Termini:

Apstiprinājums – Pušu rakstisks vai mutisks apliecinājums noslēgt darījumu, kurā ir norādītas visas Līgumā noteiktās darījuma sastāvdaļas.

Balss parole – Konfidenciāla, Klienta izvēlēta un sastādīta ciparu un/vai burtu virkne, kas sastāv no vismaz četriem simboliem, kura tiek izmantota Klienta identifikācijai, Klientam telefoniski sazinoties ar Banku. Balss parole ir vienāda visiem, saskaņā ar Noteikumiem sniegtajiem Bankas pakalpojumiem Klientam, ja Līgumā nav noteikts citādi.

ATM – bankas automāts, iekārta, kas paredzēta skaidras naudas iemaksai un/vai izsniegšanai.

Banka – AS "LPB Bank", reģistrēta Latvijas Republikā ar vienoto reģistrācijas numuru: 50103189561, juridiskā adrese: Brīvības iela 54, Rīga, LV-1011, E-pasta adrese: info@lpb.lv, mājaslapas adrese internetā – www.lpb.lv, BIC/SWIFT: LAPBLV2X Bankai ir izsniegta licence kredītiestādes darbības veikšanai, un tās darbību uzrauga Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas adrese: Kungu iela 1, Rīga, LV-1050.

Bankas operācijas – operācijas ar naudas līdzekļiem (naudas līdzekļu pārskaitījumi, konvertācijas citās valūtās, noguldīšana termiņnoguldījumā, finanšu instrumentu pirkšana) un citas operācijas, kuras veic Banka Klienta uzdevumā vai interesēs saskaņā ar Līguma noteikumiem un Piemērojamiem tiesību aktiem.

Bankas sistēma – Elektroniskā Bankas uzskaites sistēma, kurā iekļauta Klienta Bankai sākotnēji sniegtā informācija un saskaņā ar Līguma noteikumiem iesniegtā papildu (jaunā, atjaunotā u.tml.) informācija.

Bankas Cenrādis – ir Bankas apstiprinātais Bankas pakalpojumu cenrādis, kas ir spēkā attiecīgās Bankas operācijas veikšanas dienā un ir pieejams Pakalpojumu sniegšanas vietās un Bankas mājaslapā internetā – www.lpb.lv Bankas Cenrādis ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

Budžeta Maksājums – Maksājums, kas tiek veikts uz Latvijas Republikas budžeta kontiem.

CIF numurs – Bankas piešķirts numurs Klientam, kas paredzēts Klientu uzskaitei un identifikācijai Bankas sistēmā. Katram Klientam ir viens unikāls CIF numurs, neatkarīgi no atvērto Kontu daudzuma un tiek piešķirts pie pirmreizējās Konta atvēršanas.

CVC2 kods – drošības kods, kas atrodas Maksājumu kartes aizmugurē un Virtuālajām maksājumu kartēm pie Maksājumu kartes atvēršanas tiek nosūtīts Klientam Internetbankā, un tiek izmantots pirkumiem internetā ar Maksājumu kartēm.

Darba diena – diena, kurā Banka vai cita maksājumu iestāde ir atvērta operāciju veikšanai.

Darījums – Klienta veikts darījums ar Banku vai trešajām personām, kurš Bankai uzliek par pienākumu veikt Bankas operāciju. Bankai ir pienākums veikt Bankas operāciju ar nosacījumu, ka Klients ir ievērojis Līguma noteikumus.

Darījuma noslēgšanas datums/Darījuma spēkā stāšanās datums – datums, kad Puses atbilstoši Līguma noteikumiem ir vienojušās par Darījuma nosacījumiem. Datu subjekts – identificēta vai identificējama fiziska persona, kuru var tieši vai netieši identificēt.

Eiropas Maksājums – Maksājums EUR valūtā, kas tiek veikts Eiropas Ekonomiskās zonas, Šveices konfederācijas, Monako un San Marino teritorijā.

Galvinieks – persona, kas noslēdz ar Banku galvojuma līgumu Klienta saistību pret Banku nodrošināšanai.

IBAN – (International Bank Account Number), starptautiskas bankas konta numurs, kas piešķirts Klientam, atbilst starptautiskajam standartam ISO 13616-1:200. Detalizētāka informācija par IBAN Latvijas Bankas mājaslapā www.bank.lv.

Identifikācijas līdzeklis – Vienreizējais drošības kods, elektronisks Identifikācijas līdzeklis (DigiPass) vai Key2LPB, ko Banka izsniedz Internetbankas lietotājam uz Klienta pieprasījuma pamata, un kas tiek izmantots Internetbankas lietotāja identifikācijai.

Informatīvais SMS – Bankas pakalpojums, ar kuru Klients tiek informēts par Kontā veiktajām Bankas operācijām uz Bankas sistēmā norādīto Klienta mobilā tālruņa numuru, saskaņā ar Pieteikumā norādīto sniedzamās informācijas apjomu.

Internetbanka – Bankas uzturēta sistēma, kas nodrošina Klientam attālināto pieeju Klienta kontiem Bankā, Klienta iespēju attālināti veikt Bankas operācijas, kā arī Bankas un Klienta savstarpēju saziņas iespēju.

Internetbankas lietotājs – Klients (fiziska persona) pats vai fiziska persona, kurai saskaņā ar Līgumu un Bankas pilnvaru ir piešķirtas tiesības izmantot Internetbanku un veikt Bankas operācijas Klienta (fiziskas vai juridiskas personas) vārdā.

Izslēdzošie apstākļi – jebkuri apstākļi, kuru dēļ nav iespējams izpildīt kontu maiņas pieprasījumā un Kontu maiņas pakalpojumu sniegšanas noteikumu (LR Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumi Nr.195) II nodaļā norādītos uzdevumus, t.sk. (bet ne tikai) ar Klienta kontu saistīts kreditēšanas līgums un līgums par finanšu nodrošinājuma sniegšanu Nododošam maksājumu pakalpojumu sniedzējam.

Key2LPB – mobilā lietotne, kas paredzēta autentifikācijai Internetbankā, maksājumu un dokumentu apstiprināšanai Internetbankā.

Klients – fiziska vai juridiska persona, kurai Banka sniedz pakalpojumus. Konts – jebkurš Klientam atvērtais konts Bankā.

Konta izraksts – papīra dokumenta vai elektroniskā veidā sagatavots dokuments (informācija par Konta stāvokli un veiktajām operācijām, kuru Klientam izsniedz Banka).

Kontrolskaitlis – unikāla skaitļu virkne, kas pirms katras autentifikācijas vai darbības apstiprināšanas Internetbankā, vienlaicīgi tiek atspoguļota Internetbankā un Key2LPB, lai salīdzinātu veicamo darbību Internetbankā ar apstiprinājuma pieprasījumu Key2LPB.

Kredītlimits – Bankai piederoši naudas līdzekļi, kas tiek piešķirti Klientam kā beztermiņa naudas līdzekļu aizdevums, kas paredzēts Bankas operāciju un Darījumu veikšanai, par kura lietošanu Klients maksā Bankai Cenrādī noteiktus procentus.

Līdzekļi – Kontā esošie naudas līdzekļi.

Līgums – Starp Klientu un Banku noslēgts noteikta termiņa vai beztermiņa Līgums par Bankas pakalpojumu sniegšanu Klientam, kas sevī var iekļaut Noteikumus, Bankas Cenrādi, Speciālo Līgumu, kā arī jebkuru Speciālā Līguma pielikumu vai sastāvdaļu. Ar terminu Līgums saprotams arī jebkurš Klienta Rīkojums Bankai, kas nav saistīts ar kādu rakstiski noslēgtu Speciālo Līgumu.

LR – Latvijas Republika.

Maksājumu karte – saskaņā ar Līgumu izsniegta Mastercard Maksājumu karte, kuru izsniedz un apkalpo Banka un kura ir piesaistīta Maksājumu kartes kontam.

Maksājumu kartes lietotājs – Klients (fiziska persona) pats vai fiziska persona, kurai saskaņā ar Līgumu Banka izsniedz Maksājumu karti un kurai Klients (fiziska vai juridiska persona) ir piešķīris tiesības lietot Maksājumu karti.

Maksājuma Rīkojuma akceptēšana – Bankas veikta procedūra, saskaņā ar kuru Banka uzņemas pienākumu izpildīt Maksājuma Rīkojumu, ja ir ievēroti šādi nosacījumi: 1) Banka ir saņēmusi visu Maksājuma Rīkojuma izpildei nepieciešamo informāciju, un 2) Banka ir saņēmusi Līdzekļus tādā apmērā, kāds nepieciešams Maksājuma Rīkojuma izpildei un Klients ir samaksājis Bankai pienākošās komisijas maksas. Maksājuma

Rīkojuma akceptēšanas datums – Bankas Darba diena, kurā Banka akceptē Maksājuma Rīkojumu, attiecīgi ieskaitot Kontā vai norakstot no Konta Maksājuma Rīkojumā norādīto Līdzekļu summu.

Maksājuma Rīkojums – beznosacījuma rīkojums, ko Maksātājs dod Maksātāja bankai, lai tā veiktu Maksājumu saskaņā ar Maksājuma Rīkojumā norādīto informāciju.

Maksājums – pēc Maksātāja iniciatīvas Maksātāja bankā uzsākta darbību virkne (kredīta pārvedums), kurā ir iesaistīta viena vai vairākas bankas, ar mērķi nodot Maksājuma Rīkojumā norādītos Līdzekļus Saņēmējam Saņēmēja bankā.

Maksātāja banka – banka, kas apkalpo Maksātāju un kas ir saņēmusi Maksātāja Maksājuma Rīkojumu.

Maksātājs – fiziska vai juridiska persona, kura uzdod Maksātāja bankai veikt Maksājumu saskaņā ar Maksājuma Rīkojumā minētajiem noteikumiem.

Maksājumu kartes konts – saskaņā ar Līgumu uz Klienta vārda atvērts Norēķinu konts Bankā, kuram ir piesaistīta Maksājumu karte (-s), un/vai Papildkarte.

Nododošais maksājumu pakalpojumu sniedzējs – maksājumu pakalpojumu sniedzējs, kurš citam maksājumu pakalpojumu sniedzējam (Bankai) nodod informāciju, kas nepieciešama kontu maiņai.

Norēķinu periods – laika posms, kas vienāds ar vienu kalendāro mēnesi.

Norēķinu konts – uz Pieteikuma pamata atvērts Konts Bankā, kas ir paredzēts Bankas operāciju veikšanai ar Līdzekļiem (ar šo saprot arī Maksājumu kartes kontu).

