautiski atzīta organizācija. EURIBOR likme pirmajam Bāzes likmes periodam tiek noteikta Līguma spēkā stāšanās dienā un ir spēkā līdz nākamā Bāzes likmes perioda pirmajai dienai to neieskaitot. Turpmāk uz nākamajiem Bāzes likmes periodiem Banka vienpersoniski, bez papildus paziņojuma nosūtīšanas Klientam, nosaka Bāzes likmi katra Bāzes likmes perioda pirmajā dienā. Informācija par EURIBOR likmes apmēru ir Klientam pieejama Citadele internetbankā. Ja EURIBOR apmērs tā noteikšanas brīdī ir negatīvs skaitlis, tad uzskatāms, ka Bāzes likme attiecīgajā Bāzes likmes periodā ir „0” (nulle). Ja Bāzes likmes noteikšanas diena ir oficiālā brīvdiena valstīs, kas nosaka attiecīgo naudas indeksu, tad Bāzes likme tiek noteikta pēdējā darba dienā pirms brīvdienām. Ja EURIBOR likme Bāzes likmes izmaiņu dienā nav publicēta elektroniskās informācijas sistēmā, tad piemērojama ir pēdējā pieejamā EURIBOR likme, kas publicēta pirms Bāzes likmes izmaiņu dienas. Gadījumā, ja tiek mainīti EURIBOR aprēķina principi un/vai metodoloģija vai tā vairs netiek uzturēta (publicēta), Bankai ir tiesības vienpusēji noteikt jaunu, finanšu nozarē starptautiski atzītu, Bāzes likmi, kas pēc noteikšanas principiem visvairāk atbilst iepriekšējai Bāzes likmei. Ja Banka vienpusēji noteikusi jaunu Bāzes likmi, tā rakstiskā veidā paziņo Klientam par jauno Bāzes likmi, ievietojot paziņojumu Citadele internetbankā. Ja Klients jaunajai Bāzes likmei nepiekrīt, tad Klientam ir tiesības 30 dienu laikā no Bankas paziņojuma par jauno Bāzes likmi saņemšanas, izpildīt no Līguma izrietošās saistības pilnā apmērā, nemaksājot Bankai Atlīdzību par Kredīta pirmstermiņa atmaksu.

Būtiski nelabvēlīgas sekas – būtiski nelabvēlīgas sekas attiecībā uz:

(a) projektu, kam paredzēts izmantot Kredītu, vai Klienta uzņēmējdarbību, ikdienas saimniecisko darbību, īpašumu, finanšu stāvokli vai Klienta paredzamo darbību;

(b) Klienta spēju realizēt projektu, kam paredzēts izmantot Kredītu, bez būtiskām izmaiņām tā, kā tas ir paredzēts Līgumā un ar projekta realizāciju saistītajos Bankā iesniegtajos dokumentos;

(c) Klienta spēju izpildīt saistības, kas izriet no Līguma vai dokumentiem, kas saistīti ar projekta realizāciju, kam paredzēts izmantot Kredītu;

(d) Nodrošinājuma priekšmeta vai Galvinieka galvojuma, kas nodrošina vai ko plānots sniegt kā Līgumā noteikto Klienta saistību izpildes nodrošinājumu, spēkā esamību, Bankas iespēju realizēt no tiem izrietošās tiesības vai Nodrošinājuma priekšmeta ķīlas kārtu;

(e) nozari, kurā Klients darbojas.

Būvniecības garantija – spēkā esoša Bankai vai Klientam adresēta garantija, kuru ir izdevusi Latvijas kredītiestāde vai Bankas akceptēta Eiropas Savienības kredītiestāde, vai apdrošināšanas sabiedrība, kura izdota saskaņā ar Vienotiem noteikumiem par pieprasījuma garantijām (“The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”), kuras teksts iepriekš saskaņots ar Banku un tā attiecas uz Objektā veicamiem vai paveiktajiem darbiem. Šī Līguma izpratnē Būvniecības garantija ir gan Objekta būvniecības darbu izpildes garantija Līgumā noteiktā apmērā no Objekta tāmē norādītās Objekta būvniecības izmaksu kopsummas (tai skaitā PVN), gan Būvuzņēmēja izsniegta būvniecības darbu garantijas perioda garantija Līgumā norādītā apmērā no Objekta būvniecības tāmē norādītās Objekta būvniecības izmaksu kopsummas uz Būvniecības līgumā noteikto garantijas periodu. Ja Bankā tiek iesniegta apdrošināšanas sabiedrības izsniegta garantija, tad vienlaicīgi ir jāiesniedz arī apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta kopija. Bankas prasībām atbilstošu Būvniecības garantiju var aizstāt ar Līgumā noteiktu naudas summas ieturējumu jeb noteiktas naudas līdzekļu, kas tiek izteikti procentuālā apmērā pret izsniedzamo Kredītu/daļu, izsniegšanu uz speciāli tam atvērtu Bankas kontu, uz attiecīgās garantijas mērķa realizācijai nepieciešamo termiņu. Būveksperts – Bankas pārstāvis vai Bankas izvēlēta fiziska vai juridiska persona, kas Bankas uzdevumā veic Objekta būvniecības projekta, procesa un Kredīta izmantošanas Objekta būvniecības procesā pārraudzību.

Būveksperta apliecinājums – Būveksperta sagatavots un parakstīts apliecinājums par Rēķina atbilstību Objekta tāmei un/vai apliecinājums par PNA norādīto darbu atbilstību faktiski veikto darbu apjomam Objektā. Apliecinājumam tiek pielīdzināts arī Būveksperta rakstisks apliecinājums uz Rēķina un/vai PNA. Būvuzņēmējs - Klienta piesaistītais ģenerālais būvuzņēmējs, kas veic būvniecības, renovācijas vai rekonstrukcijas darbus Objektā, saskaņā ar Būvniecības līgumu. Būvniecības (uzņēmuma) līgums – starp Klientu un Būvuzņēmēju noslēgts līgums/vienošanās par Objekta būvniecību.

Būvuzraudzības (uzņēmuma) līgums – starp Klientu un būvuzraugu noslēgts līgums/vienošanās par būvdarbu izpildes pārraudzību Objektā. Fiksētā procentu likme – atlīdzība par Kredīta (daļas) lietošanu (Procenti par Kredīta lietošanu), kura ir izteikta gada procentos un pieņemot, ka gadā ir 360 dienas. Galīgā norēķina diena – Līgumā noteiktais vai saskaņā ar Līguma noteikumiem, pamatojoties uz Līguma saistību pārkāpumiem, Bankas vienpusēji noteiktais saistību pilnīgas izpildes termiņš, līdz kuram Klientam ir jāatmaksā Bankai saņemtais un neatmaksātais Kredīts un jāsamaksā Bankai Procenti un citi Līgumā noteiktie maksājumi pilnā apmērā.

