1. DEFINĪCIJAS

Aizdevēja banka un konts – Aizdevēja banka un konts, kas norādīts Pamatnoteikumos vai Aizņēmējam nosūtītajā Rēķinā.

Aizdevuma pieprasījums – atbilstoši Vispārējo noteikumu 2.nodaļai Klientu apkalpošanas centrā, Mājas lapā vai pie Sadarbības partneriem noformēts Aizņēmēja izteikts pieteikums saņemt no Aizdevēja Aizdevumu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

Aizdevums – saņemtā un neatmaksātā Aizdevuma summa.

Amortizācijas metode – Aizdevuma pamatsummas maksājumi ir vienādi visos Aizdevuma atmaksas mēnešos

Anuitātes metode – Aizdevuma pamatsummas maksājumu un Procentu maksājumu kopsummas ir vienādas visos Aizdevuma atmaksas mēnešos

Bullet metode – Aizdevums tiek atmaksāts vienā maksājumā Aizdevuma atmaksas pēdējā datumā.

Cenrādis – spēkā esošais Aizdevēja pakalpojumu cenrādis

Grafiks – Aizdevuma pamatsummas un Procentu maksājumu grafiks

Grafika sastādīšanas metode – Anuitātes, Amortizācijas vai Bullet metode.

Klientu apkalpošanas centrs – Aizdevēja struktūrvienība, kurā tiek sniegti Aizdevēja pakalpojumi.

Likumiskie procenti – atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem noteikti procenti, kuru apmērs uz Līguma noslēgšanu ir 6% gadā un kas tiek aprēķināti pēc Līguma izbeigšanas.

Līguma maksājumi – Aizņēmēja vai jebkuras trešās personas maksājumi Aizdevējam, kas ietver Aizdevuma izsniegšanas komisiju, Aizdevuma pamatsummas maksājumus, Procentus, Līgumsodus, kā arī citus Līgumā un saskaņā ar Cenrādi noteiktos maksājumus.

Līgums – šis Aizņēmēja un Aizdevēja starpā noslēgtais aizdevuma līgums ar visiem tā pielikumiem un grozījumiem.

Līgumsods – Vispārējos noteikumos noteiktais līgumsods, kas Līgumā noteiktajos gadījumos līdz Līguma izbeigšanai tiek aprēķināts par Līgumā noteikto pienākumu neizpildi vai izpildes kavējumu.

Mājas lapa – Aizdevēja mājas lapa ar adresi www.hipocredit.lv

Pamatnoteikumi – Līguma I daļa.

Procenti – atlīdzība par Aizdevuma lietošanu.

Procentu likme – Pamatnoteikumos norādītā fiksētā procentu likme.

Puse/s – Aizņēmējs vai/un Aizdevējs.

Sadarbības partneris – fiziska vai juridiska persona, ar kuru Aizdevējs ir noslēdzis sadarbības līgumu par Aizdevēja pakalpojumu piedāvāšanu klientiem.

Saistītā sabiedrība – Aizdevēja grupas uzņēmums, cits uzņēmums vai sabiedrība, kura tieši vai netieši ieguvusi būtisku līdzdalību Aizdevēja pamatkapitālā vai kurā Aizdevējs ir ieguvis tiešu vai netiešu līdzdalību.

Vispārējie noteikumi – Līguma II daļa.

2. AIZDEVUMA PIEPRASĪJUMS UN AIZDEVUMA PIEŠĶIRŠANA

2.1. Lai noslēgtu Līgumu, Aizņēmējs iesniedz Aizdevējam Aizdevuma pieprasījumu, aizpildot to Klientu apkalpošanas centrā, Mājas lapā vai pie Sadarbības partnera, un citu informāciju par Aizņēmēju un/vai Nodrošinājumu pēc Aizdevēja pieprasījuma, kas nepieciešama Aizdevuma pieprasījuma izvērtēšanai.

2.2. Aizdevējs pieņem lēmumu par Aizdevuma piešķiršanu un informē par to Aizņēmēju.

2.3. Līgums uzskatāms par noslēgtu, kad to ir parakstījušas abas Puses.

2.4. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Aizdevuma piešķiršanu Aizņēmējam, par to informējot Aizņēmēju. Aizdevējam nav pienākums pamatot tā atteikumu piešķirt Aizdevumu. Ja Aizdevuma piešķiršanas atteikums pamatots ar parādnieku datu bāzē iegūtām ziņām, Aizdevējs nekavējoties uz bez maksas informē Aizņēmēju par šo faktu un izmantotās datu bāzes ziņām.