Noteikumi – šie Pusēm saistošie Vispārējie darījumu noteikumi.

Norēķinu konts pamatkapitāla ieskaitīšanai – Klientam uz Pieteikuma pamata atvērtais Konts Bankā, kas ir paredzēts Klienta pamatkapitāla iemaksai reģistrācijas vajadzībām LR Uzņēmumu reģistrā.

Procentu likme gadā – procenti par Summas noguldīšanu, kas ir aprēķināmi atbilstoši Līguma Sevišķajos noteikumos norādītajai Procentu likmei (gadā).

Pakalpojumu sniegšanas vieta – vieta, kurā Banka sniedz, bet Klients saņem Bankas pakalpojumus, tajā skaitā internets un ar tālruni sniegtie Bankas pakalpojumi.

Papildkarte – Maksājumu karte, kuru lieto Papildkartes lietotājs un kura ir piesaistīta Maksājumu kartes kontam.

Parakstu un zīmoga paraugu kartiņa – Bankas apstiprināts dokuments, kas satur Klienta – juridiskas personas pilnvaroto pārstāvju parakstu un pēc Klienta izvēles arī Klienta zīmoga nospieduma paraugu vai Klienta – fiziskas personas un tā pārstāvja paraksta paraugu.

Patērētājs – fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

Piemērojamie tiesību akti – Latvijas Republikā spēkā esošie tiesību akti, kā arī Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas tiesību akti, kas ir saistoši Bankai un Klientam.

Pieņemšanas laika beigas – Bankas Cenrādī noteiktais beigu termiņš, līdz kuram ir jābūt izpildītiem Bankas noteiktajiem nosacījumiem Maksājuma Rīkojuma akceptēšanai, kas nepieciešami, lai Maksājuma Rīkojums tiktu uzskatīts par akceptētu attiecīgajā Bankas Darba dienā. Pieteikums – saskaņā ar Noteikumiem noformēts Klienta gribas izteikums uzsākt jauna Bankas pakalpojuma izmantošanu, atteikties no tā, vai veikt izmaiņas Bankas sniegtajā pakalpojumā. Ar Internetbankas starpniecību iesniegtam Pieteikumam ir vienāds juridiskais spēks ar rakstveida Pieteikumu. Bankai ir tiesības pieprasīt caur Internetbanku iesniegta Pieteikuma iesniegšanu rakstveidā, nepaskaidrojot iemeslus.

PIN kods – Personīgais Identifikācijas Numurs, kas tiek izmantots Klienta identificēšanai Internetbankā un Darījumu veikšanas laikā bankas ATM un POS terminālos. PIN kods aizstāj Klienta vai Maksājumu kartes lietotāja parakstu, veicot Darījumus Internetbankā vai ar Maksājumu karti. Maksājumu kartes PIN kods tiek izsniegts Klientam speciālā slēgtā aploksnē. Identifikācijas līdzekļa PIN kodu piešķir Klients vai Internetbankas lietotājs. PIN kods ir zināms tikai Internetbankas lietotājam vai Maksājumu kartes lietotājam.

POS termināls – iekārta, kas tirdzniecības vietā pieņem Maksājumu kartes un kalpo Darījuma apstiprināšanai un norēķiniem ar Maksājumu kartēm.

Puses – Klients un Banka šo Noteikumu izpratnē. Rīkojums – Klienta uzdevums Bankai veikt vai atcelt Bankas operāciju.

Summa – Speciālajā Līgumā norādītā summa norādītajā valūtā, kuru Klients nogulda Bankā uz Līguma noteikumiem.

Saņēmēja banka – Maksājuma Rīkojumā norādītā iestāde, kurai Maksājuma izpildes rezultātā saņemto naudas līdzekļu summa jāieskaita Saņēmēja kontā vai jānogādā Saņēmējam citādā veidā.

Saņēmējs – fiziska vai juridiska persona, kas Maksājuma Rīkojumā norādīta kā Saņēmējs, un kurai Maksājuma izpildes rezultātā jāsaņem Maksājuma Rīkojumā norādīto naudas līdzekļu summa.

Seifs – Individuālais seifs Bankas Seifu telpā Brīvības ielā 54, Rīgā, Latvijā.

Speciālais Līgums – Līgums, kas tiek noslēgts starp Banku un Klientu pirms katra atsevišķā Bankas pakalpojuma sniegšanas un kurā tiek atrunāti attiecīgajam Bankas pakalpojumam īpašie nosacījumi. Atsevišķos gadījumos par Speciālo Līgumu var kalpot arī Pieteikums. Starpniekbanka – iestāde, tai skaitā korespondentbanka, kas iesaistīta Maksājuma veikšanā, bet nav nedz Maksātāja banka, nedz Saņēmēja banka.

Starptautiskās maksājumu karšu organizācijas – starptautiskās Maksājumu karšu organizācijas VISA, Mastercard un citas, katra vai jebkura no tām.

Starptautisks maksājums – Maksājums, kas pēc Maksātāja iniciatīvas tiek veikts ar tādas bankas starpniecību, kura atrodas vienā valstī, ar mērķi nodot Maksājuma Rīkojumā norādīto Līdzekļu summu Saņēmējam Saņēmēja bankā, kura atrodas citā valstī. Maksātājs un Saņēmējs var būt viena un tā pati persona.

Sūdzība – Klienta izteikta neapmierinātība (pretenzija) par Piemērojamos tiesību aktos un/vai ar Banku noslēgtajos darījumu dokumentos (Līgumos) noteikto Bankas pakalpojumu sniegšanas noteikumu neievērošanu, sniegtā pakalpojuma neatbilstošo kvalitāti, nepieejamību vai neatbilstošo Klientu apkalpošanas kultūru.

SWIFT – (Society for Worldwide Interbank Financial telecommunication) ir starpbanku elektroniskā komunikācijas sistēma, kurā katrai bankai piešķirts starptautisks kods. AS “LPB Bank” tas ir LAPBLV2X.

Termiņnoguldījuma beigu datums – Speciālajā Līgumā norādītais termiņš (datums), līdz kuram Klients nogulda Summu.

Termiņnoguldījuma sākuma datums – Speciālajā Līgumā norādītais Termiņnoguldījuma sākuma datums.

Telefonbanka – Bankas pakalpojums, ar kuru Klients, telefoniski sazinoties ar Banku, dod Noteikumos noteiktos Rīkojumus Bankas operāciju veikšanai.

Termiņnoguldījuma konts – konts, kas tiek atvērts termiņnoguldījuma noguldīšanai, pamatojoties uz termiņnoguldījuma līgumu, kurš tiek noslēgts starp Klientu un Banku.

Unikāls identifikators – burtu, ciparu vai simbolu kombinācija, ko Banka piešķir Maksātājam, un ko Maksātājs norāda, lai nepārprotami identificētu otru Maksājuma veikšanā iesaistīto Maksājuma pakalpojuma izmantotāju (Saņēmēju) vai viņa kontu.

Valutēšanas datums – datums, kurā Klienta Kontā ieskaitītie naudas līdzekļi kļūst reāli pieejami un izmantojami vai datums, kurā saskaņā ar iesniegto Rīkojumu, tiek norakstīta pārveduma summa no Bankas korespondējošā Konta.

Valūta – valsts naudas vienība. Valūtu konvertācija – vienas valūtas apmaiņa pret citu valūtu.

VID – Valsts ieņēmumu dienests.

Vienreizējais drošības kods – Bankas ģenerēts unikāls vienreizējs kods, kas tiek nosūtīts uz Klienta Bankas sistēmā norādīto mobilā tālruņa numuru.

Virtuālā maksājumu karte – saskaņā ar Līgumu Internetbankā izsniegta Maksājumu karte datu veidā, ko izsniedz un apkalpo Banka un kas ir piesaistīta Maksājumu kartes kontam. Virtuālā Maksājumu karte paredzēta tikai norēķiniem preču un pakalpojumu sniegšanas vietās, kurās netiek pieprasīta Maksājumu kartes uzrādīšana datu nolasīšanai (piemēram, internetā vai pa tālruni).

3D Secure (Mastercard© Identity Check™) – papildu drošības funkcija pirkumiem internetā, kas aizsargā Maksājumu karti ar papildu aizsardzības veidiem – personīgo identifikācijas ziņojumu (Personal Assurance Message) un Vienreizējo drošības kodu, vai Identifikācijas līdzekļa DigiPass kodu.

Vispārējā daļa

1. Noteikumu pielietojums

1.1.Šie Noteikumi nosaka Klienta un Bankas savstarpējās tiesiskās attiecības, ciktāl tās netiek atrunātas Speciālajos Līgumos, ko slēdz par katru Bankas pakalpojumu. Pretrunu gadījumā starp Noteikumiem un Speciālo Līgumu, piemērojams Speciālais Līgums, ko Klients ir noslēdzis ar Banku.

1.2.Noteikumi ir jebkura starp Pusēm noslēgta Darījuma, kurā Klientam tiek sniegti Bankas pakalpojumi, neatņemama sastāvdaļa. Klientam Noteikumi ir pieejami jebkurā Pakalpojumu sniegšanas vietā, kā arī Bankas mājaslapā internetā (www.lpb.lv).

1.3.Klienta paraksts uz jebkura Līguma vai Bankā iesniedzamā dokumenta, ar kuru Klients lūdz Banku sniegt viņam finanšu pakalpojumu, apliecina, ka Klients ir iepazinies ar Līgumu, piekrīt tam un apņemas to ievērot.

1.4.Klientam ir pienākums ievērot visus noteikumus, kas atbilstoši Līgumam un Piemērojamiem tiesību aktiem, piemērojami attiecībā uz Klientam sniegto Bankas pakalpojumu.

1.5.Ja Noteikumos nav noteikts citādi, vienskaitlī lietotie termini un vārdi attiecināmi arī uz termina vai vārda apzīmējumu daudzskaitlī un otrādi.

1.6.Noteikumu nodaļu virsraksti ir paredzēti tikai ērtībai, nevis Noteikumu interpretācijai.

1.7.Pretrunu vai neskaidrību gadījumā starp Noteikumu tekstu latviešu valodā un svešvalodā, noteicošais ir teksts latviešu valodā. 1.8.Noteikumos atsauce uz jebkuru dokumentu ietver atsauci uz attiecīgo dokumentu ar visiem tā grozījumiem un jebkādām citām izmaiņām, kā arī šī dokumenta pārjaunojumu.

1.9.Maksājumu saņemšana, apstrāde un izpilde tiek veikta saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumu un citiem LR normatīvajiem aktiem.