Galvinieks – juridiska vai fiziska persona, kura galvo Bankai par Līgumā noteikto Klienta saistību izpildi. Klienta Grupa - Klients, PLG un visas juridiskās personas, attiecībā uz kurām vismaz vienam Klienta PLG atsevišķi vai kopā ar citām personām tiešā vai netiešā veidā ir iespēja realizēt izšķirošu ietekmi Latvijā piemērojamo tiesību izpratnē. Tas ir - iespēja tieši vai netieši: (a) kontrolēt (regulāri vai neregulāri) lēmumu pieņemšanu juridiskās personas pārvaldes institūcijās, realizējot līdzdalību vai bez tās, (b) iecelt tādu juridiskās personas pārraudzības institūcijas vai izpildinstitūcijas locekļu skaitu, kas izšķirošās ietekmes realizētājam nodrošina balsu vairākumu attiecīgajā institūcijā.

Klienta līdzdalība – Klienta nodrošināti naudas līdzekļi, kas kopā ar izsniedzamo Kredītu (daļu) ir pietiekami Rēķina apmaksai.

Kredīts – Bankas naudas līdzekļi Līgumā noteiktās summas apmērā, kurus Banka saskaņā ar Līguma noteikumiem aizdod Klientam uz Līgumā noteiktu laiku un kurus Klientam ir tiesības par atlīdzību lietot Līgumā noteiktajam (-iem) Kredīta izmantošanas mērķim (-iem).

Kredīta valūta – valūta, kādā Klients saņem Kredītu un veic visus Līgumā noteiktos maksājumus.

Kredīta atmaksas princips:

Anuitāte –Kredīta maksājuma un Procentu summa par Kredīta lietošanu, kas jāmaksā saskaņā ar maksājumu grafiku, katru mēnesi ir vienāda.

Vienādi maksājumi – Kredīta atmaksa notiek vienādu maksājumu apmērā plus Procenti par Kredīta lietošanu, kas tiek aprēķināti par katru Procentu aprēķināšanas periodu.

Kredīta izsniegšanas beigu termiņš – Līgumā noteiktais datums līdz kuram (ieskaitot) Klientam ir tiesības Bankai prasīt Kredīta (daļas) izsniegšanu.

Ķīlas devējs – juridiska vai fiziska persona, kura uz rakstveida līguma pamata ieķīlā par labu Bankai sev piederošu nekustamo īpašumu vai kustamo lietu, lai nodrošinātu Līgumā noteikto Klienta saistību izpildi.

Līgums – Bankas un Klienta vienošanās par Kredīta izsniegšanu un tā atmaksu, kas sastāv no 2 (divām) daļām – Līguma 1.daļa jeb Speciālie noteikumi un Līguma 2.daļa jeb Vispārīgie noteikumi.

Nodrošinājums – Līguma Speciālajos noteikumos viss norādītais Klienta saistību izpildes nodrošinājums kopā – Nodrošinājuma priekšmets, Finanšu nodrošinājums un Galvojums/Garantija.

Nodrošinājuma priekšmets – Līgumā noteikto Klienta saistību izpildes nodrošināšanai par labu Bankai ieķīlātais/ieķīlājamais kustamais un nekustamais īpašums. Līguma tekstā ar “Nodrošinājuma priekšmets” vienskaitlī tiek saprasts katrs Nodrošinājuma priekšmets atsevišķi, kā arī visi kopā, ja vien Līguma tekstā nav noteikts citādi. Nokavējuma procenti - atlīdzība, kuru Klients apņemas maksāt par Kredīta atmaksas nokavējumu jeb Kredīta summas prettiesisku lietojumu, iestājoties Galīgā norēķina dienai, un kuru aprēķina par katru faktisko izsniegtās un Galīgā norēķina dienā neatmaksātās Kredīta summas maksājuma kavējuma dienu. Norēķinu konts – norēķinu konti, kas ir atvērti Bankā uz Klienta vārda, t.sk. Konts. Objekts – Līgumā norādītais nekustamais īpašums, kura būvniecībai, renovācijai vai rekonstrukcijai, saskaņā ar Līguma noteikumiem tiek izsniegts Kredīts (daļa).

Objekta tāme – dokuments par visām Objekta būvniecības, renovācijas vai rekonstrukcijas (Līgumā – Objekta būvniecība) izmaksām līdz pilnīgai Objekta nodošanai ekspluatācijā (vienkāŗšotās būvniecības gadījumā – būvvaldes apstiprinājums uz apliecinājuma kartes/paskaidrojuma raksta par darbu izpildi jeb pabeigšanu), kas ir saskaņota ar Banku.

Pievienotā likme – Procentu par Kredīta lietošanu daļa, kura ir izteikta gada procentos un pieņemot, ka gadā ir 360 dienas.

PLG – patiesā labuma guvējs, fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no Klienta kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām, kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē vai kuras vārdā, labā, interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības ar Banku.

PNA – Klienta parakstīts pakalpojuma/ preču pieņemšanas – nodošanas akts, kas atbilst Kredīta izsniegšanas mērķim un iesniegtajiem dokumentiem. Ja Kredīta izsniegšanas mērķis ir Objekta būvniecība, renovācija vai rekonstrukcija, tad PNA sagatavo un paraksta Klients par Objektā izpildīto darbu pieņemšanu. Klienta paraksts apliecina PNA norādīto darbu atbilstību Objekta tāmei un reāli paveiktajam. Procenti - Procenti par Kredīta lietošanu un Procenti par Kredīta rezervēšanu.

Procenti par Kredīta lietošanu – atlīdzība par Kredīta (daļas) lietošanu, kas tiek aprēķināta par katru faktisko izsniegtās un neatmaksātās Kredīta summas lietošanas kalendāro dienu, piemērojot Līgumā noteikto procentu likmi gadā, un pieņemot, ka gadā ir 360 dienas.

Procenti par Kredīta rezervēšanu – atlīdzība par Kredīta (daļas) rezervēšanu, kas tiek aprēķināta par summu, kuru veido starpība starp Līgumā noteikto Kredīta summu un Klientam faktiski izsniegto Kredīta (daļas) summu, un kas tiek aprēķināta par katru kalendāro dienu no Līguma spēkā stāšanās dienas līdz pilnīgai Kredīta vai tā pēdējās daļas izsniegšanai, piemērojot Līgumā noteikto procentu likmi gadā un pieņemot, ka gadā ir 360 dienas.

Procentu samaksas datums – Līgumā noteiktais datums, kurā Klientam ir jāsamaksā Bankai par iepriekšējo Procentu aprēķināšanas periodu aprēķinātie Procenti.

Rēķins – dokuments no kura izriet Klienta saistība veikt maksājumu, kas atbilst Kredīta izsniegšanas mērķim un citiem Bankā iesniegtajiem darījuma pamatojošajiem dokumentiem. Ja Bankā tiek iesniegta Rēķina kopija, Klientam ir jāuzrāda dokumenta oriģināls.

Rīkojums – Klienta parakstīts Bankas prasībām atbilstoši noformēts maksājuma uzdevums vai brīvas formas rīkojums naudas līdzekļu pārskaitījumam. Saistību neizpildes gadījums - jebkurš notikums vai apstāklis, kas noteikts Vispārējo noteikumu 9.1. punktā.

