Spēkā no 2021. gada 21. jūnija

Izmantotie jēdzieni

SEB banka ir AS “SEB banka”, reģistrācijas numurs 40003151743, juridiskā adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076, tīmekļa vietne: www.seb.lv, elektroniskā saziņa: info@seb.lv.

SEB grupa ir Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), reģistrēta Zviedrijas Karalistē ar reģistrācijas numuru 5020329081, un visi tās saistītie uzņēmumi.

Cenrādis ir SEB bankas apstiprināts un attiecīgā Pakalpojuma sniegšanas brīdī spēkā esošs cenrādis.

Datu anketa ir Klienta parakstīta vai Internetbankā vai Mobilajā lietotnē apstiprināta informācija par Klientu.

Internetbanka ir SEB bankai piederoša elektroniskā sistēma tās piedāvāto tiešsaistes pakalpojumu saņemšanai tīmekļa vietnē https://ibanka.seb.lv.

Mobilā lietotne ir Internetbankas pakalpojuma daļa, kas pieejama SEB bankas lietotnē, atbilstoši SEB bankas noteikumiem.

Klients ir fiziska vai juridiska persona, kura izmanto, ir izmantojusi vai izteikusi vēlēšanos izmantot kādu Pakalpojumu, kā arī persona, kura patstāvīgi stājas tiesiskās attiecībās ar SEB banku saistībā ar kādu Pakalpojumu vai citu Klientu.

Konfidenciāla informācija ir informācija par Klientu, tā kontiem, noguldījumiem un darījumiem.

Kredītpārvedumu noteikumi ir SEB bankas noteikumi par maksājumu iniciēšanu, izpildi un saņemšanu.

Pakalpojums ir SEB bankas piedāvāts un/vai Klientam sniegts pakalpojums, ievērojot attiecīgos noteikumus un līguma nosacījumus.

Klienta personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz Klientu, kas ir fiziska persona (tai skaitā, tādi personas dati, kas attiecināmi uz fizisku personu, kas saistīti ar Klientu, kas ir juridiska persona).

Sankcijas ir ekonomiska, finansiāla, diplomātiska, militāra vai cita rakstura ierobežojumi, kurus, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un/vai starptautiskajām tiesībām, sankciju subjektam ir noteikusi Latvijas Republika, Apvienoto Nāciju Organizācija, Eiropas Savienība, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts, vai cita starptautiska organizācija, kuras dalībvalsts ir Latvijas Republika.

Privātuma politika (iepriekšējais nosaukums – Datu apstrādes principi) ir dokuments, kas ietver informāciju par Klienta personas datu apstrādi tajos SEB grupas uzņēmumos, kas Latvijā reģistrēti kā juridiskas personas.

Puse vai Puses ir SEB banka un Klients katrs atsevišķi vai kopā.

Vispārējie noteikumi ir šie vispārējie darījumu noteikumi.

VISPĀRĪGIE PRINCIPI

1. Vispārējo noteikumu piemērošana

1.1. Vispārējie noteikumi nosaka Pušu sadarbības pamatprincipus, tiesības un pienākumus, saziņu, kā arī vispārīgos noteikumus Pakalpojuma sniegšanai, tai skaitā, Pakalpojuma līguma noslēgšanai, grozīšanai un izbeigšanai.

1.2. Vispārējie noteikumi ir jebkura starp Pusēm noslēgta līguma vai darījuma neatņemama sastāvdaļa.

1.3. Vispārējie noteikumi ir pieejami latviešu, angļu un krievu valodās. Atšķirīgu interpretāciju gadījumā par noteicošo uzskatāms teksts latviešu valodā.

1.4. Vispārējie noteikumi vai to grozījumi attiecas arī uz tiem Pušu darījumiem un noslēgtajiem Pakalpojumu līgumiem, kas ir radušies pirms Vispārējo noteikumu vai attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās dienas.

1.5. Pušu starpā pastāvošajām tiesiskajām attiecībām piemēro Vispārējos noteikumus, ciktāl Pakalpojuma līgums, Pakalpojuma noteikumi, Kredītpārvedumu noteikumi, Cenrādis, Datu anketa vai Privātuma politika neparedz citādi. Skaidrības labad tiek noteikts, ka SEB bankai vienmēr ir tiesības piemērot Vispārējo noteikumu 10.1., 13.4., 13.5. un 13.6. punktus, ja vien Pakalpojuma līgumā nepārprotami nav ietverta atteikšanās no šo punktu piemērošanas.

IDENTIFIKĀCIJA UN DOKUMENTI

2. Klienta identifikācija un autentifikācija

2.1. SEB banka identificē Klientu pirms katra atsevišķa Pakalpojuma saņemšanas vai Pakalpojuma līguma noslēgšanas. Tāpēc Pakalpojuma saņemšanai vai Pakalpojuma līguma noslēgšanai, Klientam vai tā pārstāvim ir jāuzrāda un/vai jāiesniedz dokumenti vai informācija, kas, saskaņā ar SEB bankas norādēm, ir nepieciešama Klienta identificēšanai.

2.2. Fizisku personu SEB banka identificē pēc Latvijas Republikā atzītiem personu apliecinošiem dokumentiem. SEB bankai ir tiesības kopēt vai skenēt un uzglabāt Klienta iesniegtā personu apliecinošā dokumenta kopijas, ievērojot normatīvo aktu prasības.

2.3. Juridiskas personas identifikācijai Klientam ir jāiesniedz dokumenti, kas apliecina Klienta reģistrāciju, darbības juridisko pamatu, pašreizējo juridisko statusu, tā pārstāvēt tiesīgās personas, to pārstāvības apjomu, kā arī pilnvarotā pārstāvja pilnvarojuma apjomu. Juridiskām personām pēc SEB bankas pieprasījuma ir jāuzrāda dokumentu oriģināli vai to notariāli apliecinātas kopijas.

2.4. SEB bankā iesniegtie Klienta identifikācijas dokumenti un Klienta pārstāvju pilnvarojumu apliecinošie dokumenti uzskatāmi par spēkā esošiem līdz brīdim, kad SEB banka ir saņēmusi to rakstisku atsaukumu vai tās rīcībā nonāk ticama informācija, kas liecina par to spēkā neesamību, bet visi un jebkādi grozījumi SEB bankai iesniegtajos identifikācijas un pilnvaras apliecinošajos dokumentos stājas spēkā ar brīdi, kad SEB banka ir saņēmusi šos grozījumus apliecinošos dokumentus.

2.5. SEB bankā iesniegtie Klienta identifikācijas dokumenti un Klienta pārstāvju pilnvarojumu apliecinošie dokumenti uzskatāmi par spēkā esošiem līdz brīdim, kad SEB banka ir saņēmusi to rakstisku atsaukumu, bet visi un jebkādi grozījumi SEB bankai iesniegtajos identifikācijas un pilnvaras apliecinošajos dokumentos stājas spēkā ar brīdi, kad SEB banka ir saņēmusi šos grozījumus apliecinošos dokumentus.

2.6. SEB banka ir tiesīga veikt esošo Klientu autentifikāciju:

2.6.1.telefoniski, ja Klients, piezvanot uz SEB banku, pēc tās aicinājuma sniedz noteiktu identificējošu informāciju (piemēram, Internetbankas lietotāja vārds, autentifikācijas kods un tamlīdzīgus datus);

2.6.2.elektroniski, Klientam apliecinot savu identitāti ar drošu elektronisko parakstu;

2.6.3.Internetbankā vai Mobilajā lietotnē, ja Klients autorizējies ar Internetbankas akceptētu autorizācijas līdzekli;

2.6.4.izmantojot drošības elementus (piemēram, lietotāja vārdu, paroles, autentifikācijas kodus, testa atslēgas vai citus SEB bankas noteiktus elementus), kuru statusu un izmantošanu nosaka attiecīgā Pakalpojuma noteikumi.