1.10.Banka sniedz Bankas pakalpojumus LR un citās valstīs reģistrētām fiziskām un juridiskām personām saskaņā ar kārtību, kas noteikta LR tiesību aktos, LR saistošajos starptautiskajos tiesību aktos un Bankas iekšējos normatīvajos dokumentos.

1.11.Noteikumi ir sadalīti daļās, nodaļās, punktos un apakšpunktos. Nodaļu nosaukumiem ir informatīvs raksturs, un tie neregulē attiecības starp Banku un Klientu, bet gan palīdz orientēties Noteikumos. Apakšpunkti ir piemērojami tikai kopā ar punktiem.

1.12.Noteikumi un jebkurš Speciālais Līgums ir sastādīts latviešu valodā, ja vien Banka un Klients nav vienojušies par citas valodas izmantošanu. Savstarpējā saziņā Banka un Klients izmanto abpusēji saprotamu valodu.

1.13.Bankas darbību uzrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

2. Noteikumu grozījumi, Līguma grozījumi un Bankas Cenrāža izmaiņas

2.1. Bankai ir tiesības vienpusēji mainīt Bankas Cenrādi vai grozīt Noteikumus, nebrīdinot par to Klientu, šādos gadījumos:

2.1.1. Ja Noteikumu grozījumi vai Bankas Cenrāža izmaiņas ir veiktas par labu Klientam (piemēram, tiek samazināts komisijas apmērs, tiek saīsināts Bankas pienākuma izpildes termiņš u.tml.).

2.1.2. Ja Noteikumu grozījumu vai Bankas Cenrāža izmaiņu veikšana ir nepieciešama sakarā ar Piemērojamo tiesību aktu prasībām, tajos noteiktajā termiņā un kārtībā.

2.1.3. Ja Banka uzsāk piedāvāt jaunu pakalpojumu, kas netika piedāvāts Līguma noslēgšanas dienā.

2.1.4. Ja Klients nav fiziska persona un grozījumi nav saistīti ar maksājumu pakalpojumu sniegšanu.

2.2.Citos Noteikumu 2.1. punktā neminētajos gadījumos Bankas Cenrāža maiņa vai Noteikumu grozīšana ir pieļaujama, Pusēm par to vienojoties rakstiski vai:

2.2.1. Vismaz divu mēnešu laikā pirms Noteikumu grozījumu vai Bankas Cenrāža izmaiņu spēkā stāšanās, ja Piemērojamie tiesību akti nenosaka īsāku minēto dokumentu spēkā stāšanās termiņu, vai Bankas Cenrādis netiek pazemināts, Banka publiski (Bankas mājaslapā, Internetbankā, Pakalpojumu sniegšanas vietās) informē Klientus par paredzamajiem grozījumiem un izmaiņām un to spēkā stāšanās dienu. Pēc Bankas ieskatiem notiek individuāla Klientu informēšana.

2.2.1.1. Ja līdz Bankas Cenrāža izmaiņu vai Noteikumu grozījumu spēkā stāšanās dienai Banka nav saņēmusi Klienta paziņojumu par nepiekrišanu Bankas ierosinātajiem grozījumiem vai izmaiņām, Bankas Cenrāža izmaiņas un/vai Noteikumu grozījumi ir uzskatāmi par saskaņotiem. 2.2.1.2.Daļēja piekrišana grozījumiem un izmaiņām nav pieļaujama un ir uzskatāma par nepiekrišanu visiem Bankas ierosinātajiem Noteikumu grozījumiem un Bankas Cenrāža izmaiņām.

2.3.Pušu 2.2. apakšpunkta kārtībā saskaņotās Bankas Cenrāža izmaiņas vai Noteikumu grozījumi pēc to spēkā stāšanās ir pievienojami Līgumam kā tā neatņemama sastāvdaļa.

2.4.Ja Banka ir saņēmusi Klienta paziņojumu, ka Klients nepiekrīt Bankas ierosinātajām Bankas Cenrāža izmaiņām vai Noteikumu grozījumiem, ir uzskatāms, ka Klients ir ierosinājis Līguma izbeigšanu, un tādā gadījumā Puses vadās no Noteikumu nodaļas, kas regulē Līguma laušanu, ja Puses rakstveidā nevienojas par citu Līgumattiecību turpināšanas kārtību. Šajā gadījumā Komisijas maksa par Konta slēgšanu netiek piemērota.

2.5.Jebkurā Noteikumu grozīšanas vai Bankas Cenrāža izmaiņas gadījumā, Noteikumos noteiktajā termiņā Banka izvieto attiecīgu informāciju savā mājaslapā www.lpb.lv, kā arī visās Pakalpojumu sniegšanas vietās.

2.6.Klientam ir pienākums sekot informācijai par Noteikumu grozījumiem un Bankas Cenrāža izmaiņām. 2.7.Klients, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, var mainīt Līguma nosacījumus, slēdzot rakstisku vienošanos ar Banku. Klienta iesniegums par grozījumu veikšanu Līgumā ir iesniedzams Bankā kopā ar Pieteikumu. Ja Banka akceptē Klienta piedāvātos Līguma nosacījumus, tad tie tiek iekļauti Speciālajā Līgumā kā īpašie nosacījumi.

3. Informācijas apmaiņa un Klienta pienākums sniegt informāciju 3.1. Klienta pienākums ir nekavējoties iesniegt Bankai visu tās pieprasīto informāciju, paskaidrojumus un/vai dokumentus:

3.1.1. par Klienta vai tā sadarbības partneru saimniecisko darbību;

3.1.2. par Darījumiem, kuru apmaksa tiek veikta, izmantojot Norēķinu kontu Bankā;

3.1.3. par Bankai pieteikto Bankas operāciju mērķi vai par Kontā esošo vai Bankas operāciju rezultātā iegūto naudas līdzekļu izcelsmi;

3.1.4. par Bankas operāciju atbilstību Klienta vai tā sadarbības partneru saimnieciskajai darbībai;

3.1.5. par jebkuru citu informāciju, kas ir nepieciešama Bankai, lai pienācīgi izpildītu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasības;

3.1.5.1. Klientam, kurš ir maksājumu pakalpojumu sniedzējs, vai tas rīkojas ar trešo personu naudas līdzekļiem, ir pienākums nekavējoties bez Bankas uzaicinājuma ziņot Bankai par tam zināmiem vai aizdomās turētiem klientiem un sadarbības partneriem un/vai to darbībām, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma un proliferācijas finansēšanu, nacionālo vai starptautisko sankciju apiešanu vai jebkādu darbību veikšanu, kas var apdraudēt Bankas reputāciju un/vai radīt tai zaudējumus.

3.2. Veicot atsevišķu Bankas operāciju trešās personas uzdevumā un/vai labā caur Kontu, Bankai ir tiesības pieprasīt Klientam jebkādu informāciju par veicamo operāciju vai trešo personu, kuras labā Klients uzdod Bankai veikt attiecīgo Bankas operāciju.

3.3. Klientam jāziņo Bankai par jebkuras Klienta sniegtās informācijas izmaiņām ne vēlāk kā 5 (piecu) Darba dienu laikā no attiecīgo izmaiņu spēkā stāšanās dienas.

3.4. 5 (piecu) Darba dienu laikā pēc attiecīga Bankas paziņojuma saņemšanas, Klientam ir pienākums sniegt dokumentus un papildu informāciju par Klientu/Maksājumu kartes lietotāju, lai Banka pārliecinātos par minēto juridisko un fizisko personu tiesībspēju, to saimniecisko un personisko darbību, kā arī Kontā esošo naudas līdzekļu un ar Maksājumu kartēm veikto Darījumu likumību.

3.5. Klients ir atbildīgs Bankai par visu Bankai sniegto ziņu, informācijas un dokumentu patiesumu, precizitāti un pilnīgumu, kā arī iesniegšanas savlaicīgumu un veikto operāciju tiesiskumu. Klients atlīdzina Bankai visus zaudējumus, kas tai radušies Klienta nesavlaicīgu, nepatiesu, viltotu vai nepilnīgu ziņu/dokumentu sniegšanas dēļ. 3.6. Banka ir tiesīga pieprasīt iesniegt dokumentu oriģinālus vai to notariāli apliecinātas kopijas, ar notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu, krievu vai angļu valodā, kā arī legalizētus vai apliecinātus ar „Apostille” Piemērojamos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

3.7. Gadījumā, ja Klients Bankas norādītajā termiņā neizpilda Bankas pieprasījumu iesniegt nepieciešamos dokumentus un/vai sniegt ziņas, Banka ir tiesīga līdz nepieciešamo dokumentu un/vai ziņu saņemšanai atturēties no Bankas operāciju veikšanas un Klienta Maksājuma Rīkojumu, tai skaitā no Maksājuma Rīkojumu debetēt kontu, izpildes.

3.8. Visiem pieprasījumiem, paziņojumiem un brīdinājumiem, ko Banka ir nodevusi Klientam, izmantojot Internetbanku, ir Bankas pilnvarotās personas parakstīto dokumentu juridiskais spēks.

3.9. Ja Līgumā nav norādīts citādi, paziņojumus un informāciju Puses viena otrai nosūta šādi:

3.9.1. Klients Bankai pēc savas izvēles – nosūta ierakstīta pasta sūtījuma veidā uz Bankas juridisko adresi vai nodod pret parakstu jebkurā Pakalpojumu sniegšanas vietā, vai elektroniski, nosūtot ar Internetbankas starpniecību (ja Pušu starpā ir noslēgts Līgums par Internetbankas izmantošanu) vai e-pastā, nosūtot paziņojumu uz Bankas e-pasta adresi info@lpb.lv vai attiecīgā Klientu apkalpojošā Bankas darbinieka e-pasta adresi, kas reģistrēta Bankas domēnā @lpb.lv;

3.9.2. Banka Klientam pēc savas izvēles – nosūta ierakstītā pasta sūtījuma veidā uz Klienta adresi, kas norādīta Līguma noteikumos vai citā Bankā saņemtajā rakstiskā dokumentā par adreses maiņu, vai nodod adresātam pret parakstu, vai elektroniski, nosūtot ar Internetbankas starpniecību (ja Pušu starpā ir noslēgts Līgums par Internetbankas izmantošanu) vai epastā, nosūtot paziņojumu uz Klienta e-pasta adresi, kas reģistrēta Bankas sistēmā.

3.9.3. Vispārīgas informācijas paziņošanas gadījumā, Banka var izmantot neparakstītas informācijas izvietošanu Bankas mājas lapā vai nosūtīt Klienta e-pastā.

3.9.4. Steidzamos gadījumos, piemēram, drošības apdraudējumu vai neparedzētu tehnisku problēmu gadījumos, saziņa notiek pa telefonu vai jebkurā citā operatīvi sasniedzamā veidā.