Sankciju tiesību akts - Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums un/vai ar to saistītie starptautiskie un nacionālie normatīvie dokumenti un/vai dokumenti, kurus izdevusi banku uzraugošā institūcija.

Speciālie noteikumi – Pušu parakstītie Līguma speciālie noteikumi, kas ir Līguma 1.daļa un kur atrunāta Kredīta summa, Procenti, nodrošinājums, Kredīta izsniegšanas un atmaksas kārtība un citi īpaši noteikumi.

VID – Valsts Ieņēmumu dienests. Vienošanās par finanšu kovenantēm – starp Klientu vai Klienta grupu un Banku vai Bankas grupas sabiedrību noslēgta vienošanās par Klienta vai Klienta Grupas saistībām Līguma darbības laikā nodrošināt, ka veicot saimniecisko darbību tiek ievērotas noteiktas finanšu kovenantes un citas minētajā vienošanās noteiktās saistības.

Vispārīgie noteikumi – šie vispārīgie Līguma noteikumi, kas ir Līguma 2.daļa un kur atrunāti Kredīta izsniegšanas un atmaksas, nodrošinājuma apdrošināšanas u.c. noteikumi. Līguma Vispārīgo noteikumu attiecīgā redakcija Klientam pieejama Bankas interneta mājas lapā www.citadele.lv

1. Līguma priekšmets.

1.1. Banka izsniedz Klientam Kredītu Līgumā noteiktā kārtībā, Klients saņem un lieto Kredītu Kredīta izmantošanas mērķa finansēšanai un veic Līgumā noteikto maksājumu samaksu Bankai saskaņā ar Līguma noteikumiem.

2. Kredīta izsniegšanas priekšnoteikumi.

2.1. Banka izsniedz Klientam Kredītu (daļu) Līgumā norādītajam Kredīta (daļas) izmantošanas mērķim, pārskaitot Līgumā noteiktā kārtībā pēc tam, kad:

2.1.1. ir samaksāta Līgumā noteiktā komisijas maksa par darījuma noformēšanu, ALTUM garantijas prēmijas samaksas pieprasījumā norādītā prēmija un citas Līgumā noteiktās komisijas maksas, kas jāveic pirms Kredīta (daļas) izsniegšanas, ja tāda (tādas) jāveic saskaņā ar Līguma noteikumiem;

2.1.2. iesniegti Līgumā norādītie dokumenti un tie atbilst Bankas prasībām;

2.1.3. reģistrētas Līgumā noteiktās ķīlas tiesības /nodrošinājuma (aizlieguma) atzīmes atbilstoši Bankas prasībām;

2.1.4. iesniegts Līgumā noteiktais un Bankas prasībām atbilstošs Klienta saistību izpildes pastiprinājums (galvojums / garantija);

2.1.5. Nodrošinājuma priekšmeti apdrošināti atbilstoši Bankas prasībām, t.sk. iesniegti dokumenti, kas to apliecina;

2.1.6. Klientam nav nodokļu parādu, saskaņā VID publiskojamo datu bāzes informāciju;

2.1.7. Klients izpildījis Līguma Speciālajos noteikumos noteiktās saistības Kredīta (daļas) izsniegšanai;

2.1.8. nav iestājies apstāklis vai notikums, kam, pēc Bankas saprātīga ieskata, varētu būt Būtiski nelabvēlīgas sekas vai Saistību neizpildes gadījums (9.1.punkts);

2.1.9. Banka ir saņēmusi citus dokumentus, ko Banka pamatoti var pieprasīt.

2.2. Ja Kredīts tiek izsniegts Objekta būvniecībai, renovācijai vai rekonstrukcijai, tad papildus Vispārīgo noteikumu 2.1.punktā noteiktajam, Klientam līdz Kredīta (daļas) izsniegšanas uzsākšanai ir jānodrošina, ka: 2.2.1. Bankā ir iesniegti:

2.2.1.1. Būvniecības līgums par būvdarbu veikšanu Objektā, kurā līgumslēdzēji vienojušies, ka bez Bankas rakstiskas piekrišanas Būvniecības līguma noteikumi, t.sk. Objekta tāme (virs 2% no sākotnējās, Bankā iesniegtās Objekta tāmes summas), netiks grozīti;

2.2.1.2. Objekta būvniecības tāme, kas saskaņota ar Banku;

2.2.1.3. ar būvvaldi saskaņots Objekta būvprojekts;

2.2.1.4. spēkā esoša būvvaldes izsniegta būvatļauja (apliecinājuma karte vai paskaidrojuma raksts) ar būvvaldes atzīmi par nepieciešamo projektēšanas un/vai būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvdarbu uzsākšanai Objektā;

2.2.1.5. Būveksperta vai būvuzrauga, ja netiek piesaistīts Būveksperts, atzinums par Objekta tāmes atbilstību Objekta projektam un Objektam izsniegtajai būvatļaujai ar projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvdarbu uzsākšanai Objektā;

2.2.1.6. Būvuzņēmēja vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija;

2.2.1.7. Objekta būvniecības darbu risku apdrošināšanas polises, kuru izsniegusi Bankas akceptēta apdrošināšanas sabiedrība, ar Banku saskaņotiem un atbilstoši noformētiem apdrošināšanas noteikumiem, tajā skaitā, Banka ir norādīta kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs un apdrošinājuma summa ir Bankā saņemtajā Objekta tāmē norādītā Objekta būvniecības izmaksu kopsumma (tai skaitā PVN) kopija;

2.2.1.8. Bankas prasībām atbilstoša Būvniecības garantija par būvniecības darbu izpildi Objektā;

2.2.1.9. gadījumā, ja Klients vēlas un Līguma noteikumi atļauj saņemt Kredīta daļu avansa maksājumiem:

2.2.1.9.1. lai Klients avansa veidā norēķinātos par celtniecības materiāliem, Bankā ir jāiesniedz līguma par konkrētu celtniecības materiālu iegādi kopija (uzrādot oriģinālu),

2.2.1.9.2. lai Klients avansa veidā norēķinātos par Objekta tāmei atbilstošiem, bet Objektā faktiski neizpildītiem darbiem, kopā ar būvniecības avansa rēķinu Bankā ir jāiesniedz kredītiestādes izdota avansa atmaksas garantija, kuras teksts rakstveidā 5 ir saskaņots ar Banku, par summu ne mazāku kā Klienta pieprasītā Kredīta daļa attiecīgā avansa rēķina apmaksai.

2.2.2. Klients ir nodrošinājis, ka: 2.2.2.1. katra Rīkojuma izpildes brīdī Norēķinu kontā ir pietiekami naudas līdzekļi Klienta līdzdalībai Objekta būvniecības Rēķina apmaksā Līgumā norādītā apmērā;

2.2.2.2. dienā, kad saskaņā ar Līguma noteikumiem Klientam tiek izsniegts Kredīts (daļa): 2.2.2.2.1. tiktu apmaksāti Bankā iesniegtie Rēķini, pamatojoties uz kuriem Klientam tika izsniegta attiecīgā Kredīta daļa; 2.2.2.2.2. Klienta Norēķinu kontā nav neatļauta negatīva atlikuma un nepastāv apstākļi, kas liedz izpildīt Rīkojumu.