2.7. Ja Klienta identifikācijas vai autentifikācijas nodrošināšanai, un/vai Pakalpojuma sniegšanai tiek izmantota telefoniska vai audiovizuāla AS SEB banka saskarsme, tiešsaistes sarakste vai citi līdzekļi, SEB bankai ir tiesības atteikt identifikāciju, autentifikāciju un/vai Pakalpojumu sniegšanu, gadījumā, ja netiek nodrošināta pietiekama sakaru kvalitāte vai informācija, lai pienācīgi pārliecinātos par Klienta identitāti.

3. Pārstāvība un pilnvaras

3.1. Fiziska persona var veikt darījumus personīgi vai ar pārstāvja starpniecību. Fiziskas personas pārstāvja tiesības un pilnvarojuma apjoms ir noteikts ar notariāli vai Bāriņtiesā apliecinātu pilnvaru, Bāriņtiesas lēmumu vai normatīvajiem aktiem. Klienta pārstāvim SEB bankā jāuzrāda dokumenti, kas apliecina pārstāvja tiesības rīkoties Klienta vārdā atbilstošā apjomā.

3.2. Juridiskā persona veic darījumus ar likumiskā vai līgumiskā pārstāvja starpniecību. Pārstāvību apliecinošam dokumentam jābūt noformētam atbilstoši normatīvo aktu un SEB bankas prasībām. SEB bankai ir tiesības pieprasīt, lai Klienta pārstāvja pilnvarojuma dokuments būtu notariāli apliecināts.

3.3. SEB banka pieņem notariāli apliecinātu pilnvaru, ja notārs, apstiprinot pilnvaru, ir identificējis Klientu pēc Latvijas Republikā atzīta personu apliecinoša dokumenta. Pilnvara ir derīga, ja pilnvaras apliecinājumā notārs ir norādījis attiecīgā dokumenta un pilnvaras devēja datus.

3.4. SEB bankai ir tiesības nepieņemt pārstāvību apliecinošu dokumentu, kurā pārstāvības tiesības un/vai apjoms nav skaidri noteikti, ir formulēti pārāk plaši vai Klienta griba nav formulēta nepārprotami. Šaubu vai pretrunu gadījumā SEB bankai ir tiesības tulkot pilnvaras saturu sašaurināti. 3.5. SEB bankai ir tiesības pieprasīt Klientam atjaunot pilnvarojumu, ja SEB bankai radušās šaubas par pilnvarojuma spēkā esamību vai pilnvarojuma apjomu.

3.6. SEB banka ir tiesīga noteikt Pakalpojumus, kurus Klients nevar saņemt ar pārstāvja starpniecību.

3.7. SEB banka, lai mazinātu ar darījumiem saistītos riskus, ir tiesīga katrā konkrētajā gadījumā atsevišķi vērtēt riskus, kas saistīti ar jebkura Pakalpojuma saņemšanu uz pilnvaras pamata, kā arī, nenorādot pamatojumu, noteiktos gadījumos atteikt Pakalpojuma sniegšanu uz pilnvaras pamata.

3.8. SEB bankai nav pienākuma pārbaudīt Klienta pārstāvju pilnvarojuma spēkā esamību vai reģistrāciju arī gadījumos, kad normatīvie akti paredz īpašu pilnvarojuma reģistrāciju. Klienta iesniegtie pilnvarojuma dokumenti ir uzskatāmi par spēkā esošiem līdz brīdim, kad SEB banka ir saņēmusi rakstisku paziņojumu no Klienta vai pilnvarnieka par pilnvarojuma grozījumiem vai atsaukumu, neatkarīgi no grozījumiem Komercreģistrā vai citos publiskos reģistros.

3.9. Klientam ir pienākums paziņot SEB bankai par pilnvarojuma atsaukšanu arī tajos gadījumos, kad pilnvarojuma atsaukums ir publicēts oficiālā izdevumā.

4. Prasības dokumentiem un parakstiem

4.1. SEB banka pēc savas izvēles Klientam prasa iesniegt dokumentu oriģinālus vai notariāli apliecinātas dokumentu kopijas, izņemot gadījumus, kad Puses ir vienojušās citādi. SEB banka ir tiesīga paturēt iesniegto dokumentu oriģinālus vai izgatavot iesniegto dokumentu kopijas.

4.2. Dokumentus, kas izdoti ārpus Latvijas Republikas, SEB banka pieņem legalizētus vai arī apstiprinātus ar apliecinājumu “Apostille”, izņemot gadījumus, kad normatīvie akti vai līgums starp Latvijas Republiku un attiecīgo valsti nenosaka citu dokumentu īstuma apstiprināšanas kārtību, vai kad Puses ir vienojušās citādi.

4.3. SEB banka pieņem dokumentus latviešu valodā, kā arī pēc savas izvēles angļu vai krievu valodās. Dokumenta tulkojumam jābūt notariāli apliecinātam, cauršūtam un sazīmogotam kopā ar dokumenta oriģinālu vai tā notariāli apstiprinātu kopiju.

4.4. SEB banka ir tiesīga uzskatīt, ka dokuments, kuru Klients tai ir iesniedzis, ir autentisks, spēkā esošs un pareizs. Gadījumā, ja SEB bankai rodas šaubas par iesniegto dokumentu autentiskumu vai spēkā esamību, tai ir tiesības pieprasīt iesniegt papildus dokumentus, kā arī atteikties noslēgt Pakalpojuma līgumu vai sniegt Pakalpojumu.

4.5. Klienta pienākums ir sniegt SEB bankai informāciju par izmaiņām iesniegto dokumentu saturā. Pakalpojuma līguma darbības laikā SEB banka ir tiesīga pieprasīt Klientam un Klienta pienākums ir iesniegt SEB bankai papildus informāciju un dokumentus, tai skaitā dokumentus, kas apliecina Klienta veicamo darījumu pamatotību, lai SEB banka varētu veikt atbilstošu pārbaudi, ievērojot principu “Pazīsti savu klientu”.

4.6. Aizpildot jebkādus dokumentus papīra formātā, dokumentam ir jābūt aizpildītam bez labojumiem un dzēsumiem.

4.7. SEB banka neatlīdzina izdevumus, kas saistīti ar dokumentu noformēšanu atbilstoši Vispārējos noteikumos un normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu noformēšanas prasībām.

4.8. SEB banka uzskata, ka dokuments ir atbilstoši parakstīts, ja:

4.8.1.Klients vai tā pārstāvis pašrocīgi parakstās SEB bankas pārstāvja klātbūtnē un, ja pēc SEB bankas ieskatiem paraksts vizuāli atbilst Klienta vai tā pārstāvja personu apliecinošā dokumentā esošajam paraksta paraugam;

4.8.2.Klients vai tā pārstāvis pašrocīgi parakstās un notārs ir apliecinājis paraksta īstumu un Klienta vai tā pārstāvja identitāti;

4.8.3.dokumentā izmantots kvalificēts (drošs) elektroniskais paraksts, atbilstoši Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;

4.8.4.SEB bankas noteiktā darījumā, ievērojot SEB bankas prasības, dokuments ir apstiprināts izmantojot SEB bankas noteikta autorizācijas līdzekļa ģenerētu kodu vai drošības elementu, vai citu elektroniski ievadītu vai mutiski nosauktu kodu vai drošības elementu. Šādi ievadīts kods vai drošības elements ir pielīdzināms Klienta pašrocīgi izdarītam parakstam.