3.9.5. Bankā saņemtie e-pasta paziņojumi bez droša elektroniskā paraksta vai no e-pasta adreses, kas nav reģistrēta Bankas sistēmā, netiek uzskatīti par saistošiem.

3.10.Lai novērstu šaubas, jebkurš sūtījums tiek uzskatīts par saņemtu: 3.10.1. Ja nosūtīts ar Internetbankas starpniecību – nākamajā dienā, skaitot no dienas, kad attiecīgā informācija ir iesūtīta saņēmējam Internetbankā;

3.10.2. Ja nodots personīgi – faktiskajā saņemšanas dienā;

3.10.3. Ja nosūtīts pa pastu – 7. (septītajā) dienā no tā nodošanas pasta iestādē, ja nav pierādījumu par ātrāku saņemšanu;

3.10.4. Ja nosūtīts e-pastā – dienā, kad tiek izpildītas Piemērojamos tiesību aktos noteiktās prasības uz elektroniski parakstītu vēstuļu saņemšanu.

4. Konfidencialitāte

4.1. Banka garantē Klienta personas, Kontu, noguldījumu un Darījumu glabāšanu noslēpumā atbilstoši Piemērojamiem tiesību aktiem.

4.2. Bankai ir tiesības izpaust Klienta datus: 4

.2.1. personām, kurām Banka uz savstarpēji noslēgta Līguma pamata uzticējusi veikt pakalpojumus, kas nepieciešami Bankas operāciju sniegšanai;

4.2.2. personai, kurai Banka nodod vai Bankai ir nodoms nodot Bankas prasījuma tiesības, kuras izriet no Līgumiem, kas noslēgti starp Banku un Klientu;

4.2.3. citām trešajām personām, ja Klients nav pienācīgi izpildījis savas saistības pret Banku;

4.2.4. trešajām personām pakalpojuma vai Bankas saistību izpildei;

4.2.5. personām, kurām LR tiesību aktos ir noteiktas tiesības pieprasīt informāciju;

4.2.6. personām, kurām LR tiesību aktos noteiktos gadījumos ir jāsniedz informācija.

4.3. Informācija par Klientu un tā Darījumiem var tikt nodota Eiropas Savienības, Eiropas ekonomiskās zonas, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstu un citu valstu kompetentām valsts institūcijām tām saistošos tiesību aktos noteikto funkciju veikšanai, kā arī korespondentbankām vai ieguldījumu brokeru sabiedrībām, lai izpildītu Rīkojumus vai Bankas operāciju, vai izpildītu Piemērojamos tiesību aktos noteiktos pienākumus.

4.4. Klientam – Maksājumu kartes vai Internetbankas lietotājam ir jāievēro individuāli piesardzības pasākumi, lai Identifikācijas līdzeklis, Balss parole, Maksājumu kartes PIN kods, CVC2, Maksājumu kartes numurs un citi drošības līdzekļi, Internetbankas parole nenonāktu trešo personu rīcībā.

4.5. Klients ir atbildīgs arī par tiem Darījumiem, kas veikti pēc paziņojuma iesniegšanas Bankai par Maksājumu kartes vai Identifikācijas līdzekļa nozaudēšanu vai nozagšanu, ja Darījums veikts, izmantojot Maksājumu kartes PIN kodu, Internetbankas paroli, Identifikācijas līdzekli vai Balss paroli.

5. Vispārējie noteikumi par Bankas Cenrādi

5.1. Jebkuri Klientam sniedzamie Bankas pakalpojumi ir Bankas maksas pakalpojumi, ja īpaši nav noteikts pretējais.

5.2. Klients maksā Bankai atlīdzību (komisiju) par Bankas sniegtajiem pakalpojumiem Bankas Cenrādī noteiktajā apjomā un Noteikumos paredzētajā kārtībā, izņemot gadījumus, kad komisiju samaksas kārtība un apmēri ir īpaši atrunāti Speciālajā Līgumā, kā arī apmaksā visus pamatotos un pierādāmos izdevumus, kas Bankai papildus radušies, veicot Klienta apkalpošanu.

5.3. Klients maksā Bankai komisijas maksas par Maksājumiem un citiem pakalpojumiem, kas saistīti ar Maksājumiem, saskaņā ar Bankas Cenrādi vai vienošanos, kas noslēgta starp Pusēm, ievērojot Klienta Maksājuma Rīkojumā norādīto informāciju par komisijas maksām.

5.4. Pamatojoties uz Maksājuma faktiskajām izmaksām, papildus Bankas Cenrādī norādītajām komisijas maksām, Klientam pēc Bankas pieprasījuma ir jāmaksā arī citu Maksājuma veikšanā iesaistīto banku noteiktās komisijas maksas.

5.5. Bankas valūtu kursi un kredītu procentu likmes netiek iekļautas Bankas Cenrādī un tiek noteiktas attiecīgā Bankas pakalpojuma sniegšanas brīdī.

5.6. Ja Maksājuma Rīkojuma izpildei nepieciešams veikt valūtas maiņu, tad valūtas maiņai tiek piemērots Valutēšanas datumā Bankas noteiktais attiecīgās dienas valūtu pirkšanas/pārdošanas kurss, kas pieejams Pakalpojumu sniegšanas vietās un Bankas mājaslapā internetā – www.lpb.lv. 5.7. Par Bankas pakalpojumiem, kas nav iekļauti Bankas Cenrādī, bet ir bijuši nepieciešami, lai izpildītu Klienta Rīkojumu vai Darījumu, Bankai ir tiesības noteikt atbilstošu un taisnīgu atlīdzību.

5.8. Ja Puses ir vienojušās par Bankai pienākošos atlīdzību pirms attiecīgā pakalpojuma izpildes, Klients nav tiesīgs apstrīdēt šīs atlīdzības apmēru.

5.9. Ja Klients nav samaksājis Bankai pienākošos komisijas atlīdzību, Bankai ir tiesības nesniegt vai pārtraukt atsevišķu vai visu Bankas pakalpojumu sniegšanu Klientam, par to nebrīdinot Klientu un neatlīdzinot viņam zaudējumus. Bankai ir tiesības pieprasīt apmaksāt Bankas Cenrādī noteiktās komisijas pirms attiecīgā Bankas pakalpojuma sniegšanas.

5.10. Klients neatsaucami pilnvaro Banku jebkurā brīdī norakstīt vai bloķēt no Konta Bankai pienākošos Bankas komisiju un Bankas izdevumu summas, kas jau ir radušās vai radīsies nākotnē, nepieciešamības gadījumā veicot naudas līdzekļu 14/63 konvertāciju pēc Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa konvertācijas veikšanas dienā.

5.11. Banka bezakcepta kārtībā noraksta no Konta naudas līdzekļus:

5.11.1. par Darījumiem, kas veikti, izmantojot Maksājumu kartes kontam piesaistīto Maksājumu karti, un pieprasīti apmaksai no citām bankām un organizācijām, izmantojot Starptautiskās maksājumu karšu organizācijas vai maksājumu karšu darījumu apstrādes centrus;

5.11.2. maksu par Bankas pakalpojumiem saskaņā ar Bankas Cenrādi;

5.11.3. maksu par trešo personu pakalpojumiem, kas nav iekļauti Bankas Cenrādī, bet kurus izmanto Klients, un tie ir attiecināmi uz Maksājumu kartes lietotāja veiktajiem Darījumiem;

5.11.4. jebkuras Klienta parāda summas, kurām iestājies samaksas termiņš, kā arī Bankas zaudējumus, kas radušies Klientam vai Maksājumu kartes lietotājam neizpildot Līgumā un Noteikumos paredzētās saistības;

5.11.5. ja Bankas tehniskas kļūdas dēļ Kontā veikta naudas līdzekļu iemaksa. 5.12.Par visām komisijas atlīdzībām un Bankas izdevumu summām tiek izdarīts atbilstošs izmaksas (debetēšanas) ieraksts attiecīgajā Klienta Kontā.

5.13. Ja kāds Bankas sniegtais pakalpojums vai komisijas maksa tiek aplikta ar nodokļiem, nodevām vai tām pielīdzināmiem maksājumiem, tad Klients neatsaucami pilnvaro Banku ieturēt no Konta atbilstošu maksājumu.

5.14.Banka neatmaksā saņemtās komisijas maksas, ja vien Līgumā nav noteikts pretējais. Banka atmaksā saņemtās komisijas maksas, ja Banka nav sniegusi Klientam attiecīgo pakalpojumu Bankas vainas dēļ.

5.15.Bankas izrakstītie rēķini Klientam ir sagatavoti elektroniski un derīgi bez paraksta.

6. Pilnvaras rīkoties ar Kontu un saņemt citus Bankas pakalpojumus

6.1. Rīkoties ar Kontu, tajā esošajiem Līdzekļiem, pieprasīt un saņemt informāciju par Konta stāvokli un tajā veiktajām Bankas operācijām, kā arī saņemt citus Bankas pakalpojumus, ir tiesīgi:

6.1.1. ja Klients ir fiziska persona – pats Klients vai Klienta vārdā Klienta pilnvarotā persona, kas ir iekļauta Parakstu un zīmoga parauga kartiņā, ja pilnvarota persona rīkojas ar Kontu, un rīkojas uz Klienta izsniegtās pilnvaras notariālā akta formā vai Bankas apstiprinātās pilnvaras veidlapas, ko Klients iesniedzis un parakstījis Bankas darbinieka klātbūtnē, pamata;

6.1.2. ja Klients ir juridiska persona – Klienta pilnvarotais pārstāvis (fiziska persona), kas ir iekļauta Parakstu un zīmoga parauga kartiņā, ja pilnvarota persona rīkojas ar Kontu, un rīkojas uz pārstāvības tiesību pamatojoša dokumenta pamata, Klienta izsniegtās pilnvaras notariālā akta formā vai Bankas apstiprinātās pilnvaras veidlapas pamata, ko Klients iesniedzis un parakstījis Bankas darbinieka klātbūtnē;

6.1.3. Internetbankas lietotāji Noteikumu 29.nodaļā noteiktajā apjomā.

6.2. Bankai ir tiesības Parakstu un zīmoga parauga kartiņā vai Pieteikumā norādītās Klienta pārstāvja paraksta tiesības attiecināt uz visiem Klientam atvērtajiem Kontiem Bankā un darbībām ar tiem, ja Puses nav vienojušās par citu kārtību.