2.3. Banka ir tiesīga neuzsākt vai pārtraukt Kredīta izsniegšanu, ja Klients kavē kādu no starp Klientu un Bankas Grupas sabiedrību noslēgtajā līgumā/vienošanās noteiktajiem maksājumiem, Klients no pieteikuma Kredīta saņemšanai iesniegšanas Bankā dienas ir uzņēmies jaunas kredītsaistības un/vai galvojuma saistības nesaskaņojot ar Banku, vai ir iestājies jebkurš no Saistību neizpildes gadījumiem, kas dod Bankai vienpusējas tiesības noteikt jaunu Galīgā norēķina dienu.

2.4. Par dienu, kurā Klients saņem Kredītu (tā daļu), ir uzskatāma diena, kurā Banka veic Kredīta (tā daļas) pārskaitījumu uz Speciālajos noteikumos norādīto kontu/kontiem.

2.5. Banka ir tiesīga norakstīt no Norēķinu konta Bankā vai ieturēt no Kredīta, ja to paredz Līguma noteikumi, nepieciešamos naudas līdzekļus Komisijas maksas par darījuma noformēšanu un citu Līgumā norādīto komisijas maksu samaksai.

3. Līgumā noteikto maksājumu veikšanas kārtība.

3.1. Klients maksā Bankai Procentus, kas aprēķināti par katru Procentu aprēķināšanas periodu un atmaksā Bankai saņemto un neatmaksāto Kredītu (tā daļu), nodrošinot Kontā nepieciešamos naudas līdzekļus Kredīta valūtā.

3.2. Kontā nodrošinātie naudas līdzekļi tiek novirzīti Klienta saistību izpildei, ievērojot šādu secību:

(1) ar Nodrošinājuma priekšmeta apdrošināšanu saistīto maksājumu samaksai;

(2) ar ALTUM garantijas prēmiju saistīto maksājumu, ja tādi jāveic saskaņā ar Līgumu, samaksai;

(3) nesamaksāto Procentu samaksai;

(4) Kredīta daļas atmaksai;

(5) līgumsodu samaksai (ja tādi aprēķināti saskaņā ar Līgumu). Ja starp Klientu un Banku ir noslēgts kreditēšanas darījums (neatkarīgi no tā, vai tas ir noslēgts pirms vai pēc Līguma spēkā stāšanās), kuram piesaistīta ALTUM garantija ar tai piesaistīto InnovFin pretgarantiju, ko sniedz un administrē ALTUM, tad gadījumā, kad tiek konstatēta neatbilstība Klienta ALTUM iesniegtajā apliecinājumā InnovFin pretgarantijas saņemšanai norādītajiem kritērijiem un ir konstatēts kāds no jebkurā starp Klientu un Banku noslēgtajā kreditēšanas līgumā norādītajiem Klienta saistību pārkāpumiem, kas dod Bankai tiesības vienpusēji noteikt jaunu, ātrāku Kredīta atmaksas gala termiņu, Bankai ir tiesības Klienta jebkura kreditēšanas darījuma saistību izpildei veiktos maksājumus primāri novirzīt to Klienta saistību, kam piesaistīta ALTUM garantija ar InnovFIN pretgarantiju, dzēšanai, tostarp pieprasīt starp Klientu un Banku noslēgto kreditēšanas darījumu pirmstermiņa pilnīgu saistību izpildi, pie nosacījuma, ja tas nav pretrunā ar spēkā esošo normatīvo aktu imperatīvajām normām.

3.3. Ja Līgumā noteiktajā termiņā Kontā nav nodrošināti pietiekami naudas līdzekļi Līgumā noteikto maksājumu veikšanai pilnā apmērā, Banka ir tiesīga norakstīt trūkstošos naudas līdzekļus no jebkura Norēķinu konta, nepieciešamības gadījumā konvertējot citās valūtās uz Klienta vārda atvērtajos Norēķinu kontos esošos naudas līdzekļus Kredīta valūtā pēc Bankas noteiktā bezskaidras naudas darījumu valūtas kursa konvertācijas veikšanas brīdī.

3.4. Līgumā noteiktie maksājumi ir uzskatāmi par samaksātiem tad, kad attiecīgie naudas līdzekļi ir nodrošināti Kontā un Banka tos ir norakstījusi saistību izpildei. Ja Banka atsevišķam maksājumam ir norādījusi citu kontu, tad maksājums uzskatāms par veiktu, kad Klients ieskaita attiecīgo maksājumu Bankas norādītajā kontā.

3.5. Līgumā noteikto maksājumu samaksas termiņš iestājas attiecīgās samaksas dienas plkst. 22.00 pēc Latvijas laika.

3.6. Ja, pamatojoties uz Klienta pieprasījumu, tiek veikti grozījumi Līgumā un/vai Klienta saistību izpildes nodrošinājuma dokumentos, vai Banka sagatavo, izskata dokumentus vai veic citas darbības saistībā ar Līgumu, t.sk., pārfinansēšanās gadījumā, Klients apņemas samaksāt par to Bankai komisijas maksu saskaņā ar Bankas pakalpojumu cenrādi (https://www.citadele.lv/lv/business/fees/), kas ir spēkā minēto darbību veikšanas brīdī, kā arī apmaksāt vai atlīdzināt Bankai ar iepriekš minēto darbību veikšanu saistītos visus tiešos, pamatotos izdevumus. Bankai ir tiesības bez atsevišķa Klienta rīkojuma norakstīt no jebkura Norēķinu konta naudas līdzekļus, kas nepieciešami minēto maksājumu samaksai, kā arī nepieciešamības gadījumā konvertēt Norēķinu kontos esošos naudas līdzekļus konkrēta 6 maksājuma veikšanai nepieciešamajā valūtā pēc Bankas noteiktā bezskaidras naudas darījumu valūtas kursa konvertācijas veikšanas brīdī.

4. Maksājumu grafiks.

4.1. Banka pēc Klienta pieprasījuma izsniedz vai nosūta Klientam Maksājumu grafiku uz Klienta norādīto e-pastu vai ar Citadele internetbankas starpniecību. Maksājuma grafiks ir elektroniski sagatavots un bez Bankas paraksta derīgs dokuments. Klients veic Maksājumu grafikā norādītos maksājumus tajā noteiktajā termiņā un apmērā. Informācija par nākamā (tekošā) maksājuma apmēru, Klientam ir pieejama Citadele internetbankā. Maksājumu grafika nesaņemšana neatbrīvo Klientu no pienākuma veikt Līgumā noteiktos maksājumus attiecīgajos termiņos un apmērā.