4.9. SEB bankai ir tiesības vienpusēji noteikt, kurus no paraksta veidiem tā akceptē attiecībā uz Pakalpojumu līgumiem vai dokumentiem, kas tiek parakstīti Pakalpojumu ietvaros.

4.10. SEB banka ir tiesīga nepieņemt dokumentus, kas iesniegti attālināti, ja pēc SEB bankas ieskatiem iesniegtajā dokumentā paraksts vizuāli neatbilst Klienta (juridiskas personas) paraksta paraugam, kas noformēts SEB bankas pārstāvja klātbūtnē.

4.11. SEB banka nav atbildīga par kļūdām, neprecizitātēm un citām nepilnībām, kas radušās Klienta nepilnīgi vai kļūdaini aizpildītu jebkura veida dokumentu rezultātā.

KONFIDENCIĀLITĀTE UN DATU APSTRĀDE

5. Konfidenciāla informācija

5.1. SEB banka garantē Konfidenciālas informācijas noslēpumu un Klienta personas datu aizsardzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

5.2. SEB banka apstrādā Klienta personas datus atbilstoši attiecīgajā brīdī spēkā esošajai Privātuma politikai, kas pieejama tīmekļa vietnē www.seb.lv.

5.3. Lai nodrošinātu savu darbību un Pakalpojumus, kā arī izpildītu normatīvajos aktos noteiktās prasības un aizsargātu savas likumiskās intereses, SEB bankai ir tiesības Konfidenciālu informāciju nodot citiem SEB grupas uzņēmumiem, saviem sadarbības partneriem (tai skaitā, bet ne tikai – ārpakalpojumu sniedzējiem, piegādātājiem, uzņēmumiem, kas uztur publiskas datu bāzes vai reģistrus, u.c. trešajām personām), kā arī, ciktāl to pieļauj normatīvie akti, valsts iestādēm. SEB banka ir tiesīga apstrādāt un nodot Konfidenciālu informāciju arī pēc tiesisko attiecību izbeigšanas ar Klientu, ciktāl to pieļauj normatīvie akti vai tas ir nepieciešams SEB bankas likumisko interešu aizstāvībai.

5.4. Papildus Vispārējo noteikumu 5.3. punktā noteiktajam, attiecībā uz Klientiem, kas ir juridiskas personas, SEB banka ir tiesīga atklāt Konfidenciālu informāciju SEB grupas uzņēmumiem, ja šī Konfidenciālā informācija neietver Klienta personas datus, kurus nav pamata šādi apstrādāt, un ja tā tiek atklāta, lai:

5.4.1.veiktu statistikas apkopojumus, klientu grupu, produktu, tirgus daļu un citu finanšu rādītāju analīzi;

5.4.2.veiktu mārketinga izpētes aktivitātes, izpētītu klientu paradumus un apmierinātību;

5.4.3.piedāvātu un reklamētu SEB bankas vai SEB grupas uzņēmumu produktus, ciktāl šādu reklāmu neaizliedz normatīvie akti un/vai attiecīgais Klients nav tai iepriekš iebildis;

5.4.4.izstrādātu, ieviestu, pārvaldītu sistēmu darbību SEB grupas ietvaros;

5.4.5.apkopotu un nodotu Klientam informāciju par tā esošajiem līgumiem ar SEB grupas uzņēmumiem.

5.5. Iepriekš brīdinot Klientu, SEB banka ir tiesīga ierakstīt un uzglabāt starp Banku un Klientu notikušās telefonsarunas, kā arī citu audiovizuālu komunikāciju, vienpusēji izvēloties tehniskos līdzekļus šādai ierakstīšanai. Banka ir tiesīga fiksēt, apstrādāt un saglabāt jebkādu Klienta sniegto informāciju, kas nākotnē var tikt izmantota, lai pamatotu un pierādītu Klienta attālināti dotus rīkojumus un darbības. Šādu informāciju SEB banka ir tiesīga izmantot kā pierādījumus savstarpējo strīdu risināšanā.

PAKALPOJUMU SNIEGŠANA

6. Pakalpojumu sniegšana

6.1. SEB banka sniedz Pakalpojumus tās noteiktajā darba laikā. Informācija par SEB bankas Pakalpojumiem, to sniegšanas vietām (tai skaitā – vai Pakalpojumu Klientam ir iespējams saņemt attālināti) un Pakalpojumu sniegšanas darba laikiem ir publicēta tīmekļa vietnē www.seb.lv, kā arī pieejama Klientu apkalpošanas vietās. SEB bankai ir tiesības noteikt Pakalpojumiem atšķirīgus to sniegšanas darba laikus.

6.2. Pakalpojumu sniegšana tiek uzsākta rakstiski vai mutiski noslēdzot attiecīgu Pakalpojuma līgumu SEB bankas filiālē vai izmantojot attālināto saziņu, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz tiesiska darījuma formu.

6.3. Pakalpojuma līgumi tiek noslēgti latviešu valodā, ja vien Puses nav vienojušās citādi.

6.4. SEB banka ir tiesīga vienpusēji noteikt to personu loku, kurām tā sniedz Pakalpojumus, ja vien tas nav pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7. Maksājumu vispārīgie noteikumi

7.1. SEB banka sniedz maksājumu pakalpojumus saskaņā ar Kredītpārvedumu noteikumiem, šiem Vispārējiem noteikumiem, attiecīgo Pakalpojuma līgumu un normatīvajiem aktiem.

7.2. Maksājuma rīkojumam ir jāsatur informācija, kādu paredz Kredītpārvedumu noteikumi un SEB bankas sagatavotās maksājumu rīkojumu veidlapas; tam ir jābūt pienācīgi parakstītam Vispārējos noteikumos noteiktajā kārtībā.

7.3. Maksājums tiek uzsākts saskaņā ar Klienta iniciētu un SEB bankā iesniegtu maksājuma rīkojumu (tai skaitā – izmantojot maksājumu ierosināšanas pakalpojumu sniedzēju starpniecību), ja vien Puses nav vienojušās citādi.

7.4. Ja maksājuma rīkojums nav pienācīgi parakstīts vai apstiprināts ar SEB bankas noteiktu autorizācijas līdzekli, maksājums uzskatāms par neatļautu (neautorizētu), un SEB banka ir tiesīga atteikties pieņemt vai izpildīt šādu maksājuma rīkojumu.

7.5. SEB banka ir tiesīga atturēties no pakalpojumu sniegšanas (maksājuma izpildes/konta informācijas sniegšanas) arī gadījumos, ja SEB banka ir piemērojusi ierobežojumus attiecībā pret maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kuri sniedz konta informācijas pakalpojumus un/vai maksājumu ierosināšanas pakalpojumus (piemēram, netiek izmantota droša saziņa starp pakalpojuma sniedzēju un SEB banku vai pastāv aizdomas par drošības riskiem, krāpšanas riskiem u.c.).

7.6. Klienta pienākums ir iepazīties ar konta izrakstu vai konta pārskatu vismaz reizi mēnesī. Klients informē SEB banku par jebkādu nepareizi vai kļūdaini izpildītu, vai neatļautu maksājumu, tiklīdz Klients par to uzzinājis. SEB banka nav atbildīga par jebkuru neautorizētu vai kļūdaini izpildītu maksājumu, ja Klients nav paziņojis SEB bankai par šādu maksājumu, tiklīdz Klients par to uzzinājis, bet ne vēlāk kā 13 mēnešu laikā pēc naudas norakstīšanas no konta.