6.3. Klienta izsniegtais pilnvarojums ir spēkā tikai tālāk norādītajos gadījumos:

6.3.1. līdz pilnvarā norādītā pilnvarojuma termiņa beigām;

6.3.2. līdz brīdim, kad Banka ir saņēmusi Klienta izsniegtā pilnvarojuma atsaukumu, kurš noformēts uz Bankas apstiprinātas pilnvaras atsaukuma veidlapas.

6.4. Klienta – juridiskas personas izsniegtās pilnvaras termiņš nedrīkst pārsniegt atbilstošos valsts reģistros reģistrētā Klienta pārstāvja pārstāvības tiesību termiņu.

6.5. Bankai nav pienākums pieņemt pārstāvību apliecinošu dokumentu, kurā pārstāvības tiesības nav skaidri un nepārprotami formulētas, vai arī, ja Bankai ir radušās šaubas par pilnvarojuma spēkā esamību vai īstumu.

6.6. Ja Klients – juridiska persona vēlas izsniegt pilnvaru rīkoties ar Kontu un/vai saņemt citus Bankas pakalpojumus personai, kura ir Klienta darbinieks, un kuras pārstāvības tiesības nav reģistrētas atbilstošos valsts reģistros un Klients nevēlas izdot pilnvaru notariālā akta formā, tad persona, kurai ir pārstāvības tiesības Klienta juridiskas personas vārdā, Bankas darbinieka klātbūtnē aizpilda Bankas apstiprinātu veidlapu.

6.7. Bankai iesniegtos Klienta pārstāvju pilnvaras apliecinošos dokumentus Puses vienojas uzskatīt par spēkā esošiem, piemērojamiem un attiecināmiem uz visām Klienta un Bankas savstarpējām tiesiskām attiecībām (ja pašos pilnvarojuma dokumentos nav norādīts citādi) līdz brīdim, kad Banka ir saņēmusi to rakstisku atsaukumu.

6.7.1. Bankai nav pienākuma pārbaudīt Klienta pārstāvja pilnvarojuma spēkā esamību arī gadījumos, kad Piemērojamie tiesību akti paredz īpašu pilnvarojuma reģistrāciju.

6.8.Bankai ir tiesības neizpildīt Klienta vai tā pārstāvja Rīkojumu vai pieprasītās informācijas par Konta stāvokli vai veiktajām Bankas operācijām sniegšanu, ja paraksts vai zīmogs neatbilst paraugam, kas ir Parakstu un zīmoga parauga kartiņā, vai Klienta pārstāvim ir beidzies paraksta tiesību termiņš.

6.9.Klienta zīmoga nospieduma un Klienta vai Klienta pārstāvja parakstu salīdzināšanai, Banka var izmantot Bankas sistēmā skenētus vai kopētus attiecīgos paraksta un zīmoga nospieduma paraugus.

6.10.Pēc Klienta pārstāvju pārstāvības tiesību termiņa izbeigšanās, jaunu Klienta pārstāvju iecelšanas gadījumā, vai jebkuru citu izmaiņu Parakstu un zīmoga parauga kartiņā gadījumā, Klientam un visiem Klienta pārstāvjiem, kurus nepieciešams iekļaut Parakstu un zīmoga parauga kartiņā, ir jāiesniedz Bankā pārstāvības tiesības apliecinošus dokumentus un Bankas darbinieka klātbūtnē visiem vienlaicīgi jāaizpilda Parakstu un zīmoga parauga kartiņa, kura būs vienīgā saistošā Parakstu un zīmoga parauga kartiņa Bankai un Klientam.

6.11. Ja Klients izdod pilnvaru, kas noformēta atbilstoši Noteikumu 6.1.apakšpunktam, pilnvarotais Klienta pārstāvis aizpilda spēkā esošās Parakstu un zīmoga parauga kartiņas papildinājumus un esošajiem Klienta pārstāvjiem nav atkārtoti jāaizpilda Parakstu un zīmoga parauga kartiņa. 6.12.Izsniegtās pilnvaras var atsaukt ierodoties Bankā klātienē, nosūtot Pilnvaras atsaukumu Internetbankā, vai nosūtot notariālā akta formā noformētu Pilnvaras atsaukumu (oriģinālu) pa pastu uz Bankas juridisko adresi.

7. Klienta identifikācija

7.1. Fizisko personu sākotnējai identifikācijai kā personu apliecinošo dokumentu Banka izmanto personas pasi vai personas apliecību. Ārvalstu pilsoņiem sākotnējai identifikācijai izmantojama tikai attiecīgās pilsonības valsts izsniegta 16/63 pase, bet EEZ vai Šveices konfederācijas pilsoņiem tiek izmantota attiecīgās pilsonības valsts izsniegta pase vai personas apliecība.

7.1.1. Klientam ir pienākums, bez atsevišķa Bankas pieprasījuma, informēt Banku par Klienta vai tā pārstāvja personu apliecinoša dokumenta derīguma termiņa beigām vai nomaiņu, kā arī nekavējoties uzrādīt Bankai derīgu personu apliecinoša dokumenta oriģinālu.

7.1.2. Bankai ir tiesības pieprasīt papildus identificējošu dokumentu, izpildot piemērojamajos tiesību aktos noteikto personas identifikācijas kārtību.

7.2. Pirms Klienta vai tā pārstāvja Rīkojuma izpildes vai pieprasītās informācijas sniegšanas par Konta stāvokli vai veiktajām Bankas operācijām Banka veic šādas darbības:

7.2.1. ja Klients ir fiziska persona – Banka vizuāli salīdzina Klienta parakstu uz Parakstu un zīmoga parauga kartiņas vai Pieteikumā ar parakstu uz Rīkojuma/informācijas pieprasījuma un identificē Klientu vai identificē Klienta pilnvaroto pārstāvi uz personu apliecinoša dokumenta pamata; 7.2.2. ja Klients ir juridiska persona – Banka vizuāli salīdzina Klienta pārstāvja parakstu uz Rīkojuma/informācijas pieprasījuma ar tā parakstu uz Parakstu un zīmoga parauga kartiņas vai Pieteikuma un identificē Klienta pārstāvi uz personu apliecinoša dokumenta pamata;

7.2.2.1.ja Parakstu un zīmoga parauga kartiņa vai Pieteikums satur arī Klienta zīmoga nospieduma paraugu, tad Banka vizuāli salīdzina arī Klienta zīmoga nospiedumu uz Rīkojuma/informācijas pieprasījuma ar Parakstu un zīmoga parauga kartiņā vai Pieteikumā esošo Klienta zīmoga nospieduma paraugu;

7.2.2.2. Bankai nav pienākuma ņemt vērā zīmoga nospieduma krāsu.

7.3. Bankai ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu Rīkojumam, kuru Klients vai tā pārstāvis nav iesniedzis Bankā personīgi, un Bankai ir radušās šaubas par iesniegtā dokumenta īstumu.

7.3.1. Bankai ir tiesības neizpildīt doto Rīkojumu līdz brīdim, kamēr tiek iegūts Klienta apstiprinājums.

7.4. Pēc Klienta pieprasījuma Banka nodrošina Klientam Balss paroles izmantošanu.

7.4.1. Saņemot zvanu ar personas izteiktu lūgumu izmantot Balss paroli, Banka identificē šo personu pēc Pieteikumā Bankas pakalpojumu saņemšanai vai citās Bankas apstiprinātajās veidlapās norādītās minētās fiziskās personas Balss paroles. Bankai ir tiesības pieprasīt jebkuru citu informāciju, lai nepārprotami identificētu Klientu;

7.4.2. Klienta un Maksājumu kartes vai Identifikācijas līdzekļa lietotāja pienākums ir glabāt Balss paroli slepenībā un neizpaust to trešajām personām;

7.4.3. ja Balss parole kļuvusi zināma trešajām personām vai ir aizdomas, ka tā kļuvusi zināma trešajām personām, Klientam vai Klienta pārstāvim ir pienākums nekavējoties paziņot par to Bankai.

7.5. Iestājoties mantojuma gadījumam, mantinieks uzrāda personu apliecinošu dokumentu un Bankā iesniedz dokumentus, kas apliecina viņa, kā mantinieka tiesības uz Klienta atstāto mantojumu, un pēc formas un satura atbilst Piemērojamiem tiesību aktiem. Gadījumā, ja Bankai radušās šaubas par Klienta mantinieka iesniegto dokumentu īstumu un likumību, Bankai ir tiesības uz mantinieka rēķina veikt iesniegto dokumentu pārbaudi.

8. Pušu saistības un atbildība

8.1. Bankas pienākumi:

8.1.1. nodrošināt Klienta apkalpošanu atbilstoši Līgumam un Piemērojamiem tiesību aktiem.

8.2.Bankas tiesības:

8.2.1. nodot Klientam pieprasījumus, paziņojumus un brīdinājumus ar Internetbankas starpniecību vai pa pastu;

8.2.2. veikt visu sarunu, kas tiek veiktas starp Banku un Klientu, ierakstu. Šis ieraksts var tikt izmantots kā pierādījums Pušu strīdu risināšanā;

8.2.3. pieprasīt Noteikumu 3. nodaļā minēto informāciju;

8.2.4. gan Līguma darbības laikā, gan pēc Līguma izbeigšanas, ievērojot Piemērojamos tiesību aktos noteikto datu un dokumentu glabāšanas termiņus, veikt Klienta un tā pārstāvju iesniegto personu datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju, ievadīšanu, nodošanu, pārraidīšanu u.c.), kā arī Piemērojamos tiesību aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt un saņemt minētos datus un citu informāciju (piemēram, par Klienta pārstāvi, Maksājumu kartes, Identifikācijas līdzekļa vai Internetbankas lietotāju, lai pārbaudītu Klienta, tā pārstāvja, Maksājumu kartes, Identifikācijas līdzekļa vai Internetbankas lietotāja sniegto informāciju vai arī papildinātu Bankas rīcībā jau esošo informāciju) no trešajām personām un apstrādāt tos. Bankai ir tiesības nodot Klienta personas datus trešajām personām, ja tas pēc Bankas ieskatiem nepieciešams pakalpojumu nodrošināšanai vai parādu piedziņai no Klienta. Personas datu apstrāde Bankā tiek veikta, ievērojot Piemērojamos tiesību aktus un atbilstoši Personas datu apstrādes politikai, kas ir pieejama Bankas mājaslapā Internetā – www.lpb.lv;

8.2.5. jebkurā laikā mainīt valūtas maiņas kursus, nodrošinot to pieejamību Pakalpojumu sniegšanas vietās un Bankas mājaslapā Internetā – www.lpb.lv;

8.2.6. Bankai ir tiesības norakstīt jebkuras Bankai pienākošās naudas summas no Klienta Konta, ja Klientam ir iestājies maksāšanas pienākums pret Banku, bet tas nav izpildīts vai arī starp Klientu un Banku nav panākta vienošanās par attiecīgā maksājuma termiņa pagarinājumu vai cita veida savstarpējās norēķināšanās kārtību;

8.2.7. izmantot citas Līgumā noteiktās tiesības.