5. Kredīta (tā daļas) pirmstermiņa atmaksa.

5.1. Klients ir tiesīgs veikt Kredīta (daļas) atmaksu citā, īsākā termiņā, nekā noteikts saskaņā ar Līgumu, rakstveidā paziņojot Bankai vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš. Vienlaicīgi ar Kredīta (daļas) atmaksu jāsamaksā Bankai aprēķinātie Procenti, līgumsods, ja tāds aprēķināts, kā arī Atlīdzība par Kredīta pirmstermiņa atmaksu, ja Līgumā tāda noteikta. Kredīta daļējas pirmstermiņa atmaksas gadījumā Klientam ir jāveic arī Bankas atlīdzības/komisijas maksas par Līguma/dokumentu grozījumu noformēšanu samaksa. Bankai ir tiesības nenovirzīt Kontā esošos līdzekļus Kredīta daļas pirmstermiņa atmaksai, ja Kontā esošie naudas līdzekļi nav pietiekami Klienta iesniegumā par Kredīta daļas pirmstermiņa atmaksu norādītās summas un citu šajā Līguma punktā minēto maksājumu pilnīgai samaksai.

5.2. Ja ir iestājušies Līguma Vispārīgo noteikumu 9.1.2 punktā minētie apstākļi, Banka ir tiesīga pieprasīt Klientam Bankas noteiktā termiņā, kas nav īsāks par 30 (trīsdesmit) dienām no Bankas attiecīga pieprasījuma nosūtīšanas Klientam, sniegt papildu Nodrošinājuma priekšmetu vai atmaksāt Kredītu tādā apmērā, lai Nodrošinājuma priekšmeta tirgus vērtības un neatmaksātās Kredīta summas proporcija būtu tāda, kāda tā bija Līguma vai Līguma grozījumu par Kredīta summas palielināšanu spēkā stāšanās dienā.

6. Klienta saistības.

6.1. Klienta pienākums Līguma darbības laikā:

6.1.1. izmantot Kredītu vienīgi Līgumā noteiktajam (-iem) Kredīta izmantošanas mērķim (-iem);

6.1.2. nodrošināt pozitīvu pašu kapitālu visā Līguma darbības laikā;

6.1.3. nodrošināt savas grāmatvedības kārtošanu atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošināt gada pārskatu vai gada ienākumu deklarāciju, ja Klienta grāmatvedība tiek kārtota vienkāršā ieraksta sistēmā, iesniegšanu VID un/vai Bankā ne vēlāk kā termiņā, kāds noteikts tiesību aktos;

6.1.4. atļaut Bankas pilnvarotiem pārstāvjiem apskatīt Klienta ražošanas, tirdzniecības u.c. telpas, pārbaudīt saimnieciskajā darbībā izmantojamos materiāltehniskos resursus, izejvielas un gatavo produkciju. Par plānoto apmeklējumu Banka paziņo Klientam vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš;

6.1.5. savā darbībā ievērot veselības aizsardzības, darba drošības, darba tiesību un vides aizsardzības normatīvos aktus un katru gadu vienu reizi gadā pēc Bankas pieprasījuma iesniegt Bankai attiecīgu rakstisku apliecinājumu atbilstoši Bankas noteiktajai formai;

6.1.6. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā paziņot Bankai par ar Klienta darbību saistītiem nelaimes gadījumiem vai notikumiem, kuros radusies vai arī var rasties būtiska nelabvēlīga ietekme uz vidi, sabiedrības vai darbinieku veselību vai drošību, kā arī veikt visas iespējamās darbības nelabvēlīgo seku novēršanai/likvidēšanai, par to informējot Banku;

6.1.7. veikt pienācīgus pasākumus, lai novērstu Klienta un Klienta Grupas dalībnieku, kurās Klientam pieder vismaz 25% akciju /kapitāla daļu, to pārstāvju un/vai PLG jebkādu iesaistīšanos nelikumīgās darbībās, kas saistītas ar korupciju, krāpšanu un saimnieciska rakstura noziedzīgiem nodarījumiem, un ievērotu Sankciju tiesību aktos noteiktās prasības;

6.1.8. samaksāt Bankai ALTUM garantijas prēmijas samaksas pieprasījumā norādīto prēmijas summu, ja tāda jāveic saskaņā ar Līguma noteikumiem.

6.2. Klients nav tiesīgs, rakstiski nesaskaņojot ar Banku, veikt sekojošas darbības:

6.2.1. slēgt darījumus par aizdevumu (kredītu, aizņēmumu, akreditīvu, garantiju) saņemšanu vai izsniegšanu un saņemt, kā arī izsniegt aizdevumus (kredītus, aizņēmumus, akreditīvus, garantijas), slēgt līzinga vai faktoringa darījumus un galvot par trešo personu saistību izpildi;

6.2.2. pieņemt lēmumus un izmaksāt dividendes vai citus līdzīga rakstura maksājumus saistībā ar Klienta pamatkapitālu un peļņu;

6.2.3. slēgt koncerna līgumu vai pārvaldes līgumu, vai pārvaldes un peļņas nodošanas līgumu;

6.2.4. pieļaut Nodrošinājuma priekšmeta atsavināšanu, izņemot Klienta mantas atsavināšanu, kas tiek veikta Klienta parastās komercdarbības ietvaros, pieļaut dāvināšanu, ieguldīšanu trešās personas pamatkapitālā, patapināšanu, aizdošanu, iznomāšanu, izīrēšanu, maiņu, atkārtotu ieķīlāšanu trešajām personām un citādu apgrūtināšanu, aprobežošanu, dalīšanu, un citādu nodošanu trešajām personām, kā arī jebkuru apgrūtinājumu reģistrāciju publiskos reģistros;

6.2.5. attiecībā uz Nodrošinājuma priekšmetu - nekustamo īpašumu - pieļaut apbūvi, renovāciju (atjaunošanu), rekonstrukciju (pārbūvi) vai nojaukšanu, kā arī nomas (īres) maksas pieņemšanu no nomniekiem (īrniekiem) ilgāk par vienu gadu uz priekšu;

6.2.6. pieļaut lēmuma pieņemšanu par Klienta vai jebkura tāda Klienta Grupas dalībnieka (juridiskas personas), kurā Klienta līdzdalība pārsniedz 50% vai kuru Klients citādā veidā tieši vai netieši kontrolē, likvidāciju, reorganizāciju un/vai būtisku saimnieciskās darbības maiņu;

6.2.7. pieļaut, ka tiek veiktas izmaiņas Klienta vai cita tāda Klienta Grupas dalībnieka (juridiskas personas), kurā Klienta līdzdalība pārsniedz 50% vai kuru Klients citādā veidā tieši vai netieši kontrolē, īpašnieku, PLG sastāvā, dalībniekiem piederošo kapitāla daļu/akciju skaitā un/vai proporcijās;

6.2.8. pieļaut, ka tiek samazināts/palielināts Klienta un/vai tāda Klienta Grupas dalībnieka (juridiskas personas), kurā Klienta līdzdalība pārsniedz 50% vai kuru Klients citādā veidā tieši vai netieši kontrolē, pamatkapitāls un/vai kapitāla daļu/akciju nomināls;

6.2.9. apgrūtināt Klienta īpašumu ar hipotēku, ķīlu vai citu lietu/ saistību tiesību par labu trešajai personai pat parastās Klienta komercdarbības ietvaros.