7.7. Ja Klienta kontā ir ieskaitīti naudas līdzekļi vai no Klienta konta ir veikts pārskaitījums SEB bankas kļūdas, maldības, pārrakstīšanās vai cita iemesla dēļ, kas neveido tiesisku pamatu notikušajam pārskaitījumam, SEB banka ir tiesīga veikt labojumu, bezakcepta kārtībā norakstot šādus naudas līdzekļus no konta. Par minēto darbību veikšanu Klients saņem informāciju konta izrakstā. Ja naudas līdzekļu kontā nepietiek vai darbības ar kontu vai naudas līdzekļiem tajā ir ierobežotas, tad Klientam ir pienākums nekavējoties atmaksāt SEB bankai bez tiesiska pamata saņemto un neatmaksāto naudas summu, un SEB banka ir tiesīga norakstīt nepieciešamo summu no citiem Klienta kontiem bez iepriekšējas saskaņošanas ar Klientu, nepieciešamības gadījumā veicot naudas līdzekļu konvertāciju pēc SEB bankas noteiktā valūtas kursa pārskaitījuma veikšanas dienā.

7.8. Ja SEB banka nepamatoti debetējusi Klienta kontu (tai skaitā neattaisnoti atkāpjoties no Klienta rīkojuma), SEB bankai ir pienākums kreditēt Klienta kontu tādā pašā apjomā, kādā konts tika nepamatoti debetēts.

8. Skaidras naudas un valūtu darījumi

8.1. SEB banka ir tiesīga noteikt ar kādām valūtām, kādos nominālos un kurās SEB bankas filiālēs ir pieejami skaidras naudas pakalpojumi.

8.2. Maksājumiem skaidrā naudā, tai skaitā, maksājumiem, kurus Klients var veikt bez iepriekšējas saskaņošanas ar SEB banku, tā nosaka papildus nosacījumus vai ierobežojumus Cenrādī.

8.3. SEB banka atsaka saņemtā maksājuma naudas līdzekļu izmaksāšanu naudas pārveduma saņēmējam, ja SEB bankai šo naudas līdzekļu izmaksa ir aizliegta saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai citiem SEB bankas darbību regulējošiem noteikumiem.

8.4. Klienta pienākums ir pārbaudīt iemaksājamo naudas līdzekļu summu pirms to iemaksas vai skaidrā naudā saņemto naudas summu nekavējoties pēc tās saņemšanas.

8.5. SEB bankai ir saistoši normatīvie akti un Eiropas Centrālās bankas lēmumi attiecībā uz euro banknošu autentiskuma un derīguma pārbaudi un SEB bankas pienākums, konstatējot, ka tiek veikti vai varētu tikt veikti maksājumi ar euro banknotēm, kuras tiek atpazītas kā nederīgas vai neautentiskas, ir nepieļaut šādu euro banknošu atkārtotu nonākšanu apgrozībā.

8.6. SEB banka veic valūtas maiņas darījumus valūtās, kas noteiktas valūtu sarakstā, pēc SEB bankas noteiktā valūtas kursa, kas norādīts valūtas sarakstā valūtas maiņas darījuma slēgšanas brīdī, ja vien Puses nav vienojušās citādi. Valūtu maiņas kurss tiek noteikts darījumiem ar tās pašas dienas norēķiniem.

9. Atlīdzība par Pakalpojumiem

9.1. Atlīdzība par Pakalpojumiem, kā arī līgumsodu un/vai nokavējuma procentu apmērs par Pakalpojumu līgumu pārkāpumiem tiek noteikts saskaņā ar spēkā esošo Cenrādi, ja vien pašā Pakalpojuma līgumā nav noteikta Pakalpojuma cena, līgumsoda un/vai nokavējumu procentu apmērs un samaksas kārtība.

9.2. Par Pakalpojumiem, kuri nav iekļauti Cenrādī, bet ir bijuši nepieciešami, lai izpildītu Klienta rīkojumu, SEB banka ir tiesīga noteikt atbilstošu un taisnīgu atlīdzību, ja nepastāv citas vienošanās starp Pusēm.

9.3. Fiziskām personām, kuras ir atvērušas norēķinu kontu, vai saņem kādu no SEB bankas Pakalpojumiem kā saimnieciskās darbības veicēji, pašnodarbinātās personas, profesionālās darbības veicēji, vai kā šādu profesionālo darbību veicēju apvienības, tiek piemērotas Cenrāža pozīcijas, kas attiecas uz juridiskām personām.

9.4. Valsts iestāžu un amatpersonu informācijas pieprasījumus par Klientu, Klienta noguldījumiem un Pakalpojumiem, kā arī pieprasījumus par Klienta finanšu līdzekļu piedziņu vai apķīlāšanu un citus normatīvajos aktos noteiktus izpildāmus pieprasījumus SEB banka izpilda uz Klienta rēķina saskaņā ar Cenrādī noteiktu maksu. Šādu maksu Banka ir tiesīga bez iepriekšēja paziņojuma Klientam norakstīt no Klienta kontiem.

9.5. Nodokļi, nodevas vai citi maksājumi, kuri ir jāmaksā Klientam pašam vai kurus SEB bankai ir pienākums ieturēt no Klientam izmaksājamās naudas summas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, nav tiesisks pamats, lai samazinātu Pakalpojuma līgumā vai Cenrādī noteikto SEB bankai maksājamo Pakalpojuma cenu.

10. Ierobežojumi pakalpojumu pieejamībā

10.1. SEB bankai ir tiesības atteikties sniegt Pakalpojumu (tai skaitā atturēties no maksājumu izpildes), noslēgt Pakalpojuma līgumu, dibināt darījuma attiecības ar Klientu vai piemērot ierobežojumus atsevišķu Pakalpojumu izpildei, ja:

10.1.1. Pastāv pamatotas aizdomas, ka Klients, ar to saistīta persona (tai skaitā, tā dalībnieks un patiesais labuma guvējs), Klienta darījumu partneris vai darījuma labuma guvējs (piemēram, faktiskais līdzekļu, preces vai pakalpojuma gala saņēmējs), atbilst vismaz vienam no sekojošiem kritērijiem:

(1) ir persona, pret kuru vērstas Sankcijas;

(2) atrodas vai ir dibināta valstī vai teritorijā, pret kuru vērstas Sankcijas;

(3) ir tieši vai netieši saistīta ar personu (tai skaitā jebkādu iestādi, organizāciju, vai citu juridisku veidojumu), valsti vai teritoriju, pret kuru vērstas Sankcijas.

10.1.2. Pastāv pamatotas aizdomas, ka attiecīgais Pakalpojums vai Klienta iniciētais (tai skaitā Klientam par labu veiktais) darījums ir tieši vai netieši saistīts:

(1) ar personu (tai skaitā jebkādu iestādi, organizāciju, vai jebkuru citu juridisku veidojumu), pret kuru vērstas Sankcijas;

(2) ar precēm vai pakalpojumiem, pret kuriem vērstas Sankcijas;

(3) ar valsti vai teritoriju, pret ko vērstas Sankcijas.