3. AIZDEVUMA SUMMAS IZSNIEGŠANA

3.1. Aizdevējs izsniedz Aizņēmējam Aizdevuma summu, pārskaitot to uz Aizņēmēja kontu vai citu kontu Aizdevuma izsniegšanas noteiktajā kārtībā, 2 (divu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas un Pamatnoteikumu 9.nodaļā noteikto nosacījumu izpildes. Ar minētā pārskaitījuma veikšanas brīdi uzskatāms, ka Aizņēmējs Aizdevuma summu ir saņēmis.

3.2. Aizdevējs ir tiesīgs neizsniegt Aizņēmējam Aizdevuma summu, ja Aizdevējs ir konstatējis jebkuru no zemāk minētajiem apstākļiem:

3.2.1. Aizņēmējs nepilda Līgumā vai citā ar Aizdevēju vai Saistīto sabiedrību noslēgtajā līgumā noteiktās saistības;

3.2.2. Aizdevēja rīcībā ir informācija, kas rada pamatotas šaubas par Aizņēmēja un/vai Galvinieka spēju vai gribu pildīt savas saistības;

3.2.3. attiecībā uz Nodrošinājumu ir veikti nostiprinājumi par labu trešajām personām, kas varētu apgrūtināt Aizdevēja ķīlas tiesību izlietošanu.

4. LĪGUMA MAKSĀJUMI

4.1. Aizņēmējs atmaksā Aizdevējam Aizdevumu un maksā Procentus saskaņā ar Līguma noteikumiem un Grafiku. Par Līguma maksājumiem Aizdevējs sagatavo un nosūta Aizņēmējam rēķinus. Ja Aizņēmējs nav saņēmis rēķinu, Aizņēmējs netiek atbrīvots no pienākuma veikt maksājumu. Šādā gadījumā Aizņēmējs veic maksājumu saskaņā ar Grafiku.

4.2. Aizdevējs nosūta Aizņēmējam Grafiku uz Aizņēmēja e-pasta adresi 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Aizdevuma summas izsniegšanas, kā arī pēc Procentu likmes izmaiņas. Uzskatāms, ka Aizņēmējs Grafiku ir saņēmis 3. (trešajā) dienā pēc iepriekšminētā termiņa notecējuma, iepazinies ar to un akceptējis, ja Aizņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Aizdevuma summas izsniegšanas nav vērsies pie Aizdevēja ar rakstisku lūgumu izsniegt viņam Grafiku.

4.3. Aizņēmējs samaksu veic ar pārskaitījumu uz Aizdevēja kontu. Aizņēmēja veiktais maksājums uzskatāms par izpildītu ar brīdi, kad maksājums ir ienācis Aizdevēja kontā.

4.4. Aizņēmējam ir pienākums, veicot jebkādu maksājumu ar pārskaitījumu saskaņā ar Līgumu, pārskaitījuma mērķī norādīt Līguma vai rēķina numuru.

4.5. Ja Aizņēmējs veic maksājumu neatbilstoši Vispārējo noteikumu 4.4.p. noteikumiem, tad Aizdevējam ir tiesības šādu maksājumu uzskatīt par nesaņemtu līdz tā identifikācijas brīdim.

4.6. Ja Līguma maksājuma termiņš sakrīt ar brīvdienu vai svētku dienu, tad maksājums jāveic nākošajā darba dienā, kas seko dienai, kurā iestājās Līguma maksājuma termiņš.

4.7. Aizņēmējs ir tiesīgs veikt Aizdevuma vai tā daļas atmaksu pirms Grafikā noteiktā termiņa vai arī vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma un veikt pilnīgu Līguma maksājumu izpildi pirms Grafikā noteiktā termiņa. Par Aizdevuma vai tā daļas atmaksu pirms Grafikā noteiktā termiņa Aizņēmējam nav jāmaksā Aizdevējam nekāda kompensācija. Atmaksājot Aizdevumu pilnībā, Aizņēmējam ir jāsamaksā Aizdevējam visas Aizdevējam saskaņā ar Līgumu pienākošās naudas summas, tajā skaitā Līgumsodi Līgumā noteiktajos gadījumos, par to laikposmu, līdz kuram Aizņēmējs pilnībā nokārto savas kredīta saistības saskaņā ar šo Līgumu. Par atmaksājamo summu Aizdevējs pēc Aizņēmēja iesnieguma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas izraksta Aizņēmējam rēķinu, kas Aizņēmējam jāapmaksā 3 (trīs) darba dienu laikā no tā izrakstīšanas dienas.