6.3. Ja Kredīta izsniegšanas mērķis ir paredzēts Objekta būvniecībai, renovācijai vai rekonstrukcijai, Klientam jānodrošina, ka:

6.3.1. Objekta visu būvniecības darbu risku apdrošināšanas polise ir spēkā līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā un Objekta apdrošināšanas polises, kas noformēta saskaņā ar Līguma noteikumiem, spēkā stāšanās brīdim;

6.3.2. tiek pildītas starp Banku, Klientu un Būvuzņēmēju trīspusēji noslēgtajā līgumā uzņemtās saistības, ja saskaņā ar Līguma noteikumiem tāds tiek noslēgts;

6.3.3. pēc Būveksperta pieprasījuma Būvekspertam tiek iesniegti visi starp Klientu un Būvuzņēmēju, kā arī starp Būvuzņēmēju un darbuzņēmēju (ja tādi ir iesaistīti Objekta būvdarbu veikšanā) noslēgtie līgumi (vienošanās) attiecībā uz Objektu, kā arī Būvuzņēmēja un darbuzņēmēju (ja tādi ir) saskaņā ar šādiem līgumiem izrakstītie rēķini, tajā skaitā izrakstītie un apmaksātie rēķini, kā arī līgumi (vienošanās), kas noslēgti starp Klientu un Objekta būvuzraugu;

6.3.4. Būvuzņēmēja, Būveksperta un Klienta būvuzrauga rīcībā Objektā ir Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija; 6.3.5. pēc Būveksperta pieprasījuma tiek atsegtas Objekta uzbūvētās konstrukcijas un segtie darbi, ja tas nerada papildus izmaksas un nekaitē jau izpildītajiem Objekta būvdarbiem;

6.3.6. nekavējoties tiek novērsti pārkāpumi, gadījumā, ja tādi tiek konstatēti Objekta būvniecības procesā vai dokumentācijā, un pēc Bankas pieprasījuma Bankas noteiktā termiņā tiek iesniegti Bankas prasībām atbilstoši dokumenti, kas apliecina, ka ir novērsti konstatētie pārkāpumi;

6.3.7. Bankas darbiniekam un/vai Būvekspertam ir viss nepieciešamais Objekta būvniecības pārraudzības veikšanai, t.sk. pieeja Objektam un visiem nepieciešamiem dokumentiem,

6.3.8. Banka tiek rakstiski informēta par:

6.3.8.1. katru gadījumu, kad Klienta būvuzraugs ir lūdzis vai pieprasījis pārtraukt Objekta būvdarbus;

6.3.8.2. katru gadījumu, kad Klienta būvuzraugs ir ierosinājis būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta anulēšanu;

6.3.8.3. to, ka Klienta būvuzraugs un/vai Klients ir lauzis Būvuzraudzības līgumu normatīvajos aktos vai Būvuzraudzības līgumā noteiktā gadījumā.

7. Informācijas sniegšana Bankai.

7.1. Klientam ir pienākums iesniegt Bankai Bankas norādītā termiņā, kas nav īsāks par 5 (piecām) darba dienām no Bankas pieprasījuma, dokumentus un citu informāciju par:

7.1.1. Klientu, tā finansiālo stāvokli vai saimniecisko darbību, kādu Banka uzskatīs par nepieciešamu Klienta finansiālā stāvokļa vai saimnieciskās darbības pārbaudes veikšanai vai kādu Bankai ir jāsaņem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, kā arī par īpašuma tiesībām, nodokļu un komunālo maksājumu samaksu, tiesvedību, ja tāda būtu, un noslēgtiem nomas (īres), patapinājuma un lietojuma tiesību līgumiem attiecībā uz Nodrošinājuma priekšmetu;

7.1.2. Klienta Grupas dalībnieka, pārstāvja un/vai PLG īstenotajiem pretkorupcijas, krāpšanas un/vai saimnieciska rakstura noziedzīgu nodarījumu novēršanas pasākumiem.

7.2. Klientam ir pienākums iesniegt Bankai Vienošanās par finanšu kovenantēm noteiktās atskaites vienošanās noteiktajos termiņos. 7.3. Klienta pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgo apstākļu iestāšanās brīža vai brīža, kad tas kļuvis zināms Klientam, paziņot rakstveidā Bankai par:

7.3.1. Klienta statūtu, korespondences adreses, e-pasta adreses vai līdzvērtīgu dokumentu vai ziņu izmaiņām;

7.3.2. jebkuru gadījumu, kad ir būtiski bojāts vai zudis Nodrošinājuma priekšmets;

7.3.3. jebkuru gadījumu, kad Sankciju tiesību akta neievērošanu var attiecināt (varētu attiecināt) uz Klienta un/vai Klienta Grupas dalībnieku, pārstāvju, PLG darbību/uzvedību;

7.3.4. jebkādu prasību, pasākumu, procesu u.tmldz. darbību, kas saistīta ar spēkā esošajiem Sankciju tiesību aktiem un vērsta pret jebkuru Klienta Grupas dalībnieku, darbinieku, pārstāvi vai PLG;

7.3.5. izmaiņām Klienta darbībā, Klienta rādītājos (kritērijos) un/vai Bankai vai ALTUM sniegtajos apliecinājumos, kurus Klients ir atzīmējis ALTUM iesniegtajā komersanta apliecinājumā InnovFin pretgarantijas saņemšanai;

7.3.6. ir radušies citi apstākļi, kas ietekmē Klienta spēju pienācīgi pildīt savas saistības, kas izriet no šī Līguma.

7.4. Klienta pienākums ir nekavējoties, tiklīdz viņam tas kļuvis zināms, informēt Banku par izmaiņām tādu Klienta Grupas dalībnieku (juridisko personu), kurās Klientam pieder vismaz 25% akciju /kapitāla daļu, īpašnieku sastāvā, tiem piederošo akciju / kapitāla daļu proporciju maiņu vai pamatkapitāla apmēra izmaiņām, ja šie Klienta grupas dalībnieki izmanto kādu no Bankas Grupas sniegtajiem pakalpojumiem un/vai sadarbojas ar kādu no Bankas Grupas dalībniekiem uz sadarbības līguma pamata. Minētais Klienta pienākums neattiecas uz publiskām akciju sabiedrībām. 7.5. Klienta pienākums ir nodrošināt, lai Galvinieks un Ķīlas devējs ievēro un pienācīgi izpilda attiecīgā līguma saistības, kā arī iesniedz Bankā finanšu informāciju attiecīgajā līgumā noteiktajā kārtībā.