10.1.3. SEB bankai ir ziņas vai pamatotas aizdomas par to, ka Klients vai ar Klientu saistīta persona (tai skaitā, tā patiesais labuma guvējs) ir veikusi vai mēģinājusi veikt darbības, kuras vērstas uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma un proliferācijas finansēšanu;

10.1.4. Klients ir Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekts, kura iekšējās kontroles sistēma neatbilst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām, SEB grupas vai SEB bankas iekšējiem noteikumiem un/vai pieņemtai darījumu praksei;

10.1.5. SEB bankas rīcībā ir nonākusi informācija par Klienta sliktu vai apšaubāmu reputāciju, kas jebkādā tiešā vai netiešā veidā var ietekmēt SEB bankas darbību, reputāciju vai SEB bankas iespējamo sadarbību ar esošajiem vai potenciālajiem Klientiem;

10.1.6. Klients vai ar Klientu saistīta persona ir mēģinājusi veikt vai ir veikusi krāpnieciskas darbības pret SEB banku vai kādu tās Klientu, trešo personu, vai SEB grupai piederošu juridisku personu;

10.1.7. Klients (juridiska persona) vai kāda ar to saistīta persona nepilda vai nepienācīgi pilda ar SEB banku vai SEB grupā ietilpstošu personu noslēgtos Pakalpojuma līgumus (piemēram, kavē Pakalpojuma līgumā noteiktos maksājumu termiņus);

10.1.8. Klients ar savu darbību vai bezdarbību nodarījis vai varēja nodarīt zaudējumus SEB bankai vai SEB grupā ietilpstošai personai;

10.1.9. Klients nesniedz SEB bankai pieprasītos dokumentus vai informāciju apjomā, kas ļautu veikt SEB bankas rīcībā esošu ziņu vai informācijas pārbaudi pēc būtības;

10.1.10. Klients atsakās sniegt Pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamu informāciju vai pieprasa SEB bankas rīcībā jau esošas informācijas dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu, vai pieprasa to nenodot kādai vai visām no Vispārējos noteikumos noteiktajām trešajām personām;

10.1.11. Klients nav iesniedzis SEB bankas pieprasītos dokumentus, lai SEB banka pārliecinātos par Klienta pārstāvības tiesībām vai lai pārbaudītu datus, kas kalpo par pamatu Klienta identifikācijai;

10.1.12. SEB bankai ir iesniegti pretrunīgi dokumenti attiecībā uz personām, kuras ir tiesīgas pārstāvēt Klientu kā juridisku personu;

10.1.13. SEB banka ir saņēmusi ar dokumentiem apstiprinātu informāciju par Klienta – fiziskas personas nāvi, vai juridiskas personas – likvidāciju;

10.1.14. ierobežojums nepieciešams SEB grupas, korespondentbanku, valsts institūciju vai citu SEB bankas noteikto prasību vai ierobežojumu izpildes nodrošināšanai;

10.1.15. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņemts valsts institūcijas vai amatpersonas nolēmums vai rīkojums;

10.1.16. pastāv aizdomas, ka Klients ir alkohola reibumā, narkotisko vai toksisko vielu iedarbības stāvoklī, kā arī gadījumos, kad Klienta darbība/ bezdarbība rada šaubas par spēju pārstāvēt sevi un rīkoties ar savu mantu, kā arī, ja Klienta uzvedība ir nepiedienīga, traucē SEB bankas darbu, un/vai apdraud apkārtējo drošību;

10.1.17. citos gadījumos, kad normatīvie akti paredz SEB bankas tiesības piemērot šādus ierobežojumus vai pastāv cits, pēc SEB bankas ieskatiem svarīgs iemesls.

10.2. Vispārējo noteikumu

10.1. punktā minētajos gadījumos SEB bankai:

10.2.1. nav pienākuma paziņot Klientam par atturēšanās sniegt Pakalpojumu iemesliem vai Pakalpojuma līguma noslēgšanas atteikuma iemesliem, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus;

10.2.2. ir tiesības apturēt Klienta rīkojumu vai Pakalpojumu izpildi uz laiku, kāds ir nepieciešams informācijas un dokumentu iegūšanai un izvērtēšanai, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomu regulējošo vai citu normatīvo aktu, kā arī korespondentbanku noteikto prasību vai ierobežojumu izpildei.

10.3. Kontu, kas bloķēts saskaņā ar Vispārējo noteikumu 10.1. punkta noteikumiem, SEB banka atbrīvo pēc tam, kad vairs nepastāv apstākļi, kas bijuši par pamatu bloķēšanai. Ja bloķēšanas notikusi sakarā ar Klienta nāvi – konta bloķējums tiek noņemts pēc mantinieku pieprasījuma, pamatojoties uz dokumentiem, kas apliecina mantošanas tiesības.

10.4. Pakalpojumu pieejamība var būt ierobežota sakarā ar ārkārtējiem tirgus apstākļiem, valsts iestāžu prasībām, mainītiem juridiskajiem apstākļiem, ārējo piegādātāju/pakalpojumu sniedzēju saistību neizpildi, nepienācīgu izpildi vai uzliktiem ierobežojumiem, tehnoloģisko sistēmu kļūdainas vai ierobežotas darbības vai citu iemeslu dēļ, kuru iestāšanos SEB banka, ievērojot visu rūpību, nevar paredzēt.

10.5. Ja SEB banka ir apturējusi norēķinus no Klienta kontiem, pamatojoties uz normatīvajos aktos paredzēto valsts iestāžu un/ vai amatpersonu nolēmumu un/vai rīkojumu pamata, SEB banka atceļ norēķinu ierobežojumus Klienta kontiem uz tās valsts iestādes vai amatpersonas nolēmuma vai rīkojuma pamata, kura ir pieņēmusi nolēmumu vai rīkojumu par apķīlāšanu vai arestu, vai arī, pamatojoties uz tiesas spriedumu, kas stājies spēkā, vai arī citos normatīvos aktos noteiktos gadījumos.

10.6. SEB banka neatbild par zaudējumiem, kas radušies saistībā ar šajā Vispārējo noteikumu punktā minētajiem un piemērotajiem ierobežojumiem Pakalpojumu sniegšanā, tai skaitā, kas radušies saistībā ar Klienta konta bloķēšanu, apķīlāšanu vai arestu.

10.7. SEB bankai ir tiesības veikt plānotus informācijas sistēmas apkalpes un pilnveidošanas darbus. SEB banka šādus darbus pēc iespējas veic nakts laikā. 10.8. Iestājoties ārkārtas apstākļiem, SEB bankai ir tiesības veikt ārpuskārtas apkalpes un pilnveidošanas darbus, lai novērstu draudus sistēmas drošībai vai lielākus zaudējumus.

10.9. Apkalpes un pilnveidošanas darbu laikā no Vispārējiem noteikumiem, Pakalpojuma līguma, Pakalpojuma noteikumiem un/ vai Kredītpārvedumu noteikumiem izrietošās SEB bankas saistību izpilde pret Klientu tiek atlikta.

11. Saistību izpilde

11.1. Ja saskaņā ar noslēgtajiem Pakalpojumu līgumiem un normatīvajiem aktiem SEB banka ir tiesīga piemērot līgumsodu, nokavējuma procentus un/vai lietošanas procentus, tad šādi maksājumi tiek ieskaitīti saistību izpildei secībā, kādu paredz attiecīgajiem Pakalpojuma līgumiem piemērojamie normatīvie akti un/vai noslēgtie Pakalpojumu līgumi vai Pakalpojumu noteikumi.

11.2. Ja vien attiecīgajā Pakalpojuma līgumā vai Pakalpojuma noteikumos nav noteikts citādi, visi maksājumi Pakalpojuma līgumā paredzēto saistību izpildei tiek ieskaitīti šādā secībā:

11.2.1. SEB bankas izdevumu segšanai, ja tā segusi kādus maksājumus, kas būtu jāsedz Klientam,

11.2.2. Komisijas maksu samaksa,

11.2.3. Parāda/aizdevuma procentu samaksa,

11.2.4. Parāda/aizdevuma atmaksāšana.

11.3. SEB banka ir tiesīga vienpusēji noteikt izpildes secību Klienta parādiem, kas radušies no vairākiem Pakalpojuma līgumiem.

11.4. SEB banka ir tiesīga bez jebkāda cita pilnvarojuma SEB bankas komisijas maksu un citu maksājumu iekasēšanai un/vai Klienta konta negatīva atlikuma un/vai komisijas maksas parāda dzēšanai, un/vai jebkādu citu naudas parādu pret SEB banku dzēšanai pārskaitīt no jebkuriem Klienta kontiem tajos esošos un turpmāk ienākošos naudas līdzekļus, tai skaitā, noguldījuma pamatsummu un noguldījuma procentus, nesamaksāto maksājumu pilnīgai atmaksai, valūtas konvertāciju veicot pēc SEB bankas noteiktā valūtas maiņas kursa pārskaitījuma veikšanas dienā. Šāds uzdevums uzskatāms par Klienta saistību un tādēļ nav atsaucams.

TIESISKO ATTIECĪBU GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

12. Vispārējo noteikumu, Pakalpojuma noteikumu, Kredītpārvedumu noteikumu, Cenrāža noteikumu grozīšana

12.1. SEB banka ir tiesīga vienpusēji grozīt Vispārējos noteikumus, Pakalpojuma noteikumus, Kredītpārvedumu noteikumus un Cenrādi, pirms attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās par to paziņojot Klientam Internetbankā, Klientu apkalpošanas vietās un SEB bankas tīmekļa vietnē www.seb.lv, 12.1.1. vismaz divus mēnešus iepriekš, ja klients saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir uzskatāms par patērētāju;

12.1.2. vismaz 30 dienas iepriekš vai atbilstoši termiņam, kas noteikts Pakalpojumu līgumā, ja klients saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav uzskatāms par patērētāju.

12.2. SEB banka ir tiesīga noteikt grozījumiem citu spēkā stāšanās termiņu, ja kāds no Vispārējo noteikumu 12.1. punktā norādītajiem dokumentiem tiek grozīts par labu Klientam, ieviests jauns Pakalpojums vai tiek labotas tehniskas kļūdas, kā arī, ja tiek noteikta maksa jauniem Pakalpojumiem vai tiek precizētas Cenrāža pozīcijas, nemainot attiecīgā Pakalpojuma cenu.

12.3. SEB bankai ir tiesības grozīt Privātuma politiku atbilstoši tajā noteiktajiem termiņiem.

12.4. Ja Klients, kurš saskaņā ar normatīvajiem aktiem uzskatāms par patērētāju, nepiekrīt Kredītpārvedumu noteikumu, Vispārējo noteikumu, Privātuma politikas, Pakalpojuma noteikumu vai Cenrāža grozījumiem, Klientam ir tiesības līdz attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās dienai iesniegt SEB bankai rakstisku paziņojumu par vienpusēju atkāpšanos no attiecīgā Pakalpojuma līguma (gadījumā, ja tiek grozīts Cenrādis vai Pakalpojuma noteikumi) vai tiesisko attiecību ar SEB banku izbeigšanu (gadījumā, ja tiek grozīti Kredītpārvedumu noteikumi, Vispārējie noteikumi vai Privātuma politika), izpildot no attiecīgajiem Pakalpojuma līgumiem izrietošās saistības atbilstoši Pakalpojuma līgumos un Pakalpojuma noteikumos noteiktajai kārtībai.

12.5. Ja līdz attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās dienai SEB banka nav saņēmusi no Klienta rakstisku paziņojumu par vienpusēju atteikšanos no Pakalpojuma līguma vai tiesisko attiecību izbeigšanu, uzskatāms, ka Klients ir piekritis attiecīgajiem grozījumiem, apņemas tos ievērot un pildīt. 12.6. Gadījumā, ja normatīvajos aktos nav noteikts, ar kādu naudas indeksu ir aizstājams attiecīgais Klienta Pakalpojuma līgumā noteiktais latu naudas tirgus indekss, tad Puses vienojas par atbilstošiem Pakalpojuma līguma grozījumiem. Gadījumā, ja līdz nākamajam plānotajam mainīgās procentu likmes pārskatīšanas datumam, sākot ar euro ieviešanas dienu, Puses nebūs parakstījušas attiecīgos līguma grozījumus par latu naudas tirgus indeksu, tad dienā, kad nākamo reizi pēc 2014. gada 1. janvāra tiks pārskatīta mainīgā procentu likme saskaņā ar Klienta un SEB bankas noslēgto Pakalpojuma līgumu, latu naudas tirgus indekss tiks aizstāts ar atbilstošu euro naudas tirgus indeksu vai euro naudas tirgus indeksu, kas vistuvāk atbilst Klienta līgumā noteiktajam latu naudas tirgus indeksam.

12.7. Ja Klientam kādam no Pakalpojumiem tiek piemērota procentu likme, kuras daļa ir periodiski mainīga (etalons1) un parasti tiek saukta par bāzes likmi (piemēram – EURIBOR), un Pakalpojuma līgumā vai Pakalpojuma noteikumos nav noteikts citādi, tad:

12.7.1. gadījumā, ja kāda procentu likmes maiņas perioda pirmajā dienā nav iespējams piemērot procentu likmes periodiski mainīgo daļu Pakalpojuma līgumā noteiktajā kārtībā, jo tā tehnisku iemeslu dēļ nav publicēta vai pieejama, SEB banka, nosakot piemērojamo procentu likmi, procentu likmes maiņas perioda pirmajā dienā kā procentu likmes periodiski mainīgo daļu piemēro pēdējo publicēto Pakalpojumu līgumā norādītā termiņa un valūtas procentu likmes periodiski mainīgo daļu, kas ir spēkā līdz nākamā procentu likmes maiņas perioda pirmajai dienai (neieskaitot);

12.7.2. ja procentu likmes periodiski mainīgā daļa nav publicēta vai pieejama, netiek vai netiks izstrādāta, nevar tikt izmantota, tās noteikšanas metodoloģija ir būtiski mainījusies, vai to nevar piemērot jebkāda cita no SEB bankas neatkarīga notikuma dēļ, SEB banka aizstāj procentu likmes periodiski mainīgo daļu ar citu SEB bankas pienācīgi izvēlētu bāzes likmi (jaunā bāzes likme):

(1) pieejama, netiek vai netiks izstrādāta, nevar tikt izmantota, tās noteikšanas metodoloģija ir būtiski mainījusies, vai to nevar piemērot jebkāda cita no SEB bankas neatkarīga notikuma dēļ, SEB banka aizstāj procentu likmes periodiski mainīgo daļu ar citu SEB bankas pienācīgi izvēlētu bāzes likmi (jaunā bāzes likme);

(2) tikai attiecībā uz kreditēšanas Pakalpojumiem – ja Klients nepiekrīt jaunajai bāzes likmei, Klientam ir tiesības 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no SEB bankas paziņojuma nosūtīšanas dienas vienpusēji atkāpties no attiecīgā Pakalpojuma saskaņā ar Pakalpojuma līguma noteikumiem, nokārtojot visas no Pakalpojuma līguma izrietošās saistības. Ja Klients minēto 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā nav nokārtojis visas no Pakalpojuma līguma izrietošās saistības, jaunā bāzes likme tiek piemērota, sākot ar nākamā procentu likmes maiņas perioda pirmo dienu;

(3) tikai attiecībā uz kreditēšanas Pakalpojumiem – ja Klients nepiekrīt jaunajai bāzes likmei, Klientam ir tiesības 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no SEB bankas paziņojuma nosūtīšanas dienas vienpusēji atkāpties no attiecīgā Pakalpojuma saskaņā ar Pakalpojuma līguma noteikumiem, nokārtojot visas no Pakalpojuma līguma izrietošās saistības. Ja Klients minēto 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā nav nokārtojis visas no Pakalpojuma līguma izrietošās saistības, jaunā bāzes likme tiek piemērota, sākot ar nākamā procentu likmes maiņas perioda pirmo dienu.

12.7.3. gadījumā, ja Pakalpojumu līgumā Puses ir vienojušās, ka procentu likmes mainīgās daļas negatīvas vērtības gadījumā, mainīgās procentu likmes apmērs katram attiecīgajam procentu likmes maiņas periodam ir vienāds ar Pušu nolīgto mainīgās procentu likmes nemainīgo daļu, tad šādi noteikumi attiecas arī uz gadījumiem, ja jaunā bāzes likme ir ar negatīvu vērtību.

13. Pakalpojuma līguma izbeigšana

13.1. Klientam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Pakalpojumu līguma, rakstiski paziņojot par to SEB bankai un izpildot visas no attiecīgā Pakalpojuma līguma izrietošās saistības.

13.2. Klients, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir patērētājs, ir tiesīgs atteikties no Pakalpojuma līguma, iesniedzot SEB bankai iesniegumu 14 dienu laikā no tā noslēgšanas dienas, ja Pakalpojuma līgums ir noslēgts ārpus SEB bankas pastāvīgās pakalpojumu sniegšanas vietas.

13.3. Ja Klienta, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir patērētājs, noslēgtais Pakalpojuma līgums ir noslēgts attālināti un uzskatāms par distances līgumu par finanšu pakalpojumu sniegšanu, tad šāds Klients ir tiesīgs 14 dienu laikā izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no Pakalpojuma līguma, paziņojot par to SEB bankai rakstiski. Pakalpojuma līgumā, attiecībā uz kuru tiek izmantotas atteikuma tiesības, var būt noteikti papildu noteikumi par atteikuma tiesību izmantošanas kārtību, kas ir Klientam saistoši. Ja šādi papildu noteikumi Pakalpojuma līgumā ir un nonāk pretrunā ar šo Vispārējo noteikumu punktu, tad priekšroka dodama Pakalpojuma līguma noteikumiem. Šajā punktā noteiktais Klienta atteikuma tiesību regulējums nav piemērojams tādiem finanšu pakalpojumu līgumiem, attiecībā uz kuriem normatīvajos aktos ir noteikts atteikuma tiesību piemērošanas izņēmums, ja vien Puses rakstiski nav vienojušās citādi.

13.4. SEB banka ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Pakalpojuma līguma, neatlīdzinot Klientam zaudējumus; šādā gadījumā Pakalpojuma līgums tiek izbeigts SEB bankai paziņojot par to Klientam 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, bet Klientam, kurš saskaņā ar normatīvajiem aktiem uzskatāms par patērētāju – paziņojot par to 2 (divus) mēnešus iepriekš.

13.5. SEB bankai ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no Pakalpojuma līguma, neatlīdzinot Klientam zaudējumus, jebkurā no tālāk norādītajiem gadījumiem:

13.5.1. Klients vai ar to saistīta persona pēc SEB bankas pieprasījuma nav sniegusi pietiekamu informāciju vai dokumentus, lai pierādītu naudas līdzekļu izcelsmi un/vai izpildītu citas normatīvajos aktos noteiktās prasības kontekstā ar SEB bankas tiesībām un pienākumu veikt savu klientu izpēti;

13.5.2. Klients atsakās sniegt Pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamu informāciju vai pieprasa SEB bankas rīcībā jau esošas informācijas dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu, vai pieprasa to nenodot kādai vai visām no Vispārējos noteikumos noteiktajām trešajām personām;

13.5.3. Pastāv pamatotas aizdomas, ka Klients, ar to saistīta persona (tai skaitā, tā dalībnieks un patiesais labuma guvējs), Klienta darījumu partneris vai darījuma labuma guvējs (piemēram, faktiskais līdzekļu, preces vai pakalpojuma gala saņēmējs), atbilst vismaz vienam no sekojošiem kritērijiem:

(1) ir persona, pret kuru vērstas Sankcijas;

(2) atrodas vai ir dibināta valstī vai teritorijā, pret kuru vērstas Sankcijas;

(3) ir tieši vai netieši saistīta ar personu (tai skaitā jebkādu iestādi, organizāciju, vai citu juridisku veidojumu), valsti vai teritoriju, pret kuru vērstas Sankcijas;

13.5.4. Pastāv pamatotas aizdomas, ka attiecīgais Pakalpojums vai Klienta iniciētais (tai skaitā Klientam par labu veiktais) darījums ir tieši vai netieši saistīts:

(1) ar personu (tai skaitā jebkādu iestādi, organizāciju, vai jebkuru citu juridisku veidojumu), pret kuru vērstas Sankcijas;

(2) ar precēm vai pakalpojumiem, pret kuriem vērstas Sankcijas;

(3) ar valsti vai teritoriju, pret ko vērstas Sankcijas.

13.5.5. Pastāv pamatotas aizdomas par Klienta veikto maksājumu vai darījumu saistību ar nelikumīgām darbībām un/vai SEB bankai ir ziņas vai pamatotas aizdomas par to, ka Klients vai ar to saistīta persona (tai skaitā, tā patiesais labuma guvējs) ir veicis vai mēģinājis veikt darbības, kuras vērstas uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma un proliferācijas finansēšanu;

13.5.6. Klients vai ar to saistīta persona ir nodarījusi SEB bankai vai SEB grupai piederošai personai būtiskus zaudējumus;

13.5.7. Klienta vai ar to saistītas personas (tai skaitā, tā patiesais labuma guvēja) darījumi, reputācija, saimnieciskā darbība, personiskā darbība, vai jebkāda cita darbība vai bezdarbība var radīt SEB bankai nelabvēlīgas sekas;

13.5.8. ir pasludināts Klienta maksātnespējas process;

13.5.9. Pakalpojumu sniegšanas izbeigšanu pieprasa Latvijas Republikas vai ārvalstu uzraudzības iestāde vai cita iestāde, vai organizācija, kuras rīkojumi SEB bankai ir obligāti pamatojoties uz normatīvajiem aktiem vai SEB bankas noslēgtajiem sadarbības vai pakalpojumu, vai citiem līgumiem;

13.5.10. Pakalpojuma sniegšana pilnībā vai daļēji kļūst pretlikumīga vai savādāk SEB bankai neiespējama normatīvo aktu vai publisku iestāžu norādījumu dēļ, vai nav iespējama notikumu ārvalsts valūtas tirgos vai kapitāla tirgos dēļ vai kādu citu iemeslu dēļ;

13.5.11. Klients (fiziska persona) ir miris, vai Klients (juridiska persona) ir likvidēts 

13.6. SEB banka patur tiesības atteikt vai izbeigt sadarbību arī citos Noteikumu 13.5. punkta apakšpunktos neminētajos gadījumos, ja pastāv cits, pēc SEB bankas ieskata, svarīgs iemesls.

13.7. Ja SEB banka saskaņā ar Vispārējiem noteikumiem atkāpjas no Pakalpojuma līguma, SEB banka sūta Klientam paziņojumu, tajā norādot arī datumu no Pakalpojuma līguma izrietošo saistību pirmstermiņa izpildei (ja saistības nav izpildītas).

PUŠU KOMUNIKĀCIJA

14. Informācijas apmaiņa

14.1. Puses ir tiesīgas apmainīties ar informāciju gan mutiski, gan rakstiski, iesniedzot otrai Pusei informāciju (piemēram, paziņojumus saistībā ar Pušu sadarbību vai Pakalpojumu līgumiem) personīgi vai izmantojot sakaru līdzekļus (piemēram, pastu, tālruni, e-pastu), ievērojot Pakalpojumu līgumos un/vai Datu anketā norādīto kontaktinformāciju.