4.8. Ja Līguma darbības laikā stājas spēkā nodokļi vai nodevas, vai no Aizdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ iestājas apstākļi, kas Aizdevējam uzliek papildus maksājumus vai samazina maksājumus sakarā ar Līgumu, tad Aizdevējs par šādām izmaiņām 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstveidā informē Aizņēmēju, nosūtot Aizņēmējam informāciju par izmaiņām. Aizdevējam ir tiesības attiecīgi palielināt vai samazināt Līguma maksājumus, informējot Aizņēmēju par izmaiņām saskaņā ar šo punktu un nosūtot Aizņēmējam attiecīgu rēķinu vai jaunu Grafiku.

4.9. Aizdevējs rēķinus par Līguma maksājumiem sagatavo elektroniskā formā un tie ir derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini tiek nosūtīti Aizņēmējam pēc Aizdevēja izvēles pa elektronisko pastu uz Līgumā norādīto e-pasta adresi vai pa pastu uz Līgumā norādīto Aizņēmēja dzīvesvietas adresi.

4.10. Aizņēmējs sedz visus izdevumus, kas saistīti ar hipotēkas, tās pārjaunojuma, noteikumu grozījumu, dzēšanas reģistrāciju zemesgrāmatā (tai skaitā valsts un kancelejas nodevas, atlīdzību par notāra pakalpojumiem, izdevumus par ieskatīšanos Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datu bāzē u.c.).

5. PROCENTI

5.1. Aizņēmējs maksā Aizdevējam Procentus no Aizdevuma par visu faktisko finansējuma izmantošanas laiku līdz Līguma izbeigšanai. Ja Aizdevums nav atmaksāts pēc Līguma izbeigšanas, Aizņēmējs turpina maksāt Aizdevējam Likumiskos procentus.

5.2. Procenti, Likumiskie procenti un Līgumsods tiek aprēķināti, pieņemot, ka gadā ir 360 (trīs simti sešdesmit) dienas.

6. AIZŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

6.1. Aizņēmējam ir pienākums izmantot Aizdevēja piešķirtos kredītlīdzekļus vienīgi Aizdevuma mērķim.

6.2. Aizņēmējam nav tiesību atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt Nodrošinājumu vai tā daļu, kā arī bez Aizdevēja rakstveida piekrišanas nodot Nodrošinājumu lietošanā trešajai personai. Par trešajām personām šī punkta izpratnē netiek uzskatīts Aizņēmēja laulātais, nepilngadīgie bērni un vecāki.

6.3. Aizņēmējam ir pienākums nodrošināt Aizdevējam iespēju jebkurā brīdī, 3 (trīs) dienas iepriekš brīdinot Aizņēmēju, pārbaudīt Nodrošinājuma stāvokli.

6.4. Aizņēmējs apņemas nodrošināt, ka jebkādi ar Nodrošinājumu saistītie obligātie maksājumi un izdevumi, tajā skaitā, nekustamā īpašuma nodoklis, maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem, apsaimniekošanas un uzturēšanas izmaksas, tiek apmaksāti savlaicīgi un pilnā apmērā.

6.5. Aizņēmējs apņemas nodrošināt, ka Nodrošinājums tiek uzturēts labā kārtībā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un netiek pasliktināts tā stāvoklis. Nodrošinājuma dabisks nolietojums nav uzskatāms par Nodrošinājuma stāvokļa pasliktināšanu.

6.6. Aizņēmēja pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski informēt Aizdevēju, ja:

6.6.1. mainās Aizņēmēja vārds, uzvārds, Aizņēmēja pasta adrese vai epasta adrese;

6.6.2. ar tiesas spriedumu ir pasludināts Aizņēmēja maksātnespējas process.

6.7. Aizņēmējs apņemas bez ierunām izpildīt Līguma saistības un sakarā ar to izpildi uzņemas nokavējuma seku un nejaušības risku. Nejaušības risku Aizņēmējs uzņemas tikai, ja Aizņēmējs rīkojies pretēji normatīvajiem aktiem vai Līguma noteikumiem.

6.8. Aizņēmējs apliecina, ka Līguma noslēgšana nepārkāpj trešo personu tiesības, tiesību aktus, atļaujas, tiesas vai kompetentas iestādes spriedumus vai rīkojumus, kas ir Aizņēmējam saistoši.

6.9. Aizņēmējs pilnvaro Aizdevēju sniegt Ieķīlātājam vai Galviniekam informāciju, kas saistīta ar Līgumu.

7. APDROŠINĀŠANA

7.1. Aizņēmējs nodrošina, ka visā Līguma darbības laikā ir spēkā Nodrošinājuma apdrošināšanas līgums, ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms apdrošināšanas līguma termiņa beigām iesniedzot Aizdevējam jaunu apdrošināšanas polisi: (a) nosūtot Aizdevējam ieskenētu apdrošināšanas polisi uz Līgumā norādīto Aizdevēja e-pasta adresi vai (b) iesniedzot Klientu apkalpošanas centrā apdrošināšanas polises kopiju, uzrādot oriģinālu.

7.2. Apdrošināšanas polisē kā atlīdzības saņēmējs jānorāda Aizdevējs.

7.3. Aizņēmējam ir jāsaskaņo ar Aizdevēju apdrošināšanas sabiedrība un noteikumi, ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms apdrošināšanas līguma termiņa beigām iesniedzot jaunās apdrošināšanas polises noteikumus Aizdevējam saskaņošanai. Aizdevējs 5 (piecu) dienu laikā no jaunās apdrošināšanas polises noteikumu saņemšanas izskata tos un sniedz Aizņēmējam atbildi.

7.4. Ja Nodrošinājuma apdrošināšanas līgumā ir paredzēts, ka Aizņēmējs apdrošināšanas prēmiju maksā pa daļām, Aizņēmējs ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms katra maksājuma samaksas termiņa beigām iesniedz Aizdevējam Klientu apkalpošanas centrā šāda maksājuma samaksu apliecinošu dokumentu.

7.5. Ja Aizņēmējs nav izpildījis Vispārējo noteikumu 7.1.p. prasības, Nodrošinājuma apdrošināšanu ir tiesīgs veikt Aizdevējs uz termiņu pēc saviem ieskatiem. Šādā gadījumā Aizņēmējam ir pienākums ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no Aizdevēja rēķina nosūtīšanas atlīdzināt Aizdevējam tā samaksāto apdrošināšanas prēmiju saskaņā ar Aizņēmējam iesniegto Aizdevēja rēķinu.

7.6. Ja tiek saņemta apdrošināšanas atlīdzība, Aizņēmējam ir tiesības vērsties pie Aizdevēja ar savu priekšlikumu saņemtās apdrošināšanas atlīdzības izlietošanai. Aizdevējs saņemto apdrošināšanas atlīdzību novirza Aizņēmēja parāda saistību dzēšanai vai Nodrošinājuma atjaunošanai. Ja izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība nav pietiekama Aizņēmēja parāda saistību dzēšanai, tad Aizņēmējam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā no apdrošināšanas atlīdzības saņemšanas brīža samaksāt Aizdevējam radušos starpību.

7.7. Ja izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība pārsniedz Aizņēmēja parāda saistību kopsummu, Aizdevējs tādējādi radušos starpību izmaksā Aizņēmējam, pie nosacījuma, ka Aizņēmējam nav parādu, kas izriet no citiem starp Aizdevēju un Aizņēmēju noslēgtiem līgumiem. Ja Aizņēmējam ir parādi, kas izriet no citiem ar Aizdevēju noslēgtiem līgumiem, minētā starpība tiek novirzīta šo parādu dzēšanai

8. SAISTĪBU IZPILDE

8.1. Līguma saistību izpilde notiek atbilstoši Līgumā noteiktajai valūtai. Ja Aizņēmējs izdara maksājumu citā valūtā, tad Aizdevējs pēc savas izvēles konvertē attiecīgo summu Līgumā noteiktajā valūtā pēc Aizdevēja izvēlētas kredītiestādes valūtas maiņas komerckursa vai pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa maksājuma saņemšanas dienā. Ja pēc attiecīgās summas konvertācijas Aizņēmēja veiktais maksājums nesedz kārtējo maksājumu saskaņā ar Grafiku, Aizņēmējs apņemas 3 (trīs) darba dienu laikā no maksājuma veikšanas brīža dzēst attiecīgo parādu. Jebkurus izdevumus, kas saistīti ar naudas pārskaitījumiem, iemaksām u.c., sedz Aizņēmējs.

8.2. Līgums darbojas līdz pilnīgai tajā noteikto saistību izpildei un ir uzskatāms par izpildītu ar brīdi, kad Aizņēmējs ir samaksājis Aizdevējam visu Aizdevējam saskaņā ar Līgumu pienākošos maksājumus.

8.3. Līgumā noteiktās saistības ir uzskatāmas par izpildītām savlaicīgi, ja to izpilde notikusi ne vēlāk kā saistību izpildes termiņa pēdējā dienā. Maksājuma saistība ir izpildīta ar brīdi, kad maksājuma summa ir ieskaitīta Aizdevēja kontā.

8.4. Pēc jebkuru no Vispārējo noteikumu 10.2.p. minētiem apstākļiem iestāšanās Līgums uzskatāms par izbeigtu ar dienu, kad Aizdevējs nosūtījis Aizņēmējam paziņojumu par Līguma izbeigšanu.

9. ATBILDĪBA

9.1. Aizdevējs ir tiesīgs piemērot Aizņēmējam par Līgumā noteikto maksājumu kavējumu līdz saistību izpildei vai līdz Līguma izbeigšanai Līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās Aizdevuma pamatsummas un Procentiem par katru kavējuma dienu, taču ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no Aizdevuma, bet pēc Līguma izbeigšanas Likumiskos procentus.

9.2. Aizdevējs ir tiesīgs piemērot Aizņēmējam par Vispārējo noteikumu 6.1., 6.2., 6.4., 6.5. vai 7.1.p. pārkāpšanu Līgumsodu 5% (pieci procenti) apmērā no Aizdevuma summas.

9.3. Līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Aizņēmēju no Līgumā noteikto saistību izpildes pienākuma.

10. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN TĀ PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANA

10.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un tiek noslēgts uz Pamatnoteikumos norādīto Aizdevuma termiņu.

10.2. Aizdevējs ir tiesīgs, rakstiski informējot, vienpusēji atkāpties no Līguma, ja iestājas jebkurš no šādiem gadījumiem:

10.2.1. Aizņēmējs ilgāk par 60 (sešdesmit) dienām kavē Grafikā noteiktos Aizdevuma pamatsummas vai Procentu samaksas termiņus;

10.2.2. Aizņēmējs biežāk kā 3 (trīs) reizes viena gada laikā kavē Grafikā noteiktos Aizdevuma pamatsummas vai Procentu samaksas termiņus, katru reizi ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām;

10.2.3. saskaņā ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu pret Nodrošinājumu ir vērsta piedziņa par labu trešajai personai;

10.2.4. saskaņā ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu pret Galvinieku ir vērsta piedziņa par labu trešajai personai par prasījumiem, kuru kopējā summa pārsniedz 25% (divdesmit piecus procentus) no Aizdevuma summas;

10.2.5. Aizņēmējs nav izmantojis Aizdevuma summu Līgumā paredzētajam Aizdevuma mērķim.

10.3. Ja Aizdevējs ir vienpusēji atkāpies no Līguma pirms termiņa, Aizņēmējam ir pienākums pēc Aizdevēja pirmā pieprasījuma pirms termiņa pilnībā atmaksāt visas Aizdevējam saskaņā ar Līgumu pienākošās naudas summas, tajā skaitā Līgumsodus Līgumā noteiktajos gadījumos. Par atmaksājamo summu Aizdevējs izraksta Aizņēmējam rēķinu, kas Aizņēmējam jāapmaksā 3 (trīs) darba dienu laikā no tā izrakstīšanas dienas.

11. CITI NOTEIKUMI

11.1. Aizdevējs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Aizņēmēja pieprasījuma saņemšanas nosūta bez maksas Aizņēmējam uz Līgumā vai Aizdevuma pieprasījumā norādīto Aizņēmēja e-pasta adresi konta izrakstu ar kredīta atmaksas tabulu, kurā norādīts Aizdevuma atmaksas maksājuma atšifrējums, atspoguļojot kopējās summas atmaksu, Procentus, kas aprēķināti, pamatojoties uz Procentu likmi, un papildus izmaksas, ja tādas ir paredzētas Līgumā.