8. Nodrošinājuma priekšmeta apdrošināšana.

8.1. Ja Nodrošinājuma priekšmets saskaņā ar komercķīlas vai ieķīlājuma līgumu ir jāapdrošina, Klienta pienākums ir uzturēt spēkā Nodrošinājuma priekšmeta apdrošināšanu atbilstoši Bankas prasībām, kas norādītas Bankas mājas lapā internetā (www.citadele.lv.). Klientam pirms apdrošināšanas polises noformēšanas ir jāsaskaņo apdrošināšanas sabiedrība un apdrošināšanas noteikumi ar Banku, gadījumā, ja Klients izvēlas slēgt līgumu ar apdrošināšanas sabiedrību, kas nav Bankas mājas lapa norādītais Bankas sadarbības partneris.

8.2. Ja Klients savlaicīgi neveic Nodrošinājuma priekšmeta apdrošināšanu un neiesniedz Bankai apdrošināšanas polises/līguma un apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu kopijas, Banka ir tiesīga veikt Nodrošinājuma priekšmeta apdrošināšanu un aprēķināt līgumsodu saskaņā ar Līguma noteikumiem. Ja Banka veic Nodrošinājuma priekšmeta apdrošināšanu, tā ir tiesīga Klienta vietā izvēlēties apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas noteikumus, Klienta vārdā iesniegt, saņemt un parakstīt dokumentus un veikt norēķinus, kas nepieciešami Nodrošinājuma priekšmeta apdrošināšanai, kā arī bez atsevišķa Klienta maksājuma uzdevuma norakstīt no jebkura Norēķinu konta naudas līdzekļus, kas nepieciešami apdrošināšanas prēmijas un ar apdrošināšanas veikšanu saistīto Bankas izdevumu apmaksai. Ja Norēķinu kontos nav pietiekošu naudas līdzekļu šo maksājumu samaksai, tad Banka veic Nodrošinājuma priekšmeta apdrošināšanu no saviem līdzekļiem, kurus Klientam ir pienākums atmaksāt. Ja Klients neatmaksā Bankai tās izlietotos naudas līdzekļus par Nodrošinājuma priekšmeta apdrošināšanu Bankas norādītajā termiņā, Banka aprēķina līgumsodu par maksājumu kavējumu.

9. Atbildība.

9.1. Saistību neizpilde. Šādi notikumi un apstākļi ir Saistību neizpildes notikums:.

9 9.1.1. Klients kavē Līgumā noteikta maksājuma samaksas termiņu ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām;

9.1.2. kāds no Klienta saistību izpildes Nodrošinājumiem tiek apstrīdēts, atzīts par spēkā neesošu, būtiski bojāts vai samazinājies tā sastāvs vai uz to tiek vērsti trešo personu prasījumi un Klients 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Bankas attiecīga rakstveida pieprasījuma nosūtīšanas Klientam nav sniedzis jaunu saistību izpildes nodrošinājumu un/vai nepilda vienošanos par Kredīta (daļas) atmaksu;

9.1.3. tiek pārtraukta vai apturēta Klienta, tā dalībnieka, kura dalība Klientā (Klienta uzņēmumā) pārsniedz 50% vai kura citādā veidā tieši vai netieši kontrolē Klientu saimnieciskā darbība vai tiek uzsākta Klienta, tā dalībnieka (juridiskā persona), kura dalība Klientā (Klienta uzņēmumā) pārsniedz 50% vai kura citādā veidā tieši vai netieši kontrolē Klientu, likvidācija;

9.1.4. tiesā ir ierosināts maksātnespējas process Klientam, Galviniekam vai Ķīlas devējam;

9.1.5. pirms šī Līguma noslēgšanas vai tā darbības laikā Klients un/vai Galvinieks ir iesniedzis Bankai viltotus dokumentus vai sniedzis Bankai nepatiesas vai nepilnīgas ziņas, vai Kredīts nav izmantots atbilstoši Kredīta izmantošanas mērķim (-iem);

9.1.6. Klients nepilda (nav izpildījis) kādu no savām Līguma Speciālo noteikumu 1.17. punktā vai Vispārīgo noteikumu 6.2.1. – 6.2.5. punktā noteiktajām saistībām vai nepilda (nav izpildījis) un 10 (desmit) dienu laikā no Bankas brīdinājuma nosūtīšanas neizpilda kādu no savām Līguma Vispārīgo noteikumu 6.1. un/vai 7.punktā noteiktajām saistībām;

9.1.7. Banka vienpusēji izbeidz jebkādu citu starp Banku un Klientu noslēgtu līgumu (vienošanos) vai ir noteikusi jaunu galīgā norēķina dienu un/vai vienpusēji tiek noteikta jauna galīgā norēķina diena vai tiek izbeigts starp Klientu un Bankas Grupas uzņēmumu noslēgts līgums (vienošanās), neatkarīgi no tā, vai minētie līgumi (vienošanās) noslēgti agrāk vai vēlāk par Līgumu;

9.1.8. Bankas rīcībā ir informācija par to, ka Klients un/vai cits Klienta Grupas dalībnieks, tā darbinieks, PLG un/vai pārstāvis ir iesaistīts nelikumīgās darbībās vai nodarījumā, kas saistītas ar korupciju, krāpšanu un saimnieciska rakstura noziedzīgiem nodarījumiem par kuru ir paredzēta kriminālatbildība, saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, un/vai cita veida negatīva informācija par Klientu un/vai Klienta Grupas dalībnieku, to darbinieku, dalībnieku, PLG un/vai pārstāvi, kas var radīt kaitējumu Bankas reputācijai;

9.1.9. Bankas rīcībā ir informācija par to, ka Klients un/vai cits Klienta Grupas dalībnieks, tā darbinieks, dalībnieks, PLG un/vai pārstāvis ir pārkāpis (pārkāpj) spēkā esošo Sankciju tiesību aktu prasības un Sankciju tiesību aktā vai Bankas noteiktā termiņā nav novērsis pārkāpumu vai tā radītās sekas;

9.1.10.bez iepriekšējas saskaņošanas ar Banku ir veiktas kādas no Līguma Vispārīgo noteikumu 6.2.6. – 6.2.8.punktos minētajām darbībām;

9.1.11. spēku zaudē ALTUM garantija, ja Līguma noteikumi paredz Klienta saistību izpildes nodrošināšanu ar ALTUM garantiju.

9.2. Gadījumā, ja ir iestājies kāds no Līguma 9.1.punktā minētajiem Saistību neizpildes gadījumiem, Banka ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma (noteikt jaunu Galīgā norēķina dienu) un prasīt pilnīgu izsniegtā un neatmaksātā Kredīta atmaksu un citu Līgumā noteikto, bet nesamaksāto maksājumu samaksu, nosūtot Klientam paziņojumu Līguma Vispārīgo noteikumu 12.1.punktā noteiktajā kārtībā ne mazāk kā 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš.