14.2. SEB banka informācijas pieejamību Klientiem nodrošina Internetbankā, Klientu apkalpošanas vietās, tīmekļa vietnē www. seb.lv un/vai plašsaziņas līdzekļos.

14.3. Pušu saziņa notiek latviešu valodā, ja vien Puses nav vienojušās citādi.

14.4. Paziņojumi, dokumenti vai citi informācijas sūtījumi (piemēram, vēstules, iesniegumi), ja tā nodošanai Pakalpojumu līgumā nav paredzēti citi noteikumi, uzskatāms par nodotu otrai Pusei:

14.4.1. (septītajā) dienā no tā izsūtīšanas dienas, ja informācija ir nosūtīta uz Datu anketā norādīto kontaktadresi ar oficiālu piegādes servisu vai pastu;

14.4.2. brīdī, kad otra Puse ir parakstījusies par informācijas sūtījuma saņemšanu, ja tas nogādāts personīgi pret parakstu;

14.4.3. ja informācijas sūtījums tiek nosūtīts izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus (e-pasts, Internetbanka, fakss un citi), tas ir uzskatāms par saņemtu nosūtīšanas brīdī, izņemot gadījumus, ja tiek saņemts sistēmas paziņojums, ka sūtījums vai saziņa nav veikta.

14.5. Klienta pienākums ir nekavējoties informēt SEB banku:

14.5.1. par jebkādām izmaiņām informācijā par Klientu, kas norādīta Datu anketā, Pakalpojumu līgumos vai citos SEB bankai iesniegtos dokumentos, tajā skaitā:

(1) fiziskām personām – par vārda, uzvārda, personas koda, kontaktinformācijas vai deklarētās dzīvesvietas adreses izmaiņām, kā arī par izdoto pilnvaru atsaukumiem un grozījumiem;

(2) juridiskām personām – par nosaukuma, juridiskās personas veida, juridiskās vai kontaktadreses, zīmoga nospieduma, reģistrācijas numura izmaiņām, kā arī personu, kuras ir tiesīgas pārstāvēt Klientu, vai viņu parakstu izmaiņām, juridiskai personai ir pienākums informēt SEB banku arī par juridiskās personas izdoto pilnvaru atsaukumiem un grozījumiem, reorganizāciju, tiesiskās aizsardzības procesiem, maksātnespējas procesiem, darbības izbeigšanu, izslēgšanu no komercreģistra un citām būtiskām izmaiņām, kas skar Klientu vai tā darbību/darbības nozari.

14.5.2. par Klienta personu apliecinošu dokumentu nozaudēšanu vai zādzību, vai citādu to nonākšanu trešo personu rīcībā;

14.5.3. par SEB bankas izsniegtas attālinātās autentifikācijas līdzekļa/autorizācijas līdzekļa nozaudēšanu, zādzību vai citādu to iespējamu nonākšanu trešo personu rīcībā;

14.5.4. par jebkuriem apstākļiem, kas var ietekmēt no Pakalpojuma līguma izrietošo Klienta saistību izpildi.

14.6. Klientam ir pienākums sniegt SEB bankai informāciju arī tad, ja izmaiņas attiecīgajā informācijā vai apstākļi ir publiski izziņoti ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību vai reģistrēti publiskā reģistrā.

14.7. Ja Klients nav paziņojis SEB bankai par izmaiņām Klienta kontaktinformācijā, SEB banka uzskata, ka Klienta iesniegtā kontaktinformācija ir pilnīga un patiesa.

14.8. SEB banka pēc Klienta atsevišķa pieprasījuma sniedz informāciju par Vispārējiem noteikumiem, Pakalpojuma noteikumiem, Kredītpārvedumu noteikumiem un Privātuma politiku, kā arī citu normatīvajos aktos noteikto informāciju arī papīra formā, elektroniski vai citādā veidā, par ko Puses vienojušās.

15. Sūdzību un strīdu izskatīšanas kārtība

15.1. SEB bankas klientu centrs pa tālruni +371 26668777 (maksa par zvanu saskaņā ar operatora noteiktajiem tarifiem) pieņem Klientu mutiskos jautājumus, iebildumus, ierosinājumus un sūdzības, kā arī sniedz Klientiem informāciju par Pakalpojumiem, Cenrādi un valūtas maiņas kursiem. 15.2. SEB banka par rakstiski saņemtajiem jautājumiem, iebildumiem, ierosinājumiem vai sūdzībām un to atbilžu sagatavošanas termiņiem, izņemot par SEB bankas sniegtajiem maksājumu pakalpojumiem, informē Klientu 3 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, ja izskatīšanas termiņš nav noteikts Pakalpojuma, par ko saņemts Klienta iesniegums, noteikumos vai attiecīgā Pakalpojuma regulējošos normatīvajos aktos.

15.3. Uz sūdzībām, kas saņemtas par SEB bankas sniegtajiem maksājumu pakalpojumiem, SEB banka atbild 15 darba dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas, bet, ja atbildi uz saņemto sūdzību nav iespējams sniegt, no SEB bankas neatkarīgu apstākļu dēļ norādītajā termiņā, sūdzības izskatīšanas kopējais termiņš var sasniegt 35 darba dienas kopš sūdzības saņemšanas SEB bankā brīža.

15.4. Klienta pretenzijas par skaidras naudas izmaksu, tai skaitā par izsniegtās naudas summas apmēru, naudaszīmju īstumu, kvalitāti un tml., tiek izskatītas tikai tādā gadījumā, ja pretenzijas tiek izteiktas darījuma veikšanas laikā un SEB bankas darbinieka klātbūtnē. Iebildumu necelšana noteiktajā kārtībā tiek uzskatīta par klusējot izteiktu piekrišanu darījuma nosacījumiem.

15.5. Klientam ir tiesības iesniegt rakstisku pretenziju Latvijas Finanšu nozares asociācijas ombudam, saskaņā ar ombuda reglamentu un noteikumiem. Latvijas Finanšu nozares asociācijas ombuds atrodas Doma laukumā 8A - 6, Rīga, LV-1050, tā interneta tīmekļa vietne ir https://www.lka.org.lv/ombuds/.

15.6. Klientam ir tiesības iesniegt sūdzību SEB bankas darbību uzraugošajai iestādei. Uzraudzību pār SEB bankas darbību veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija un informācija par SEB banku pieejama Licencēto maksājuma iestāžu reģistrā. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas adrese ir Kungu iela 1, Rīga, LV-1050, tās tīmekļa vietne ir www.fktk.lv.

15.7. Klients, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir uzskatāms par patērētāju, ir tiesīgs iesniegt sūdzību Patērētāju tiesību aizsardzības centram, kas atrodas Brīvības ielā 55, Rīgā, LV – 1010, tā tīmekļa vietne ir www.ptac.gov.lv. Sūdzību pieņemšanas un lēmumu pārsūdzēšanas kārtību nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums un Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums.

15.8. Strīdi starp SEB banku un fiziskām personām, kas ir patērētāji, tiek izskatīti Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā, ja vien attiecīgajā Pakalpojuma līgumā, par ko ir strīds, puses nav vienojošās par citu strīdu izskatīšanas kārtību. Strīdi starp SEB banku un juridiskām personām vai fiziskām personām, kas nav patērētāji, tiek izskatīti Rīgas Starptautiskajā šķīrējtiesā saskaņā ar tās reglamentu, ja vien puses attiecīgajā Pakalpojuma līgumā nav vienojušas par citu strīdu izskatīšanas kārtību. 15.9. Pušu tiesiskajām attiecībām tiek piemēroti Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, ja vien normatīvie akti, starptautiskie līgumi vai Pušu starpā noslēgtie līgumi nenosaka citādi.