11.2. Aizņēmējam ir tiesības saņemt, ierodoties Klientu apkalpošanas centrā, iepriekš saskaņojot abpusēji pieņemamu tikšanās laiku: (a) Līguma projektu rakstveidā, un (b) informāciju par rezultātiem, ko devusi datubāzes/datubāzu izmantošana, ja atteikumu izsniegt Aizdevumu Aizdevējs pamato ar tajā/tajās iegūtu informāciju.

11.3. Ja Aizņēmējs pieprasa Aizdevējam izsniegt rakstveida informāciju par Aizņēmēja saistību pret Aizdevēju izpildes vēsturi, Aizdevējs sagatavo pieprasīto rakstveida informāciju ne vairāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, un Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja izdevumus, kas saistīti ar rakstveida informācijas sagatavošanu un/vai nosūtīšanu, bet ne vairāk kā EUR 30 (neieskaitot PVN) apmērā par katru šādu rakstveida informāciju. Informāciju par saskaņā ar Līgumu veiktajiem Līguma maksājumiem (maksājumu izraksts) Aizdevējs sniedz Aizņēmējam ne vairāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, nepieprasot šajā punktā minēto maksājumu.

11.4. Ja Līguma tekstā minēto skaitļu vārdiskā izteiksme atšķiras no to skaitliskās izteiksmes, par nolīgtu uzskatāma skaitļu vārdiskā izteiksme. Ja Pamatnoteikumi ir pretrunā ar Vispārējiem noteikumiem, Pamatnoteikumi ir noteicošie.

11.5. Uzraudzības iestāde: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010.

11.6. Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā latviešu valodā un nosūtāmi otrai Pusei pa pastu, faksu vai e-pastu, uz Aizņēmēja pasta adresi un/vai e-pasta adresi vai faksa numuru, kas ir norādīti Līgumā vai Aizdevuma pieprasījumā. Pa pastu nosūtītā korespondence uzskatāma par saņemtu 5. kalendārā dienā pēc Latvijas pasta zīmogā norādītā datuma par ierakstītas vēstules pieņemšanu.

11.7. Aizdevējs ir tiesīgs veikt Aizņēmēja personas datu apstrādi (reģistrēta Datu valsts inspekcijā), kā arī nodot un saņemt Aizņēmēja datus un citu informāciju no trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām (piem., Iedzīvotāju reģistra, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, zemesgrāmatas u.c.) un apstrādāt tos, kuras mērķis ir klientu uzskaite, pakalpojumu piedāvāšana, sniegšana un uzturēšana. Aizņēmējs piekrīt gan datu apstrādei un Aizņēmēja datu saņemšanai, nosūtīšanai parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem, tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar SIA Creditreform Latvijā, vienotais reģistrācijas numurs 40003255604, Lindorff Oy Latvijas filiāle, vienotais reģistrācijas numurs 40003514990, SIA Paus Konsults, vienotais reģistrācijas numurs 40003352670, SIA Julianus Inkasso Latvija, vienotais reģistrācijas numurs 40003717522, UAB Gelvora filiāle Latvijā, vienotais reģistrācijas numurs 40103208983, SIA Sergel, vienotais reģistrācijas numurs 40103183181, un SIA Konsultatīvā sabiedrība Conventus, vienotais reģistrācijas numurs 40003428538, SIA Creditinfo Latvija, vienotais reģistrācijas numurs 40103239517, ne tikai par Aizņēmēja pienācīgi, bet arī nepienācīgi pildītām saistībām. Aizdevējam ir tiesības sniegt informāciju par Aizņēmēju Saistītajām sabiedrībām un personas datu apstrādes sistēmu, kuru pārzinis ir Aizdevējs, Datu valsts inspekcijā reģistrētiem personas datu operatoriem, ciktāl informācija ir nepieciešama tiem nodoto funkciju veikšanai.

11.8. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs izmanto Līgumā norādīto Aizņēmēja e-pasta adresi un vai tālruņa numuru komerciālu materiālu sūtīšanai par Aizdevēja vai Saistīto sabiedrību piedāvātajiem produktiem vai rīkotajām akcijām.

11.9. Aizdevējam ir tiesības zvanīt un nosūtīt īsziņas (SMS) uz Aizņēmēja norādīto mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numuru vai jebkuru citu telefona numuru, nosūtīt e-pasta vēstules uz Aizņēmēja norādīto e-pasta adresi, kā arī nosūtīt pasta sūtījumus uz Aizņēmēja pasta adresi, lai sasniegtu Aizņēmēju.

11.10. Aizņēmējs piekrīt Aizdevēja tiesībām nodot (cedēt) no Līguma izrietošos prasījumus vai to daļu neierobežotam skaitam trešo personu. Aizņēmējs neiebilst, ka šādā gadījumā Aizdevējs izpauž trešajām personām visu informāciju, kas izriet no Līguma. Aizņēmējs piekrīt un apzinās, ka Aizdevējam nav pienākuma informēt Aizņēmēju par Aizdevēja no Līguma izrietošo prasījumu cesiju trešajām personām.

11.11. Aizņēmējs piekrīt, ka, cedējot trešajām personām no Līguma izrietošos prasījumus vai to daļu, šādām trešajām personām (cesionāriem) ir tiesības cedētos prasījumus vai to daļu cedēt tālāk neierobežotam skaitam trešo personu. Šādā gadījumā trešajām personām (cesionāriem) ir tādas pat tiesības izpaust trešajām personām informāciju, kas izriet no Līguma, kā arī informāciju par Aizņēmēju un Nodrošinājumu, kādas ir noteiktas Aizdevējam saskaņā ar Līgumu, un nav pienākuma informēt Aizņēmēju par šādu cesiju.

11.12. Aizņēmējs piekrīt, ka no Līguma izrietošo prasījumu cesijas gadījumā Aizdevējam ir tiesības, bet nav pienākums turpināt apkalpot no Līguma izrietošos Līguma maksājumus un Nodrošinājumu par labu jaunajiem kreditoriem, darbojoties kā kreditoru aģentam (pilnvarniekam) saskaņā ar Civillikuma 18.nodaļā noteikto. Ja Aizdevējs turpina apkalpot no Līguma izrietošos Līguma maksājumus un Nodrošinājumu, Aizņēmējs turpina veikt Līguma maksājumus Aizdevējam uz Aizdevēja kontu vai citu kontu, kas norādīts Aizdevēja paziņojumā Aizņēmējam. Papildus tam, Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējam nav pienākuma informēt Aizņēmēju par faktu, ka Aizdevējs turpina darboties kā kreditoru aģents (pilnvarnieks). Ja Aizdevējs cedē no Līguma izrietošos prasījumus trešajām personām, neturpinot apkalpot no Līguma izrietošos Līguma maksājumus un Nodrošinājumu, tad Aizņēmējs turpina veikt Līguma maksājumus uz jauno kreditoru kontiem, kas norādīt Aizdevēja paziņojumā Aizņēmējam.

11.13. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs, piedāvājot (reklamējot) trešajām personām iespēju cedēt tām no Līguma izrietošos prasījumus, ir tiesīgs publiski izpaust trešajām personām, tajā skaitā ievietojot Mājas lapā, šādu ar Aizņēmēju un Nodrošinājumu saistītu informāciju: Aizņēmēja ikmēneša neto ieņēmumus, izdevumus, kredītvēsturi, Nodrošinājuma veidu, adresi, platību, vērtību, attēlus un citu ar Aizņēmēju un Nodrošinājumu saistītu informāciju. Publiski izpaužot (reklamējot) iespēju cedēt no Līguma izrietošos prasījumus, Aizdevējs apņemas publiski neizpaust Aizņēmēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru, e-pasta adresi un attēlu.

11.14. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi būs spēkā tikai tad, kad tie tiks izteikti rakstveidā un būs Pušu parakstīti.

11.15. Aizņēmējs nav tiesīgs pilnīgi vai daļēji nodot Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus, kā arī no Līguma izrietošos prasījumus trešajām personām bez Aizdevēja rakstiskas piekrišanas.

11.16. Pušu strīdus saistībā ar Līgumu izšķirs Latvijas Republikas tiesu institūcijas saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

11.17. Līgums tiek sastādīts un parakstīts notariāla akta formā un no tā tiek izsniegti 3 (trīs) izraksti, no kuriem viens glabājas pie Aizdevēja un divi pie Aizņēmēja. Izrakstiem ir vienāds juridiskais spēks. Visus izdevumus par Līguma sagatavošanu un noslēgšanu notariāla akta formā pie zvērināta notāra sedz Aizņēmējs.