9.3. Līgumsods par maksājuma kavējumu: Ja Klients kavē jebkura Līgumā noteikta maksājuma samaksas termiņu, Klientam ir pienākums samaksāt Bankai līgumsodu Līgumā noteiktajā apmērā, sākot ar pirmo maksājuma kavējuma dienu līdz dienai (ieskaitot), kad Klients ir veicis pilnīgu nokavētā maksājuma samaksu, vai līdz Galīgā norēķina dienai, atkarībā no tā, kura no šīm dienām iestājas ātrāk. Šis līgumsods Klientam jāsamaksā ne vēlāk kā nākamā Procentu samaksas datumā. Līgumsods var tikt uzkrāts līdz brīdim, kamēr tas nepārsniedz Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos līgumsoda maksimālā apmēra ierobežojumus, ja tādi ir noteikti.

9.4. Citi līgumsodi: Klienta pienākums Bankas noteiktā termiņā, kas nav īsāks par 10 (desmit) dienām no Bankas attiecīga līgumsoda pieprasījuma nosūtīšanas Klientam, samaksāt Bankai Līgumā noteikto līgumsodu. Līgumsods var tikt uzkrāts līdz brīdim, kamēr tas nepārsniedz Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos līgumsoda maksimālā apmēra ierobežojumus, ja tādi ir noteikti.

9.5. Nokavējuma procenti: Ja līdz Galīgā norēķina dienai Klients nav pilnībā veicis visus Līgumā noteiktos maksājumus, Klienta pienākums ir samaksāt Bankai Nokavējuma procentus Līgumā noteiktajā apmērā par katru kavējuma dienu no Kredīta summas, kura nav atmaksāta līdz Galīgā norēķina dienai. Banka ir tiesīga Nokavējuma procentus aprēķināt sākot ar nākamo dienu pēc Galīgā norēķina dienas līdz pilnīgai visu saistību izpildei.

10. Darbības pēc Galīgā norēķina dienas iestāšanās.

10.1. Ja līdz Galīgā norēķina dienai Klients nav pilnībā veicis visus Līgumā noteiktos maksājumus, Bankai ir tiesības vērst piedziņu uz Līgumā noteikto Klienta saistību izpildes nodrošinājumu un pastiprinājumu un uz Klientam un Galviniekam piederošo visu kustamo un nekustamo mantu un naudas līdzekļiem, saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un ar Banku noslēgtajiem līgumiem.

10.2. Līgumā noteikto Klienta saistību izpildei saņemtie naudas līdzekļi tiek novirzīti,

(1) ar parāda atgūšanu saistīto izdevumu atlīdzināšanai,

(2) ar Nodrošinājuma priekšmeta apdrošināšanu saistīto maksājumu samaksai;

(3) ar ALTUM garantijas prēmiju saistīto maksājumu samaksai; (4) nesamaksāto procentu samaksai;

(5) Kredīta atmaksai;

(6) nesamaksāto līgumsodu samaksai. Banka ir tiesīga noteikt citu secību, kādā tiek novirzīti saņemtie naudas līdzekļi, ja tā nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā, saņemtos naudas līdzekļus primāri novirzīt Klienta saistību pret Banku, kas nodrošinātas ar ALTUM garantiju un tai piesaistīto InnovFin pretgarantiju, izpildei.

11. Informācija par datu apstrādi.

11.1. Fizisko personu datu apstrāde Bankā tiek veikta atbilstoši tās apstiprinātajiem Privātuma aizsardzības noteikumiem (pieejami Bankas interneta mājas lapā www.citadele.lv).

11.2. Kredītu informācijas biroju, ar kuriem Bankai noslēgti līgumi par ziņu sniegšanu un saņemšanu, adreses Klients var uzzināt Bankā, tai skaitā, Bankas interneta mājas lapā www.citadele.lv.

11.3. Ja Klienta saistību izpilde nodrošināta ar ALTUM garantiju, kurai piesaistīta InnovFin pretgarantija, tad sniedzot piekrišanu nodot datus ALTUM, Klients vienlaicīgi piekrīt datu nodošanai Eiropas Investīciju fondam, Eiropas Investīciju bankai, Eiropas Revīzijas palātai, Eiropas Komisijai, Eiropas Komisiju pārstāvošajām personām un institūcijām, kā arī jebkurai citai Eiropas Savienības iestādei, kura ir tiesīga pārbaudīt ALTUM garantijas, kurai piesaistīta InnovFin pretgarantija, izlietojumu.

12. Korespondence.

12.1. Līgumā minētie paziņojumi, brīdinājumi, pieprasījumi un cita ar Līgumu saistīta informācija, t.sk. Maksājumu grafiks un ALTUM garantijas prēmijas samaksas pieprasījums, ja Klienta saistību izpilde nodrošināta ar ALTUM garantiju, tiek uzskatīti par nosūtītiem Klientam pienācīgā veidā, ja nosūtīti zemāk minētajā veidā, un uzskatāmi par saņemtiem attiecīgi zemāk minētajā termiņā:

12.1.1.nosūtīts uz Klienta juridisko adresi un/vai korespondences adresi – piektajā dienā pēc sūtījuma nodošanas pasta iestādē;

12.1.2.nodots Klientam personīgi – nodošanas brīdī;

12.1.3.ar drošu elektronisko parakstu parakstīts dokuments (izņemot Maksājuma grafiku) vai Maksājumu grafiks nosūtīts elektroniski uz Līgumā norādīto Klienta e-pastu – trešajā dienā pēc tā nosūtīšanas;

12.1.4.tā tiek nosūtīta Klientam ar Citadele internetbankas starpniecību -– trešajā dienā pēc tā nosūtīšanas.

13. Līguma iztulkošana un spēkā esamība.

13.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad pēdējā no Pusēm ir parakstījusi Līguma Speciālos noteikumus, un ir spēkā līdz pilnīgai Līgumā noteikto saistību izpildei.

13.2. Klientam nav tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, kā tikai vienlaicīgi ar atkāpšanos no Līguma pilnā apmērā izpildot visas no Līguma izrietošās saistības pret Banku.

13.3. Līguma daļu, punktu un apakšpunktu nosaukumi doti tikai Līguma pārskatāmības uzlabošanai nevis satura interpretācijai. Punkta vai apakšpunkta sākumā izceltais teksts ir uzskatāms par punkta nosaukumu.

13.4. Ja kāds no Līguma 1.daļas Speciālajiem noteikumiem ir pretrunā ar kādu no Līguma 2.daļas Vispārīgajiem noteikumiem, tad tiek piemērots attiecīgais Līguma 1.daļas Speciālais noteikums.

13.5. Ja viens vai vairāki Līguma noteikumi jebkādā veidā kļūst par spēkā neesošiem, nelikumīgiem vai neizpildāmiem, tas nekādā veidā neietekmēs un neierobežos pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību, likumību vai izpildāmību.

13.6. Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām, ja tie ir veikti rakstveidā un ir Pušu parakstīti, izņemot Bankas tiesības, saskaņā ar Līguma noteikumiem, vienpusēji noteikt jaunas Procentu likmes par Kredīta lietošanu un jaunu Galīgā norēķina dienu.

13.7. Līgums ir iztulkojams saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem