1. DEFINĪCIJAS

Aizdevuma atmaksas – atlikšanas periods laika periods, kurā Aizņēmējam nav jāveic Aizdevuma atmaksa

Aizdevuma summa – naudas līdzekļi, ko Aizdevējs saskaņā ar Līgumu izsniedz Aizņēmējam

Aizdevuma summas atmaksas pēdējais datums – diena, kad Aizņēmējam saskaņā ar Grafiku jāveic pēdējais Aizdevuma atmaksas maksājums

Aizdevums – Aizņēmējam izsniegtā un Aizdevējam neatmaksātā Aizdevuma summa

Atteikuma tiesības – Aizņēmēja tiesības atkāpties no Līguma saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu

Cenrādis – pakalpojuma saņemšanas brīdi spēkā esošais Bankas vienotais pakalpojumu cenrādis, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa

Gada procentu likme – saskaņā ar MK Noteikumiem uz Līguma noslēgšanas brīdi aprēķinātās kopējās izmaksas, kas izteiktas procentos no Aizdevuma summas. Gada procentu likme Aizdevuma summai tiek norādīta Līgumā, un tās aprēķinu veic, pieņemot, ka Līgums ir spēkā visu Līguma I daļā norādīto Aizdevuma termiņu un ka Aizdevējs un Aizņēmējs pildīs savas saistības saskaņā ar Līguma noteikumiem

Grafiks – Aizdevuma atmaksas un Procentu maksājumu grafiks

Īstermiņa kredītsaistības – visas Aizņēmēja saistības, kas izriet no starp Aizdevēju un Aizņēmēju noslēgta/iem kredīta līguma/iem (t.sk. Patēriņa kredīta līguma, Kredītlīnijas līguma, Fiksētās/Brīvās/Atliktās maksājumu kartes), izņemot tādiem, kas nodrošināti ar nekustamā īpašuma ķīlu, finanšu ķīlu un/vai komercķīlu

Kopējā summa, kas jāmaksā Aizņēmējam – saskaņā ar MK Noteikumiem uz Līguma noslēgšanas brīdi aprēķinātā summa, ko veido Aizdevuma summa un visas izmaksas, tajā skaitā Procentu maksājumi, Komisija, konta atvēršanas (ja nepieciešams) un uzturēšanas maksa, kas Aizņēmējam jāmaksā saistībā ar Līgumu

Līgums – šis Patēriņa kredīta līgums, kas noslēgts starp Aizņēmēju un Aizdevēju

MK Noteikumi – spēkā esošie LR Ministru Kabineta noteikumi „Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”

Nokavējuma līgumsods – līgumsods par Procentu samaksas nokavējumu

Nokavējuma procenti – atlīdzība par Aizdevuma lietošanu pēc Līgumā un Grafikā paredzētā Aizdevuma atmaksas termiņa

Procenti – atlīdzība par Aizdevuma lietošanu

Procentu likme – procentu likme, kas noteikta Līgumā un ir izteikta gada procentos

Puse/s – Aizņēmējs vai/un Aizdevējs

2. AIZDEVUMA SUMMAS IZSNIEGŠANA

2.1. Aizdevējs izsniedz Aizņēmējam Aizdevuma summu, ieskaitot to Aizņēmēja kontā. Ar minētā pārskaitījuma veikšanas brīdi uzskatāms, ka Aizņēmējs Aizdevumu ir saņēmis.

2.2. Aizņēmējs maksā Aizdevējam komisiju saskaņā ar Cenrādi par Aizdevuma summas izsniegšanu Aizdevuma summas saņemšanas dienā un par Aizdevuma līguma grozījumu veikšanu Aizdevuma līguma grozījumu spēkā stāšanās dienā.

2.3. Ja Aizdevuma summas vai tās daļas izsniegšanas mērķis ir Īstermiņa kredītsaistību dzēšana, Aizņēmējs pilnvaro Aizdevēju Aizdevuma summu vai tās daļu nepieciešamā apmērā novirzīt Īstermiņa kredītsaistību dzēšanai, nepieciešamības gadījumā veicot valūtas konvertāciju pēc Aizdevēja noteikta valūtas maiņas kursa konvertēšanas brīdī.

3. AIZDEVUMA ATMAKSA

3.1. Aizņēmējs atmaksā Aizdevējam Aizdevumu saskaņā ar Līguma noteikumiem un Grafiku.

3.2. Aizņēmējs ir tiesīgs pilnīgi vai daļēji izpildīt Līgumā noteiktās saistības pirms termiņa, par to rakstveidā paziņojot Aizdevējam 2 (divas) darba dienas iepriekš. Gan pilnīgas, gan daļējas Aizdevuma atmaksas pirms termiņa gadījumā, Aizņēmējs maksā Aizdevējam Procentus no Aizdevuma (Aizņēmējam izsniegtā un Aizdevējam neatmaksātā Aizdevuma summa) par visu faktisko Aizdevuma izmantošanas laiku atbilstoši Līguma II daļas 4.1.punktam.

3.3. Aizdevējam ir tiesības Līguma II daļas 7.4.1. un 7.4.2. punktos noteiktos gadījumos vienpusēji grozīt Aizdevuma termiņu, veicot attiecīgas izmaiņas Grafikā, 60 (sešdesmit) dienas iepriekš par to informējot Aizņēmēju, ievietojot paziņojumu Aizdevēja internetbankā (saskaņā ar Attālināto bankas pakalpojumu līgumu), Ja Aizņēmējs nav noslēdzis Attālināto bankas pakalpojumu līgumu, šajā punktā minētā informācija tiek nosūtīta Aizņēmējam uz Aizņēmēja norādīto pasta adresi. Ja 60 (sešdesmit) dienas pēc paziņojuma par veiktajām izmaiņām Grafikā ievietošanas Aizdevēja internetbankā Aizņēmējs nav rakstiski pieprasījis Līguma izbeigšanu, uzskatāms, ka Aizņēmējs izmaiņas ir pieņēmis un atzīst tās sev par saistošām.

4. PROCENTI

4.1. Aizņēmējs maksā Aizdevējam Procentus no Aizdevuma par visu faktisko Aizdevuma izmantošanas laiku.

4.2. Aizdevējs ir tiesīgs vienpusēji mainīt Procentu likmi:

4.2.1. divpadsmit mēnešus pēc Līguma noslēgšanas un turpmāk - katru gadu vienu reizi, kamēr vien Līgums ir spēkā, pamatojoties uz vispārējām tendencēm Latvijas komercbanku kredītresursu tirgū, kā arī pēc Aizņēmēja maksātspējas izvērtēšanas (t.sk. ņemot vērā Aizņēmēja ienākumus, kopējo Aizņēmēja kredītsaistību apmēru, maksājumu disciplīnu);

4.2.2. Līguma II daļas 7.5.punktā noteiktos gadījumos.

4.3. Aizdevējs 4.2.1. punktā noteiktās tiesības var izlietot 60 (sešdesmit) dienas iepriekš par to informējot Aizņēmēju, ievietojot paziņojumu Aizdevēja internetbankā (saskaņā ar Attālināto bankas pakalpojumu līgumu). Ja Aizņēmējs nav noslēdzis Attālināto bankas pakalpojumu līgumu, šajā punktā minētā informācija tiek nosūtīta Aizņēmējam uz Aizņēmēja norādīto pasta adresi. Ja 60 (sešdesmit) dienas pēc paziņojuma par Procentu likmes izmaiņām ievietošanas Aizdevēja internetbankā Aizņēmējs nav rakstiski pieprasījis Līguma izbeigšanu, uzskatāms, ka Aizņēmējs izmaiņas ir pieņēmis un atzīst tās sev par saistošām.

4.4. Saskaņā ar Līguma II daļas 4.2.1.punktu grozītā Procentu likme stājas spēkā 61.(sešdesmit pirmajā) dienā pēc paziņojuma par Procentu likmes maiņu ievietošanas Aizdevēja internetbankā.

4.5. Procenti tiek aprēķināti, pamatojoties uz Procentu likmi un pieņemot, ka gadā ir 360 dienas.

4.6. Aizņēmējs maksā Aizdevējam Nokavējuma procentus Līguma I daļā noteiktā apmērā no savlaicīgi neatmaksātā Aizdevuma par nokavējuma laiku.

5. GRAFIKS

5.1. Grafiks ir uzskatāms par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

5.2. Ja Aizņēmējam nav pieslēgta Aizdevēja internetbanka, tad Grafiks tiek izsniegts Aizņēmējam Līguma parakstīšanas brīdī.

5.3. Ja Aizņēmējam ir pieslēgta Aizdevēja internetbanka, tad Grafiks tiek paziņots Aizņēmējam Aizdevēja internetbankā (saskaņā ar Attālināto bankas pakalpojumu līgumu) divu dienu laikā pēc Aizdevuma summas izsniegšanas datuma, kā arī divu darba dienu laikā no grozītās Procentu likmes spēkā stāšanās datuma. Uzskatāms, ka Aizņēmējs Grafiku ir saņēmis trešajā dienā pēc iepriekš minētā termiņa notecējuma, iepazinies ar to un akceptējis, ja Aizņēmējs divpadsmit dienu laikā pēc Aizdevuma summas izsniegšanas datuma, kā arī pēc grozītās Procentu likmes spēkā stāšanās datuma, nav vērsies pie Aizdevēja ar rakstisku lūgumu izsniegt viņam Grafiku.

5.4. Aizņēmējam ir tiesības jebkurā brīdī Līguma darbības laikā pēc pieprasījuma un bez maksas saņemt Grafika izrakstu papīra formātā vai, ja Aizņēmējam ir pieslēgta Aizdevēja internetbanka, tad Aizdevēja internetbankā (saskaņā ar Attālināto bankas pakalpojumu līgumu).

6. MAKSĀJUMI

6.1. Līgumā noteikto maksājumu samaksa notiek, Aizdevējam norakstot attiecīgu naudas summu no Aizņēmēja konta. Aizņēmējam ir jānodrošina Aizņēmēja kontā nepieciešamo naudas līdzekļu apmērs saskaņā ar Grafiku Ikmēneša aizdevuma atmaksas un procentu maksājuma datumā.

6.2. Visi Aizņēmēja finanšu līdzekļi, kas atrodas vai atradīsies Aizņēmēja kontos pie Aizdevēja, ir ieķīlāti Aizdevējam kā finanšu ķīla un nodrošina visus no Līguma izrietošos Aizdevēja prasījumus. Ja Aizņēmējs savlaicīgi nav nodrošinājis maksājumu veikšanai nepieciešamos naudas līdzekļus Aizņēmēja kontā, kā arī visos gadījumos, kad saskaņā ar Līgumu Aizdevējam rodas prasījums pret Aizņēmēju, Aizdevējs ir tiesīgs apmierināt šādu prasījumu, realizējot finanšu ķīlu, t.i., Aizdevējs ir tiesīgs bez iepriekšēja paziņojuma Aizņēmējam norakstīt (pārskaitīt) apmaksājamo summu no Aizņēmēja konta vai no jebkura cita konta, kas atvērts Aizņēmējam pie Aizdevēja, vai no tiem līdzekļiem, kuri citādāk Aizņēmējam pienākas. Aizdevējs ir tiesīgs šos līdzekļus Aizņēmēja vārdā konvertēt bez iepriekšēja Aizņēmējam adresēta paziņojuma pēc Aizdevēja noteiktā attiecīgās dienas valūtu kursa.

6.3. Aizdevējs ir tiesīgs noteikt secību, kādā tiek dzēsti Aizdevēja prasījumi pret Aizņēmēju.

7. SAISTĪBU IZPILDE

7.1. Līguma saistību izpilde notiek tajā valūtā un veidā, kādā izsniegts Aizdevums.

7.2. Līgums darbojas līdz pilnīgai tajā noteikto saistību izpildei un ir uzskatāms par izpildītu ar brīdi, kad Aizņēmējs ir atmaksājis Aizdevumu, Procentus, kā arī citus no Līguma izrietošos maksājumus.