8.3.Bankas atbildība: 8.3.1. Banka atbild par savlaicīgu un pilnīgu Maksājuma Rīkojumu izpildi saskaņā ar Piemērojamiem tiesību aktiem un šiem Bankas Noteikumiem;

8.3.2. saskaņā ar Noteikumu 3.7. punktu, Banka neatbild par zaudējumiem, kas radušies Klientam sakarā ar Rīkojuma novēlotu izpildi vai neizpildi;

8.3.3. Banka nav atbildīga par kavējumiem Maksājuma Rīkojumu nosūtīšanā, sūtījumu nozušanu un pārraides kļūdām vai izkropļojumiem, kas radušies sakaru iekārtu darbības traucējumu vai bojājumu dēļ, laika zonu starpības, valūtas kursu svārstību vai jebkādu citu apstākļu dēļ, kas ir ārpus Bankas gribas un kontroles;

8.3.4. Banka neatbild par zaudējumiem, kas radušies Maksājuma savlaicīgas neizpildes dēļ, ja Klienta norādītā Starpniekbanka vai cita Starpniekbanka, kuru nav izvēlējusies Banka, nav izpildījusi Maksājuma Rīkojumu vai izpildījusi to daļēji;

8.3.5. par zaudējumiem, kas radušies Klientam trešo personu darbības rezultātā, atbildību uzņemas Klients, izņemot Piemērojamos tiesību aktos noteiktos gadījumus un gadījumus, kad Banka ir pieļāvusi rupju neuzmanību, identificējot personu pēc uzrādītā personu apliecinošā dokumenta; 8.3.6. Banka neuzņemas atbildību par sekām, kas radušās, trešajām personām izmantojot Klienta un Maksājumu kartes vai Internetbankas lietotāja Identifikācijas līdzekli, Balss paroli, Maksājumu kartes PIN kodu vai Internetbankas paroli;

8.3.7. Banka neuzņemas atbildību par kļūdām, norēķinu aizkavēšanu, neprecizitātēm un citiem trūkumiem, kas radušies Klienta vai Internetbankas lietotāja kļūdainas vai nepilnīgas informācijas sniegšanas rezultātā, iesniedzot Bankā Maksājuma Rīkojumus vai veicot citas Bankas operācijas;

8.3.8. par savu darbinieku veiktajām darbībām Banka ir atbildīga tiktāl, ciktāl tie ir rīkojušies Bankas (ieskaitot Pakalpojumu sniegšanas vietu) darba laikā, izpildot savus amata pienākumus un Bankas vadības dotos norādījumus;

8.3.9. Banka nav atbildīga par zaudējumiem, kurus nodarījis Klients, Klienta pārstāvis vai jebkura trešā persona, ciktāl piemērojamos tiesību aktos nav noteikts citādi. 8.4.Klienta pienākumi: 8.4.1. ievērot jebkura ar Banku noslēgtā Līguma noteikumus un nodrošināt Līgumu izpildi, kā arī atzīt tos par sev saistošiem;

8.4.2. Līgumā un tā pielikumos norādīt pilnīgu un patiesu informāciju;

8.4.3. neizmantot Bankas sniegtos pakalpojumus jebkādiem nelikumīgiem mērķiem;

8.4.4. neveikt nekādas darbības/operācijas, kas vērstas uz noziedzīgā/nelikumīgā ceļā iegūtu naudas līdzekļu legalizāciju vai terorisma vai proliferācijas finansēšanu, nacionālo vai starptautisko sankciju apiešanu vai jebkādu darbību veikšanu Bankā, kas var apdraudēt tās reputāciju. Klients, kurš ir maksājumu pakalpojumu sniedzējs, vai rīkojas ar trešo personu naudas līdzekļiem, nodrošina tā sadarbības partneru un klientu darbības atbilstību šajos Noteikumos noteiktajam;

8.4.5. veikt visus iespējamos drošības pasākumus, lai novērstu iespējamu zaudējumu rašanos, un nepieļaut Konta, Maksājumu kartes, Internetbankas, Identifikācijas līdzekļu, Balss paroles, PIN kodu vai jebkuru citu paroļu nelikumīgu izmantošanu; 8.4.6. turēt slepenībā jebkurus piekļuves kodus, tajā skaitā neturēt tos kopā ar attiecīgo Bankas produktu informāciju un nepierakstīt tos;

8.4.7. nodrošināt Kontā pietiekamus naudas līdzekļus saņemto pakalpojumu apmaksai, procentu, Līgumsoda samaksai un ikmēneša maksājumu nodrošināšanai;

8.4.8. informēt savus pārstāvjus, Karšu, Identifikācijas līdzekļu un Internetbankas lietotājus par viņu tiesībām un pienākumiem pret Banku, iepazīstināt ar Līguma noteikumiem un grozījumiem tajos;

8.4.9. ne retāk kā reizi mēnesī pārbaudīt Konta atlikumu un salīdzināt faktiski veiktos Darījumus ar Regulārajā Konta izrakstā atspoguļotajiem Darījumiem, dzēst Norēķinu perioda laikā radušās saistības pret Banku līdz nākamā Norēķinu perioda beigām, ja Puses nav vienojušās par citu periodu, Bankas Cenrādī noteiktā kārtībā un apjomā;

8.4.10. Klients ir materiāli atbildīgs par visu veikto darbību (tajā skaitā bezdarbību) likumību, visiem veiktajiem Darījumiem un zaudējumiem, kas iepriekšminētā rezultātā ir radušies Bankai;

8.4.11. atlīdzināt Bankai zaudējumus, kas radušies jebkura Bankas sniegtā pakalpojuma lietošanas rezultātā Klienta vai Maksājumu kartes lietotāja, vai abu vainas dēļ;

8.4.12. ja Līgumā ir paredzēts nodrošinājums, tad Klients nodrošina no šī Līguma izrietošo saistību izpildi, nolīgto procentu un Līgumsoda, kā arī visu iespējamo Bankas zaudējumu, tiesas un citu izdevumu samaksu, kas var rasties gadījumā, ja Klients pārkāpj šī Līguma noteikumus;

8.4.13. nekavējoties rakstveidā paziņot Bankai par visām izmaiņām informācijā, kuru Klients iesniedzis Bankai;

8.4.14. nekavējoties informēt Banku par jebkuru neautorizēti veikto Bankas operāciju, kā arī par jebkuru Bankas kļūdu vai neprecizitāti Klienta rīkojumu izpildē. Neveikt Darījumus, kuros netiek pieprasīts veikt Darījuma autorizāciju, atbilstoši Noteikumiem. Veicot šādus Darījumus, Klients uzņemas visus riskus par Klienta zaudējumiem šāda Darījuma rezultātā;

8.4.15. sekot līdzi jebkurai informācijai, kuru Banka sniedz Klientam;

8.4.16. pēc Bankas pieprasījuma atgriezt Identifikācijas līdzekļus vai Maksājumu kartes, lai veiktu to apmaiņu;

8.4.17. Maksājumu kartes vai Identifikācijas līdzekļa nozaudēšanas vai nozagšanas gadījumā, kā arī gadījumā, ja jebkura parole vai PIN kods, kuru izsniegusi Banka vai ar kuras palīdzību Banka identificē Klientu vai Maksājumu kartes lietotāju, vai Identifikācijas līdzekļa lietotāju, ir kļuvusi zināma trešajai personai, Klientam vai Maksājumu kartes, vai Identifikācijas līdzekļa lietotājam nekavējoties par to jāinformē Banka, nosaucot vārdu, uzvārdu, personas kodu un Balss paroli pa tiešo tālruni +371 67772999 vai informējot Banku personīgi, ierodoties Bankas Pakalpojumu sniegšanas vietā un uzrakstot pieteikumu. Attiecīgās Maksājumu kartes vai identifikācijas līdzekļa pieeja tiek bloķēta uzreiz pēc šajā apakšpunktā minēto darbību veikšanas;

8.4.18. (Izslēgts);

8.4.18.1. (Izslēgts).

8.4.19. gan Klients, gan Maksājumu kartes lietotājs, gan Identifikācijas līdzekļa lietotājs apņemas vajadzības gadījumā sniegt visu nepieciešamo informāciju Bankai vai tās pilnvarotai personai Maksājumu kartes vai identifikācijas līdzekļa nozaudēšanas apstākļu noskaidrošanai;

8.4.20. ievērot Noteikumu 3. nodaļā noteikto Klienta informācijas sniegšanas pienākumus un kārtību;

8.4.21. izpildīt citus Līgumā noteiktos pienākumus;

8.4.22. gadījumā, ja Klientam, atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 14. pantam ir pienākums reģistrēties Latvijas Republikā kā nodokļu maksātājam, tad Klients apņemas patstāvīgi veikt visas reģistrācijai nepieciešamās darbības.

8.5.Klienta tiesības:

8.5.1. saņemt Līgumam un Piemērojamiem tiesību aktiem atbilstošus Bankas pakalpojumus;

8.5.2. saņemt Klientam saistošu informāciju par Konta stāvokli; 

8.5.3. saņemt no Bankas Līgumā un Piemērojamos tiesību aktos noteikto informāciju termiņā, kurš noteikts Līgumā vai attiecīgajos Piemērojamos tiesību aktos;

8.5.4. Izmantot citas Līgumā noteiktās tiesības.

8.6.Klienta atbildība:

8.6.1. Klients Līgumā un Piemērojamos tiesību aktos noteiktajā kārtībā atbild par zaudējumiem, kas radušies Bankai, Klientam maldinot Banku, vai arī Klienta neuzmanības dēļ;

8.6.2. Klients ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Bankai, Klientam veicot krāpnieciskas darbības vai maldinot Banku, vai arī Klienta neuzmanības dēļ;

8.6.3. Klients vai tā pārstāvis atlīdzina Bankai visus zaudējumus, ja attiecīgi Klients vai tā pārstāvis Bankas operāciju veikšanas brīdī ir rīcībnespējīga persona vai tā rīcībspēja ir ierobežota;

8.6.4. Klients pilnā apmērā uzņemas atbildību par Internetbankas lietotāju un Maksājumu kartes lietotāju veiktajām Bankas operācijām;

8.6.5. Identifikācijas līdzekļu un citu identifikācijas datu neizpaušanu un nenodošanu trešajām personām;

8.6.6. Darījumos ar Banku Klients (fiziska persona) ir patiesais labuma guvējs.

8.7.Puses nav atbildīgas par savu saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja neizpildes cēlonis ir tādu apstākļu iestāšanās, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne arī ar saprātīgiem līdzekļiem novērst.

9. Pretenziju, strīdu, Sūdzību un to atsaukumu izskatīšanas kārtība

9.1. (Izslēgts).

9.2. (Izslēgts).

9.2.1. (Izslēgts);

9.2.2. (Izslēgts).

9.3. (Izslēgts).

9.4. (Izslēgts).

9.5. (Izslēgts).

9.6. Puses vienojas, ka jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Noteikumiem vai Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks galīgi izšķirts Latvijas Republikā, piemērojot Latvijas Republikas likumu šādās tiesās:

9.6.1. ja Klients ir fiziska persona vai, ja atbilstoši Piemērojamiem tiesību aktiem strīdu nevar nodot izšķiršanai šķīrējtiesā – tiesā pēc Bankas juridiskās adreses;

9.6.2. pārējos, Noteikumu

9.6.1. apakšpunktā neminētajos gadījumos – pēc prasītāja izvēles, Baltijas Starptautiskajā šķīrējtiesā (Rīgā, Ģertrūdes ielā 7, LV-1010, Šķīrējtiesu reģ. Nr. 40003759437), Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesā (Rīgā, Blaumaņa ielā 38/40-1, LV-1011, reģ. Nr.40003746396) saskaņā ar attiecīgās šķīrējtiesas reglamentu viena šķīrējtiesneša sastāvā latviešu valodā uz iesniegto dokumentu pamata (rakstveida procesā) vai LR tiesā pēc Bankas juridiskās adreses.

9.7.Klients savas prasījuma tiesības pret Banku var nodot (cedēt) trešajām personām tikai ar Bankas rakstveida piekrišanu.

9.8.Sūdzību Bankā var iesniegt latviešu, angļu vai krievu valodā. 9.9.Sūdzībā norādāmas šādas ziņas:

9.9.1. ziņas par Sūdzības iesniedzēju:

9.9.1.1. fiziska persona – vārds, uzvārds, personas kods vai Klienta CIF numurs, dzīvesvietas adrese un kontaktinformācija;

9.9.1.2. juridiska persona – nosaukums, reģistrācijas numurs vai Klienta CIF numurs, juridiskā adrese un kontaktinformācija;

9.9.2. Sūdzības iesniegšanas datums;

9.9.3. Sūdzības priekšmets, būtība, apstākļi, kas apliecina Sūdzību, prasījumu un tā pamatotību;

9.9.4. Sūdzību papīra formā paraksta Klients/Klienta pārstāvis;

9.9.5. Klients Sūdzībai pievieno to dokumentu kopijas (maksājumu uzdevumu, Konta izrakstu u.c.), uz kuriem tas atsaucas Sūdzībā, un kas apliecina un pamato Sūdzību.

9.10. Banka pieņem Sūdzības tikai no Klienta/Klienta pārstāvja. 9.11. Klients Sūdzību var iesniegt tikai rakstiskā formā:

9.11.1. Klientam/Klienta pārstāvim personīgi ierodoties Bankā un iesniedzot Sūdzību;

9.11.2. ar pasta starpniecību – nosūtot Sūdzību uz Bankas juridisko adresi: Brīvības iela 54, Rīga, LV-1011. Sūdzībai jāsatur notariāli apliecināts Sūdzības iesniedzēja paraksts, ja Sūdzībā tiek pieprasīts izpaust klienta noslēpumu saturošu informāciju;

9.11.3. no Bankas sistēmā norādītās Klienta elektroniskā pasta adreses, nosūtot elektronisko pastu uz Bankas elektroniskā pasta adresi: info@lpb.lv. Sūdzībai jābūt elektroniski parakstītai;

9.11.4. izmantojot saraksti Bankas Internetbankā.

9.12. Banka izskata un sniedz atbildes uz visām saņemtajām Sūdzībām neatkarīgi no to saņemšanas avota (9.11.punkts), izņemot uz tādām Sūdzībām, kurās nav norādīts (identificējams) Sūdzības iesniedzējs. Sūdzība uzskatāma par iesniegtu ar tās faktisko saņemšanas brīdi Bankā. 9.13.Klients var iesniegt Sūdzības atsaukumu. Uz Sūdzības atsaukuma iesniegšanu un izskatīšanu attiecināmas tās pašas prasības, kādas tiek piemērotas attiecībā uz Sūdzību un iesniegumu izskatīšanu. Sūdzības atsaukumā norādāmas šādas ziņas:

9.13.1. ziņas par Sūdzības iesniedzēju:

9.13.1.1. fiziska persona – vārds, uzvārds, personas kods vai Klienta CIF numurs, dzīvesvietas adrese un kontaktinformācija,

9.13.1.2. juridiska persona – nosaukums, reģistrācijas numurs vai Klienta CIF numurs, juridiskā adrese un kontaktinformācija;

9.13.2. Sūdzības atsaukuma datums;

9.13.3. informācija par to, vai Sūdzība tiek atsaukta pilnībā, vai informācija par to, kādā apjomā Sūdzība tiek atsaukta, ja Sūdzība tiek atsaukta daļēji;

9.13.4. Sūdzības atsaukumu papīra formā paraksta Klients/Klienta pārstāvis.

9.14.Sūdzība tiek izskatīta, un Bankas atbilde rakstiskā formā Klientam tiek sniegta latviešu, krievu vai angļu valodā (attiecīgi tajā valodā, kādā iesniegta Sūdzība).

9.15.Sūdzību izskatīšanu Banka veic bez maksas, ja Bankas Cenrādī vai Līgumā nav noteikts pretējais.

9.16.Gadījumā, ja izskatot Sūdzību tajā tiek konstatēti trūkumi, tā ir nepilnīga, kā arī iztrūkst būtiska informācija, lai Banka varētu sniegt pamatotu atbildi, Banka atstāj šādu Sūdzību bez virzības, paziņojot par to Klientam (tādā pašā saziņas formā kā tiktu sniegta atbilde uz Sūdzību), un nosakot viņam termiņu minēto trūkumu novēršanai. Ja Klients konstatētos trūkumus nav novērsis Bankas noteiktā trūkumu novēršanas termiņā, tad Banka pārtrauc Sūdzības izskatīšanu un paziņo par to Klientam (tādā pašā formā kā tiktu sniegta atbilde uz Sūdzību).

9.17. Banka rakstveida atbildi uz Sūdzību sniedz ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no Sūdzības saņemšanas dienas:

9.17.1. (Izslēgts);

9.17.2. (Izslēgts).

9.18. Ja 9.17. punktā noteikto termiņu objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams ievērot, Banka ir tiesīga to pagarināt, kopējam termiņam nepārsniedzot 35 (trīsdesmit piecas) Darba dienas no Sūdzības saņemšanas dienas, par to rakstiskā formā (tādā pašā saziņas formā kā tiktu sniegta atbilde uz Sūdzību) paziņojot Sūdzības iesniedzējam, ja Piemērojamie normatīvie akti neparedz ilgāku termiņu.

9.19. Banka atbildes uz saņemtajām Sūdzībām Klientam nosūta, ievērojot šādas prasības:

9.19.1. ja Sūdzība saņemta Internetbankā, tad Banka atbildi Klientam nosūta ar Internetbankas starpniecību;

9.19.2. ja Sūdzība saņemta papīra formā, atbildi uz Sūdzību Banka sniedz vēstulē, kura tiek nosūtīta Klientam pa pastu uz Sūdzībā norādīto korespondences adresi. Ja tā nav norādīta, to sūta uz adresi, kura Bankas sistēmā ir norādīta kā Klienta korespondences adrese;

9.19.3. ja Klientam atbilde uz Sūdzību ir sniegta ar Internetbankas starpniecību un Klients vēlās saņemt atbildi papīra formā, tad Banka nodrošina tās sagatavošanu papīra formā. Sagatavoto atbildi papīra formā Banka nosūta pa pastu, ievērojot 9.19.2. apakšpunktā noteiktās prasības, vai nodod Bankas Klientu apkalpošanas departamentam, kas to izsniedz Klientam personīgi;

9.20. Ja Bankas sniegtā atbilde rakstiskā formā uz Klienta iesniegto Sūdzību Klientu neapmierina, vai Klients to uzskata par nepamatotu vai netaisnīgu, Banka Klientu informē par viņa tiesībām, ka:

9.20.1. Klientam ir tiesības iesniegt pretenziju rakstiskā formā Latvijas Finanšu nozares asociācijas ombudam (https://www.financelatvia.eu/ombuds/), kurš pretenziju izskata savas kompetences ietvaros, Klients ir tiesīgs vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, lai saņemtu palīdzību strīdu risināšanā;

9.20.2. Sūdzības par maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas jomu Klientam ir tiesības Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 105. pantā noteiktajā kārtībā, ja tas saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma ir uzskatāms par Patērētāju, vērsties ar Sūdzību Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (http://www.ptac.gov.lv/);

9.20.3. Sūdzības par maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas jomu Klientam ir tiesības Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 105. pantā noteiktajā kārtībā, ja tas saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu nav uzskatāms par Patērētāju, vērsties ar Sūdzību Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (http://www.fktk.lv/lv/);

9.20.4. Datu subjektam, ja viņš uzskata, ka viņa personas dati tiek apstrādi pārkāpjot Piemērojamo tiesību aktu prasības, ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv).

9.20.5. Klienti, kas uzskatāmi par Patērētājiem Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, ir tiesīgi iesniegt Patērētāju tiesību aizsardzības centram sūdzības par „Finanšu instrumentu tirgus likuma” pārkāpumiem (par pārkāpumiem, ja tie saistīti ar Ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu) un citu Patērētāju tiesību aizsardzības normatīvo aktu prasību pārkāpumiem.

9.20.6. Klients ir tiesīgs vērsties pie Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā internetā publicētajā ārpustiesas strīdu risinātāju sarakstā iekļautiem strīdu risinātājiem, piemēram Patērētāju strīdu risināšanas komisijā, ja attiecīgais strīds ir pakļauts tās kompetencei. Klientam ir tiesības vērsties tiesā.

9.21. (Izslēgts).

9.22.Papildus informāciju par Sūdzību iesniegšanas kārtību Klienti var iegūt, zvanot uz Bankas tālruni +371 67772999 (darba dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00).

9.23.Sūdzību atsaukumi Bankā tiek pieņemti un izskatīti tādā pašā kārtībā kā Sūdzības.

9.24. Ja Klients ar Sūdzības atsaukumu pilnībā atsauc Sūdzību, tad Sūdzība ir uzskatāma par atsauktu un Banka pārtrauc Sūdzības izskatīšanu. Ja Klients atsauc Sūdzību daļēji, tad Sūdzība nav uzskatāma par atsauktu un Banka to izskata tādā daļā, kādā tā nav atsaukta.

10. Vispārējie Līguma izbeigšanas noteikumi

10.1. Katrai Pusei ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, nosūtot otrai Pusei rakstisku paziņojumu 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. Ja Līguma izbeigšanu ir ierosinājis Klients un Klientam nav neizpildītu saistību pret Banku, Līgums var tikt izbeigts nesagaidot brīdinājuma termiņa beigas.

10.2.(Izslēgts).

10.3.Bankai ir tiesības, nebrīdinot Klientu, nekavējoties bloķēt jebkuru Kontu vai vienpusēji lauzt Līgumu, bloķējot jebkuru vai visus Klienta Kontus, vai pārtraukt sniegt vai apturēt sniegt jebkurus Bankas pakalpojumus, šādos gadījumos:

10.3.1. Klients nav sniedzis Bankai tās pieprasīto informāciju vai dokumentus vai arī ir sniedzis nepilnīgu, nepatiesu informāciju vai viltotus dokumentus;

10.3.2. Bankai ir aizdomas, ka Klients vai tā Kontā esošie naudas līdzekļi ir saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma vai proliferācijas finansēšanu;

10.3.3. ja Klients sadarbojas vai ir saistīts ar personu, kas iekļauta Bankas apstiprinātā personu sarakstā, ar kurām Banka nesadarbojas;

10.3.4. ja Klients ir mēģinājis veikt vai ir veicis krāpnieciskās darbības pret Banku, kādu tās Klientu vai šādu darbību veikšanai ir izmantojis Bankas operācijas;

10.3.5. gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek atklāts, ka Bankai ir sniegta nepatiesa informācija vai radušās aizdomas par tās neatbilstību patiesībai;

10.3.6. Piemērojamos tiesību aktos noteiktajos gadījumos;

10.3.7. ja Bankas rīcībā ir informācija par Klienta – fiziskas personas miršanas faktu vai Klienta – juridiskas personas likvidāciju/reorganizāciju;

10.3.8. ja Klients pārkāpj Noteikumu 8.4. punktu.

10.4.Bankai ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to nebrīdinot Klientu, ja Konta bloķēšana pēc Bankas iniciatīvas ilgst ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām.

10.4.1. Līgums tiek izbeigts tikai tad, kad ir izbeigušās ar Konta izmantošanu nodibinātās saistības, un Klients ir pilnībā norēķinājies ar Banku.

10.5.Pēc Klienta iniciatīvas Banka slēdz Kontu saskaņā ar Klienta rakstisku Pieteikumu:

10.5.1. pēc Pieteikuma saņemšanas Banka nekavējoties bloķē slēdzamo Kontu un tam piesaistītos Bankas produktus, kā arī pārtrauc aprēķināt procentus par Norēķinu konta atlikumu;

10.5.2. Banka pārtrauc slēdzamā Konta darbību 45 (četrdesmit piecu) Darba dienu laikā pēc Pieteikuma saņemšanas ar nosacījumu, ka Klients ir pilnībā izpildījis savas saistības pret Banku, kas ir saistītas ar slēdzamā Konta izmantošanu, kā arī ar nosacījumu, ka Klientam nav citi neslēgti Konti Bankā, kas ir piesaistīti slēdzamajam Kontam un kuru izmantošana pēc Konta slēgšanas nebūs iespējama;

10.5.3. Konta slēgšanas termiņš var būt arī ilgāks, ja to paredz Starptautisko norēķinu karšu organizāciju prasības.

10.6.Slēdzot Kontu, no Klienta tiek iekasētas visas līdz Konta slēgšanai nesaņemtās komisijas maksas par veiktajām Bankas operācijām, par slēdzamā Konta uzturēšanu, apkalpošanu un slēgšanu, ja tādas ir paredzētas Bankas Cenrādī.

10.7.Konta slēgšanas gadījumā Klientam ir pienākums 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā iesniegt Bankai Iesniegumu slēdzamā Kontā atlikušo naudas līdzekļu pārskaitīšanai uz Klienta norēķinu kontu citā finanšu iestādē vai kredītiestādē. Ja Klientam nav cita norēķinu konta, naudas līdzekļi pārskaitāmi uz kontu, no kura tie iepriekš saņemti. Izmaksa skaidrā naudā iespējama tikai ar Bankas piekrišanu un ja kopējā izmaksājamā summa nepārsniedz Piemērojamajos normatīvajos aktos noteikto apmēru.

10.7.1. Bankai ir tiesības pieprasīt, lai Klients saņemtu slēdzamā Konta naudas līdzekļu atlikumu, tikai veicot naudas līdzekļu pārskaitīšanu uz Klienta kontu citā finanšu iestādē vai kredītiestādē, kas reģistrēta un sniedz finanšu pakalpojumus, tai skaitā noguldījumu pieņemšanu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstī vai uz kontu finanšu iestādē vai kredītiestādē, no kuras saņemti Klienta naudas līdzekļi;

10.7.2. gadījumā, ja pēc 30 (trīsdesmit) dienu termiņa iestāšanās slēdzamajā Kontā atlikušie naudas līdzekļi netiks izmaksāti vai pārskaitīti, ievērojot iepriekš minētos noteikumus, Bankai ir tiesības iekasēt maksu par Līdzekļu glabāšanu Bankas Cenrādī norādītajā apmērā;

10.7.3. slēdzot Kontu, dokumenti, kurus Klients ir iesniedzis Bankai pirms Konta atvēršanas vai tā darbības laikā, Klientam netiek atdoti.

10.8. Ja Klientam ir finanšu instrumenti, tad Konta slēgšanas gadījumā (izņemot, ja Konts tiek slēgts pamatojoties uz Noteikumu 10.3.punktu) tie tiek pārskaitīti uz citu Kontu vai citu kredītiestādi vai finanšu iestādi, saskaņā ar Klienta Iesniegumā norādīto informāciju.

10.8.1. Ja Klientam ir finanšu instrumenti un Konts tiek slēgts, pamatojoties uz Noteikumu 10.3.punktu:

10.8.1.1. Banka saskaņā ar Klienta iesniegumu pārved finanšu instrumentus uz citu kredītiestādi vai finanšu iestādi;

10.8.1.2. ja nav iespējams izpildīt 10.8.1.1. punktā noteikto vai Klients Iesniegumā norāda, ka vēlas, lai finanšu instrumenti tiktu pārdoti, Bankai ir tiesības pārdot tos par tirgus vērtību, un ar iegūtajiem naudas līdzekļiem Banka rīkojas Noteikumu 10.7.punktā noteiktajā kārtībā. Ja pārdošana nav iespējama, Bankai ir tiesības finanšu instrumentus norakstīt.

10.9. Ja slēdzamais Konts ir vienīgais Klienta Konts Bankā vai tiek slēgti visi Klienta Konti Bankā, tajā skaitā finanšu instrumentu konts, tad līdz ar tā slēgšanu, tiek lauzts Līgums.

10.10. Ja Klients no Bankas saņem citus pakalpojumus, un Konts tiek slēgts, pamatojoties uz Noteikumu 10.3.punktu, Banka vienpusēji nosaka Bankas sniegto pakalpojumu gala termiņus, ja Speciālajā līgumā vai Piemērojamos tiesību aktos nav noteikts citādi.

11. Pārējie noteikumi

11.1. Visi Klienta finanšu līdzekļi un finanšu instrumenti (nauda, vērtspapīri u.c.), kas atrodas vai atradīsies Klienta Kontos, kalpo kā finanšu nodrošinājums un ir ieķīlāti Bankai kā finanšu ķīla. Nodrošinājums attiecas uz visām Klienta saistībām pret Banku, tai skaitā samaksu par Bankas sniegtajiem pakalpojumiem, Bankas izdevumiem, izmaksām, procentiem un zaudējumiem, kas varētu būt maksājami par labu Bankai. Ja Klients savlaicīgi nav nodrošinājis maksājumu veikšanai nepieciešamos līdzekļus Kontā, kā arī visos citos gadījumos, kad Bankai rodas prasījums pret Klientu, Banka ir tiesīga apmierināt šādu prasījumu, realizējot finanšu ķīlu. Banka ir tiesīga bez iepriekšēja paziņojuma Klientam norakstīt (pārskaitīt) apmaksājamo summu no jebkura Klienta Konta vai Līdzekļiem, kas citādāk pienākas Klientam, kā arī Banka ir tiesīga šos līdzekļus Klienta vārdā konvertēt, viņam par to iepriekš nepaziņojot, pēc Bankas noteiktā attiecīgās dienas valūtas kursa, kā arī realizēt finanšu instrumentus pēc to tirgus vērtības.

11.2.Parakstot Līgumu, Klients apliecina, ka ir informēts, ka gadījumā, ja Banka izskata Klienta pieteikumu par kredīta piešķiršanu, Bankai ir tiesības saņemt informāciju no Latvijas Bankas Kredītu reģistra par Klientu, kā arī ir pienākums Latvijas Bankas Kredītu reģistra noteikumos paredzētajos gadījumos un kārtībā 5 (piecu) Darba dienu laikā no kredīta saistību iestāšanās, pārgrozījuma vai pārkāpuma dienas, sniegt ziņas Latvijas Bankas Kredītu reģistram par Klienta kredīta saistībām un saistību izpildi.

11.3.Bankai ir tiesības vienpusēji, Klientu iepriekš nebrīdinot, izmantot Klienta Kontā esošos naudas līdzekļus Bankas prasību pret Klientu ieskaitam, norakstot (debetējot) nepieciešamo naudas līdzekļu summu no Klienta Konta.

11.4. Ja viens vai vairāki Līguma noteikumi zaudē spēku vai izrādās pretrunā ar Piemērojamiem tiesību aktiem, tas nerada visa Līguma spēkā neesamību, ja vien spēku zaudējošais noteikums būtiski neizmaina Līguma nozīmi.

11.4.1. Puses centīsies aizstāt šo spēku zaudējošo noteikumu ar noteikumu, kas pēc nozīmes ir vistuvākais sākotnējam noteikumam.

11.5.Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tas ir noticis nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus Puses nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne saviem spēkiem novērst. Par šādiem nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāmi – stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbības, iekšēji nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, kas ietekmē Līguma izpildi un par kuru nav bijis zināms šī Līguma noslēgšanas brīdī un kuru iestāšanos Puses nevarēja ietekmēt.