7.3. Līgumā noteiktās saistības ir uzskatāmas par izpildītām savlaicīgi, ja to izpilde notikusi ne vēlāk kā saistību izpildes termiņa pēdējā dienā. Maksājuma saistība ir izpildīta ar brīdi, kad maksājuma summa ir norakstīta no Aizņēmēja konta.

7.4. Aizdevējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma un pieprasīt Aizņēmējam Līguma saistību izpildi pirms termiņa šādos gadījumos:

7.4.1. Aizņēmējs ilgāk par 60 (sešdesmit) kalendārām dienām vai biežāk kā trīs reizes gada laikā, katru reizi ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārām dienām, nokavē Grafikā noteikto Aizdevuma atmaksas vai Procentu samaksas termiņu.

7.4.2. Pret Aizņēmēju tiek vērsti trešo personu prasījumi, par kuriem ir stājies spēkā tiesas spriedums, vai Aizņēmējs ir pasludināts par maksātnespējīgu.

7.5. Tā kā Aizņēmēja ienākumu darba algas apmērā pārskaitīšana uz Aizņēmēja kontu pie Aizdevēja ir būtisks apstāklis, kas kalpo par pamatu Kredīta piešķiršanai un Procentu likmes noteikšanai, tad Aizdevējam ir tiesības vienpusēji paaugstināt Procentu likmi par pieciem procentpunktiem, ja Aizņēmējs nav uzsācis savu ienākumu darba algas apmērā pārskaitīšanu uz Aizņēmēja kontu pie Aizdevēja vai Aizņēmējs nepilda Līguma II daļas 8.5. punktā minēto.

7.6. Ja Procentu likme tikusi paaugstināta pamatojoties uz Līguma II daļas 7.5.punktā minēto, Aizņēmējam ir tiesības lūgt Aizdevēju samazināt Procentu likmi Līguma I daļā noteiktā apmērā, ne ātrāk kā pēc trim mēnešiem no brīža, kad Aizņēmējs novērsis Līguma II daļas 7.5.punktā minētos attiecīgos pārkāpumus un nav pieļāvis tos atkārtoti.

7.7. Saskaņā ar Līguma II daļas 7.5. un 7.6.punktu grozītā Procentu likme stājas spēkā vienu mēnesi pēc tam, kad par to Aizdevējs informējis Aizņēmēju, ievietojot paziņojumu Aizdevēja internetbankā (saskaņā ar Attālināto bankas pakalpojumu līgumu). Ja Aizņēmējs nevēlas turpināt izmantot Aizdevumu ar grozīto Procentu likmi, Aizņēmējam ir tiesības atkāpties no Līguma saskaņā ar Līguma II daļas 8.10.punkta noteikumiem.

8. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

8.1. Aizņēmējam ir jāpaziņo Aizdevējam, nosūtot paziņojumu Aizdevēja Internetbankā, kas pieslēgta Aizņēmējam saskaņā ar Attālināto bankas pakalpojumu līgumu, vai iesniedzot rakstveida paziņojumu Aizdevēja filiālē, par sava vārda, uzvārda, pases, dzīves vietas, darba vietas un telefona numura izmaiņām ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no šā notikuma.

8.2. Ja Aizņēmējs kavē kādu no Līgumā noteiktiem Maksājumiem ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas, Aizdevējs ir tiesīgs izsūtīt Aizņēmējam atgādinājumu par Maksājuma kavējumu, ieturot komisiju par atgādinājuma sūtīšanu saskaņā ar Cenrādi, ko Aizdevējs ir tiesīgs norakstīt no jebkura Aizņēmēja konta saskaņā ar Līguma II daļas 8.9. punkta noteikumiem

8.3. Aizņēmēja pienākums ir 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc Aizdevēja pieprasījuma iesniegt dokumentu/s, kas apliecina Aizņēmēja ienākumus pēdējo sešu mēnešu laikā.

8.4. Ja no Līguma izrietošās Aizņēmēja saistības ir nodrošinātas ar galvojumu, Aizņēmējs pilnvaro Aizdevēju sniegt galviniekam informāciju, kas saistīta ar Līgumu.

8.5. Ja līdz Aizdevuma izsniegšanas brīdim Aizņēmēja darba alga tikusi pārskaitīta uz Aizņēmēja kontu pie Aizdevēja vismaz vienu reizi pēdējo 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, Aizņēmēja pienākums turpināt savas darba algas pārskaitīšanu uz Aizņēmēja kontu pie Aizdevēja ne retāk, kā vienu reizi mēnesī.

8.6. Aizņēmējam ir jānodrošina Aizņēmēja kontā nepieciešamo naudas līdzekļu apmērs saskaņā ar Grafiku Ikmēneša Aizdevuma atmaksas un Procentu maksājumu datumā.

8.7. Aizņēmējs apliecina, ka apzinās atbildību, kas iestājas, sniedzot nepilnīgas vai nepatiesas ziņas Patēriņa kredīta pieteikumā. Aizņēmējs ir informēts(a), ka Patēriņa kredīta pieteikumā pieprasītās ziņu ailes neaizpildīšana ir uzskatāma par šo ziņu neesamību. Patēriņa kredīta pieteikumā sniegtās nepatiesas vai nepilnīgas ziņas ir pamats Aizdevējam vienpusēji atkāpties no Līguma un pieprasīt Aizņēmējam Līguma saistību izpildi pirms termiņa vai arī vienpusēji paaugstināt Procentu likmi saskaņā ar Līguma II daļas 7.5.punktu, kā arī ierosināt krimināllietu pret fizisko personu — ziņu iesniedzēju vai pieprasījuma aizpildītāju saskaņā ar Latvijas Republikas krimināllikuma 210. pantu vai 177. pantu.

8.8. Aizdevējs ir tiesīgs sniegt informāciju Latvijas Bankai un saņemt informāciju no Latvijas Bankas Kredītu reģistra noteikumos noteiktajos gadījumos un kārtībā. Aizņēmējam ir tiesības saņemt par sevi informāciju, kas ir iekļauta Kredītu reģistrā, Latvijas Bankas Kredītu reģistra noteikumos noteiktajā kārtībā. Latvijas Bankas Kredītu reģistra noteikumi ir pieejami Latvijas Bankas mājas lapā internetā: www.bank.lv. Aizdevējs ir tiesīgs pieprasīt un saņemt informāciju par Aizņēmēju no kredītinformācijas birojiem (t.sk., AS „Kredītinformācijas Birojs”, reģ.Nr.40103673493), kā arī sniegt kredītinformācijas birojiem informāciju par Aizņēmēju un tā saistībām.

8.9. Pamatojoties uz Līgumu un saskaņā ar Cenrādi maksājamās komisijas Aizdevējs ir tiesīgs norakstīt no jebkura Aizņēmēja konta, kas atvērts „Swedbank” AS, vai līdzekļiem, kuri savādāk Aizņēmējam pienākas, kā arī Aizdevējs ir tiesīgs šos līdzekļus Aizņēmēja vārdā konvertēt bez iepriekšēja pēdējam adresēta paziņojuma pēc „Swedbank” AS noteiktā attiecīgās dienas valūtu kursa. Samaksātās komisijas maksas nav atmaksājamas, izņemot Līguma II daļas 10.1. punktā noteikto gadījumu.

8.10.Aizņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Aizdevējam 2 (divas) darba dienas iepriekš, atmaksājot Aizdevējam Aizdevumu, kā arī samaksājot Procentus no Aizdevuma par visu faktisko Aizdevuma izmantošanas laiku atbilstoši Līguma II daļas 4.1.punktam, un samaksājot citus Aizdevējam saskaņā ar Līgumu pienākošos maksājumus.

8.11. Līgums paredz obligātu Aizņēmēja konta „Swedbank” AS esamību. Maksa par konta atvēršanu (ja nepieciešams), apkalpošanu un uzturēšanu ir noteikta saskaņā ar Cenrādi. Aizdevējs ir tiesīgs grozīt Cenrādi, paziņojot par to Aizņēmējam Aizdevēja internetbankā vismaz 60 dienas pirms attiecīgo izmaiņu spēkā stāšanās.

9. ATBILDĪBA

9.1. Aizņēmējs atbild Aizdevējam par Līgumā minēto, kā arī saskaņā ar Līguma noteikumu izpildi sniedzamo ziņu patiesumu, precizitāti un pilnību.

9.2. Aizņēmējs maksā Aizdevējam Nokavējuma līgumsodu Līguma I daļā noteiktā apmērā no nokavētās Procentu maksājuma summas par nokavējuma laiku.

9.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Aizņēmēju no neizpildītās saistības izpildes pienākuma.

10. ATTEIKUMA TIESĪBAS

10.1.Aizņēmējs 14 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža drīkst izmantot Atteikuma tiesības un atkāpties no Līguma, nesniedzot nekādu pamatojumu.

10.2.Par Atteikuma tiesību izmantošanu Aizņēmējs paziņo Aizdevējam rakstveidā, iesniedzot attiecīgu rakstveida paziņojumu Aizdevēja filiālē vai, ja Aizņēmējam ir pieslēgta Aizdevēja internetbanka, –Aizdevēja internetbankā (saskaņā ar Attālināto bankas pakalpojumu līgumu). Minētajam paziņojumam jābūt nosūtītam pirms Līguma 10.1. punktā noteiktā termiņa beigām.

10.3.Aizņēmējam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc tam, kad nosūtīts paziņojums par Atteikuma tiesību izmantošanu saskaņā ar Līguma 10.2.punktu, atmaksāt Aizdevējam saņemto Aizdevumu un samaksāt Procentus par Aizdevuma lietošanu par visu Aizdevuma izmantošanas laiku.

11. CITI NOTEIKUMI

11.1. Līgumā noteiktās saistības stājas spēkā ar Pušu Līguma parakstīšanu.

11.2. Līgums ir sastādīts divos eksemplāros latviešu valodā. Viens eksemplārs glabājas pie Aizņēmēja, bet otrs – pie Aizdevēja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

11.3. Līgumā noteiktā korespondence, izņemot Grafiku, uzskatāma par saņemtu 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tās iesūtīšanas Aizdevēja internetbankā (saskaņā ar Attālināto bankas pakalpojumu līgumu) vai trešajā dienā pēc Latvijas pasta zīmogā norādītā datuma par ierakstītas vēstules pieņemšanu nosūtīšanai.

11.4.Aizņēmējs atļauj Aizdevējam pārbaudīt sniegto ziņu precizitāti un pilnību, kā arī iesniegto dokumentu patiesumu un spēkā esamību, veikt citas nepieciešamās darbības, kā arī pieprasīt papildu ziņas un apstiprinājumus no trešajām personām, nesaskaņojot veicamās darbības ar Aizņēmēju. Aizņēmējs ar Līguma parakstīšanu piekrīt, ka Aizdevējs pakalpojumu sniegšanai ir tiesīgs apstrādāt un izpaust trešajām personām datus, kas Aizdevējam ir kļuvuši zināmi un ir nepieciešami Līguma, citu Aizdevēja noteikumu un pakalpojumu sniegšanas izpildei.

11.5.Uzraudzības iestāde: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010.

11.6. Jebkurš strīds tiek risināts sarunu ceļā. Ja Puses nevar atrisināt strīdu sarunu ceļā, jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu, spēkā neesamību, tiks izšķirts Latvijas Republikas (LR) tiesā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja starp Pusēm nav noslēgta vienošanās par citu strīdus izšķiršanas kārtību.